Ydinainesanalyysi

Taso:                1 – ehdottomasti osattava  2 – osattava hyvin  3-erityisosaaminen

Keskeisyys:       A – soveltaminen    B – ymmärtäminen    C – tietäminen

 1. I PSYKIATRIAN TIETEELLISTÄ PERUSTAA
  1.      Psykologian perustiedot
  a.       Perustiedot elämänkaaresta; lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden psyykkinen kehitys* 1A
  b.      Persoonallisuus 1A
  2.      Psykiatriaan tarvittavat tiedot neurotieteistä
  a.       Toiminnallinen neuroanatomia
                                                                 i.      Aivojen rakenne 2B
                                                               ii.      Hermoverkkojen rakenne ja toiminta  (mm. Tunteiden säätely) 2B
                                                             iii.      Hermosolujen rakenne ja toiminta 2B
                                                             iv.      Neurotransmitterit 1A
                                                               v.      Neuropeptidit 2B
  b.      Hermoston kehitys 2B
  c.       Psykoendokrinologia 2B
  d.      Neuroimmunologia 3C
  e.       Vireyden säätely (sis. Unen ja vuorokausirytmin säätely) 2B
  f.        Molekyyligenetiikka (ml farmakogenetiikka)  3C 
  3.      Hoidon vaikuttavuuden tieteellinen arviointi
  a.       Tiedonhankinta 2B
  II POTILAAN TUTKIMINEN JA DIAGNOSTIIKKA
  4.      Psykiatrinen diagnostiikka ja häiriöiden luokittelu, standardoidut psykiatriset mittarit
  a.       ICD-10
                                                                 i.      Perusteet, historia ja kehitys 2A
  b.      DSM-IV (/V)
                                                                 i.      Perusteet, historia ja kehitys 2B
  c.       Standardoidut psykiatriset mittarit
                                                                 i.      Strukturoidut diagnostiset haastattelut 
  1.      SCID I, MINI tai vastaava 1A
  2.      SCID II tai vastaava 1A
                                                               ii.      Masennusarvioinnit
  1.      HAM-D 2B
  2.      MADRS 1A
                                                             iii.      Maniaarvioinnit
  1.      YMRS 1A
                                                             iv.      Psykoosiarvioinnit
  1.      PANSS 2C
  2.      BPRS  1A
  3.      SANS 2B
                                                               v.      Suisidaalisuusarvioinnit
  1.      C-SSRS 1A
                                                             vi.      Toimintakyvyn arvioinnit
  1.      GAF 1A
  2.      SOFAS 1A
                                                           vii.      Potilaan täyttämät oirekyselyt (PHQ-9, BDI, BAI, MDQ, 15-D, AUDIT) 1A
  5.      Psykiatrisen potilaan tutkiminen
  a.       Psykiatrinen anamneesi
                                                                 i.      psykiatrisen haastattelun kulku 1A
                                                               ii.      psykiatrisen anamneesin sisältö 1A
  b.      Kliininen tutkimus
                                                                 i.      psykiatrinen status 1A
                                                               ii.      Psykologiset tutkimusmenetelmät 2B
                                                             iii.      Kuvantamistutkimukset 2B
                                                             iv.      Laboratoriotutkimukset 2B
                                                               v.      Fysiologiset tutkimusmenetelmät 2C
  III MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT
  6.      Skitsofrenia
  a.       Diagnostiikka
                                                                 i.      skitsofrenian diagnostiset kriteerit 1A
                                                               ii.      skitsofrenian alatyypit ja skitsofreniaspektri 2B
  b.      Kliiniset piirteet
                                                                 i.      prodromaalioireet 1A
                                                               ii.      oiredimensiot 2B
  c.       Kulku ja ennuste
                                                                 i.      ennakoivat tekijät 2B
                                                               ii.      ennusteeseen vaikuttavat tekijät 2B
  d.      Etiologia 2B
  e.       Hoito
                                                                 i.      Lääkkeen valinta 1A
                                                               ii.      lääkehoidon haittavaikutusten  tunnistaminen 1A
                                                             iii.      muut hoitomuodot 1A
  f.        Kuntoutus 2B
                                                                 i.      Kognitiivinen remediaatio 
  7.      Muut psykoosit
  a.       Diagnostiikka 1A
  b.      Hoito 1A
  8.      Masennushäiriöt
  a.       Masennustilan diagnosointi 1A
  b.      Kliiniset alaryhmät 2B
                                                                 i.      Psykoottinen depressio 1A
                                                               ii.      Muut (melankolinen, atyyppinen) 2C
  c.       Kulku ja ennuste 1B
  d.      Etiologia ja patogeneesi 1B
  e.       Hoito 1A
  f.        Refraktäärisen masennuksen hoito 1A
  9.      Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt
  a.       Maanisen ja hypomaanisen jakson dg-kriteerit 1A
  b.      Kliininen kuva
                                                                 i.      mielialaoireet 1A
                                                               ii.      psykoottiset oireet 1A
  c.       Kulku ja ennuste
                                                                 i.      bipo1 ja bipo2 eroavuudet 1B
                                                               ii.      ennusteeseen vaikuttavat tekijät 2B
  d.      Etiologia ja patogeneesi 2B
  e.       Hoito
                                                                 i.      akuutin manian lääkehoito 1A
                                                               ii.      masennusjakson lääkehoito 1A
                                                             iii.      estohoito 1A
                                                             iv.      psykososiaaliset hoitomuodot 1A
  10.  Ahdistuneisuushäiriöt
  a.       Paniikkihäiriö
                                                                 i.      diagnostiikka ja kliininen kuva 1A
                                                               ii.      kulku ja ennuste 2B
                                                             iii.      etiologia ja patogeneesi 2B
                                                             iv.      hoito
  1.      lääkehoito 1A
  2.      psykososiaalinen hoito 2B
  b.      Sosiaalinen fobia
                                                                 i.      diagnoosi ja kliininen kuva 1A
                                                               ii.      kulku ja ennuste 2B
                                                             iii.      etiologia ja patogeneesi 2B
                                                             iv.      hoito 
  1.      lääkehoito 1A
  2.      psykososiaalinen hoito 2B
  c.       Muut fobiat
                                                                 i.      diagnoosi ja kliininen kuva 1A
                                                               ii.      psykoterapia 2B
  d.      Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
                                                                 i.      diagnoosi ja kliininen kuva 1A
                                                               ii.      kulku ja ennuste 2B
                                                             iii.      patogeneesi 2B
                                                             iv.      hoito 1A
  11.  Pakko-oireiset häiriöt
  a.       Kulku ja ennuste 2B
  b.      Hoito 1A
  12.  Somatisointi
  a.       Somatisaatiohäiriö
                                                                 i.      kliininen kuva 1A
                                                               ii.      kulku ja ennuste 2B
                                                             iii.      erotusdiagnostiikka 1A
                                                             iv.      hoito 1C
  b.      Erilaistumaton elimellisoireinen häiriö
                                                                 i.      kliininen kuva 2B
  c.       Hypokondrinen häiriö
                                                                 i.      kliininen kuva 1A
                                                               ii.      erotusdiagnostiikka 1A 
                                                             iii.      hoito 2B
  d.      Pitkäaikainen kipuoireyhtymä
                                                                 i.      diagnoosi ja kliininen kuva 2B
                                                               ii.      erotusdiagnostiikka 2B 
                                                             iii.      hoito 2B
  e.       Muut elimellisoireiset häiriöt
                                                                 i.      diagnoosi ja kliininen kuva 2B
  13.  Dissosiaatiohäiriöt ja konversio
                                                                 i.      diagnoosi ja kliininen kuva 1A
                                                               ii.      erotusdiagnostiikka 2B
                                                             iii.      hoito 2B
  14.  Sopeutumishäiriöt ja stressireaktiot
  a.       Psyykkiset kriisit
                                                                 i.      traumaattisen kriisin vaiheet 1A
                                                               ii.      hoitoperiaatteet 1A
                                                             iii.      työuupumus 1A
  b.      Sopeutumishäiriöt
                                                                 i.      Diagnoosi, erotusdiagnoosi ja kliininen kuva 1A
                                                               ii.      erotusdiagnostiikka 2B
                                                             iii.      hoito 1A
  c.       Äkillinen stressireaktio
                                                                 i.      diagnoosi ja erotusdg 1A
                                                               ii.      hoito 1A
  d.      Traumaperäinen stressireaktio
                                                                 i.      diagnostiikka 1A
                                                               ii.      kulku ja ennuste 2B 
                                                             iii.      etiologia 3C
                                                             iv.      hoito 1A
  15.  Syömishäiriöt: laihuus-, ahmimis- ja epätyyppilliset syömishäiriöt
                                                                 i.      diagnoosi, kliininen kuva 1A
                                                               ii.      kulku ja ennuste 2B
                                                             iii.      hoito 2B
                                                             iv.      somaattiset komplikaatiot 1A
  16.  Unihäiriöt / sekundaarinen unettomuus
  a.       Unihäiriöpotilaan tutkiminen 2B
  b.      Unihäiriöiden luokittelu 1A
  c.       Hoito 1A
  17.  Seksuaalihäiriöt
  a.       Sukupuoliset toimintahäiriöt  2B
  b.      Sukupuoliset kohdehäiriöt 2B
  c.       Sukupuoli-identiteetin häiriöt 2B
  18.  Persoonallisuushäiriöt
  a.       Diagnostiikan perusteet
                                                                 i.      yleiset dg-kriteerit 1A
                                                               ii.      strukturoidut haast. Menetelmät 2B
  b.      Epäsosiaalinen persoonallisuus 1A
  c.       Epävakaa persoonallisuus 1A
  d.      Muut persoonallisuushäiriöt 2B
  19.  Muut impulssikontrolli- ja käytöshäiriöt 2B
  20.  Päihteisiin liittyvät häiriöt
  a.       Epidemiologia 2B
  b.      Diagnoosit ja kliininen kuva 1A
  c.       Vaikutus somaattiseen ja psyykkiseen terveyteen 1A
  d.      Alkoholi 1A
  e.       Keskushermostostimulantit 1A
  f.        Opioidit 1A
  g.       Anksiolyytit, hypnootit 1A
  h.      Nikotiiniriippuvuus 1A
  i.         Kofeiini 2B
  j.         Kannabis 1A
  k.       Muut päihteet 2B
  l.         Päihdehuollon hoito-organisaatio 1A
  21.  Elimelliset aivo-oireyhtymät
  a.       Dementiat 1B
  b.      Delirium 1B
  c.       Orgaaniset psykoosit 1A
  22.  Itsetuhokäyttäytyminen ja itsemurhat
  a.       Epidemiologia 2B
  b.      Riskitekijät 1B
  c.       Itsemurhavaaran arvio 1A
  d.      Ehkäisy 1A
  IV PSYKIATRIAN ERITYISALUEITA
  23.  Yleissairaalapsykiatria
  a.       Somaattisiin sairauksiin liittyivät psykiatriset tekijät 1A
  b.      Somaattisin oirein ilmenevät psyykkiset häiriöt 1A
  c.       Hoidon erityispiirteet 2A
  24.  Vanhuspsykiatria 
  a.       Ahdistuneisuushäiriöt 1A
  b.      Mielialahäiriöt 1A
  c.       Persoonallisuushäiriöt 2A
  d.      Päihdeongelmat 1A
  e.       Psykoottiset häiriöt 1A
  25.  Kehitysvammapsykiatria
  a.       Kehitysvammaisuus 2B
  b.      Kehitysvammaisen potilaan tutkiminen 2B
  c.       Psykiatristen häiriöiden ja hoidon erityispiirteet kehitysvammaisilla 3B
  d.      Moniammatillinen työskentely kehitysvammapotilaan arvioinnissa sekä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa 3B
  e.       Kehitysvammapotilaan ohjaus- ja kuntoutuskeinot 3C
  26.  Kehityksellinen neuropsykiatria 1B
  a.       ADHD/ADD
                                                                 i.      diagnoosi ja kliininen kuva 2A
                                                               ii.      etiologia ja patogeneesi 2C
                                                             iii.      hoito 2A
  b.      Laaja-alaiset kehityshäiriöt (autisminkirjon häiriöt)  3B
  c.       Gilles de la Touretten syndrooma 3B
  d.      Puheen- ja kielenkehityksen häiriöt  3C
  e.       Oppimiskyvyn häiriöt 3C 
  27.  Oikeuspsykiatria
  a.       Väkivaltakäyttäytyminen ja itsetuhoisuus 2B
  b.      Rikosoikeudellinen oikeuspsykiatria 3C
  c.       Hallinnollinen oikeuspsykiatria 3C
  d.      Siviilioikeudellinen oikeuspsykiatria 2A
  V PSYKIATRINEN HOITO
  28.  Biologiset hoitomuodot
  a.       Psykofarmakologian perusteet
                                                                 i.      Psykiatriassa käytettävät lääkkeet ja niiden indikaatiot 1A
                                                               ii.      Lääkkeiden sivuvaikutuket 1A
                                                             iii.      Vaikutusmekanismit 2B
                                                             iv.      Farmakokinetiikka 2B
                                                               v.      Farmakodynamiikka 2B
                                                             vi.      Metabolia 2B
                                                           vii.      Interaktiot 1A
  b.      Muut hoitomuodot
                                                                 i.      ECT 1A
                                                               ii.      TMS 2B
                                                             iii.      Kirkasvalohoito 2B
                                                             iv.      DBS 3C
                                                               v.      VNS 3C
                                                             vi.      Psykokirurgia 3C
                                                           vii.      Muut neuromodulaatiohoidot 3C
  29.  Psykoterapiat
  a.       Valmiudet psykoterapeuttiseen vuorovaikutukseen 1A
  b.      Hoitosuhteen ilmiöiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja korjaaminen 1A
  c.       Valmiudet psykoterapiatarpeen arvioon ja hoitoon ohjaukseen ja hoidon tuloksellisuuden arvioon 1A
  d.      Keskeisten psykoterapiamuotojen ja psykoterapeuttisten menetelmien teoreettiset perusteet
                                                             i.      Psykoanalyyttiset ja psykodynaamiset 1B
                                                             ii.      Kognitiiviset ja behavioraaliset    1B
                                                             iii.      IPT 2B
                                                             iv.      Ratkaisukeskeinen 3C
                                                             v.      Perheterapia 2B
  e.       Psykoedukaatio 1A
  30.  Perusvalmiudet akuutissa psykiatriassa ja päivystyksessä 1A
  31.  Psykiatrian palvelujärjestelmät Suomessa
  a.       Lait ja asetukset
                                                       i.      Potilaan asema ja oikeudet 1A
                                                       ii.      Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1 A
                                                       iii.      Erikoissairaanhoitolaki 1A
                                                       iv.      Mielenterveyslaki 1A
                                                        v.      Salassapitovelvollisuuden periaate ja poikkeudet 1A
                                                          vi.      Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa 1A
                                                          vii.      Terveydenhuoltolaki 2B
                                                         viii.      Erikoislääkäriasetus 2B
                                                           ix.      Lastensuojelulaki 1A
                                                           x.      Päihdehuoltolaki 2B
  b.      Psykiatrinen hoitojärjestelmä, sen toiminta ja hallinto
                                                                 i.      Organisaatiorajojen yli kulkevat kuntoutus- ja hoitoprosessit 1B
                                                               ii.      Resurssien ja talouden hallinta ja ymmärtäminen 2B
                                                             iii.      Hoidon priorisointi 2B
                                                             iv.      Psykiatrisen hoidon ja hoitojärjestelmän laadun arvionti ja laatukriteerit 2C
                                                               v.      Lähijohtajuus 1A
  c.       Psykiatriaan liittyvät kansalliset käypä hoito suositukset  1A
  32.  Psykiatrian alan etiikka 1A
  33.  Asiantuntijatodistukset ja lausunnot 1A
  a.       Määritelmät, antamisvelvollisuus ja esteellisyys 1A
  b.      Todistusten ja lausuntojen yleinen kaava 1A
  c.       A-todistus 1A
  d.      B-lausunto 1A
  e.       C-lausunto 1A
  f.        Soveltuvuutta koskevat lausunnot 1A
  g.       Lausunnot holhousasioissa  1A
  h.      Mielentilalausunto 3B
  34.  Moniammatillinen yhteistyö 1A
  a.       Hoitotiimin kanssa 1A
  b.      Erityistyöntekijöiden kanssa 1A
  c.       Muiden erikoisalojen kanssa 2B
  d.      Muiden organisaatioiden kanssa 2B
  35.  Työryhmän johtaminen 1A
  36.  Ennaltaehkäisy
  a.       Yksilö 1A
  b.      Lähiympäristö 2B
  c.       Yhteiskunta 3C

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *