Seminaariesityksen valmistelu

Ohje erikoistuville lääkäreille ja esitysten ohjaajille HY Psykiatrian klinikan seminaarien valmistelusta

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen osana jokainen erikoistuva valmistelee ja pitää minimissään kaksi esitystä. Näistä vähintään yksi on oltava osa yliopistoseminaarisarjaa. Esityksen valmistelu ja muiden opettaminen syventää erikoistujan osaamista, koska muiden opettaminen on yksi tehokkaimmista tavoista oppia. Käsiteltävän aiheen tietoaineksen ohella seminaarikoulutuksen erityisenä tavoitteena on esiintymistaidon opettelu.

Yleiset oppimistavoitteet ns. yliopistoseminaarisarjassa seminaariesityksen pitämisessä

 • Tiedon etsiminen ja sen tulkitseminen
 • Kriittinen lääketieteellisen tiedon arvioiminen
 • Kuulijoiden oppimisen edistäminen
 • Elinikäisen oppimisen periaatteen vahvistaminen
 • Esiintymistaidon kehittäminen
 • Esiintymiseen liittyvien työvälineiden kuten power pointin käyttäminen
 • Selkeä kielellinen ja ei-kielellinen kommunikointi
 • Palautteen pyytäminen ja vastaanottaminen

Seminaariesityksen valmistelu

Erikoistuva lääkäri

 • ottaa ajoissa yhteyttä seminaariesityksen ohjaajaan sopiakseen esityksen sisällöstä ja rakenteesta
 • hakee tarvittavan tiedon eri lähteistä (kirjallisuus, Terveysportti, Pubmed, Medline jne.)
 • valitsee ennakkomateriaalin koulutukseen osallistuville
 • valmistaa esityksen esimerkiksi power point – tiedostoon ja lähettää sen viimeistään viikkoa ennen ohjaajalle kommentoitavaksi

Esityksen sopiva kesto (arvioitu aika ilman keskustelua) on 30-45 min. Seminaarin kokonaiskesto on 90 min. Erikoistuva pyrkii seminaarin aikana virittämään keskustelevan ilmapiirin osallistujien kesken. Seminaarin lopussa erikoistuva kerää itselle palautteen esityksestä erillisellä paperikaavakkeella (ks.alla). Siitä varsinainen esityksen osuus on 30-45 min.

Ohjaaja

 • tarkastaa, että esitys on sisällöltään sopiva ja antaa tarvittaessa kehittämisehdotuksia
 • tarkistaa sisällön ja kielen, jos suomi ei ole erikoistujan äidinkieli
 • voi halutessaan pitää oman lyhyen alustuksen, korkeintaan 15 min, mutta se ei ole välttämätöntä
 • tukee erikoistuvaa, sillä on tavallista, ettei erikoistuvalla lääkärillä ole paljoa esiintymiskokemusta
 • pyrkii seminaarin aikana tukemaan erikoistuvaa keskustelevan ilmapiirin virittämisessä ja osallistujien aktivoimisessa
 • toimii puheenjohtajana, jollei erikoistuja ole toivonut erikseen sitä roolia itselleen

Ennakkomateriaali. Suosituksena on, että kukin seminaari sisältää ennakkomateriaalia, esimerkiksi aiheeseen liittyvän tieteellisen artikkelin. Erikoistuva valitsee ennakkomateriaalin ja lähettää sen etukäteen (irina.kruskopf@hus.fi tai taru.suppula@hus.fi) moodleen liitettäväksi viimeistään viikkoa ennen seminaaripäivää.

Esiintymistaitoihin ja power point-esityksen rakentamiseen löytyy runsaasti vinkkejä internetistä, esim.

http://www.tomlinson-communication.com/

Kuulijoiden oppimista edistää perehtyminen oppimisteorioihin ja pedagogiikan perusteisiin, erityisesti konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. (katso linkki).

*****

Erityvän vaiheen seminaareista aletaan kerätä seminnarin esittäjälle palutetta (alla kuva lomakkeesta):

PALAUTEKAAVAKE ERIKOISTUVALLE LÄÄKÄRILLE YLIOPISTOSEMINAARIN OPETUSOSUUDESTA

(palaute tulee vain erikoistujan omaan käyttöön)

Erikoistujan nimi

Pvm                                                 (Palautteen antajan nimi, vapaehtoinen)

Sieppaalomake

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *