Minän ja mielen tiloja -Ego-State ja skeematerapia tapaustutkimuksen valossa

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella yhden potilastapauksen kautta Ego-State-menetelmän ja skeematerapian eroja ja yhtäläisyyksiä sekä hyötyjä. Ego-State- terapian ja skeematerapian aiempaa vertailevaa tutkimustietoa ei löydy alan kirjallisuudesta. Työssä esitellään näiden kahden lähestymistavan keskeiset teoreettiset paradigmat ja vertaillaan yhden potilastapauksen avulla näiden lähestymistapojen toimivuutta. Tapaustutkimuksen psykoterapia oli pituudeltaan vuoden mittainen, ja siihen sisältyi 41 tapaamiskertaa. Kummankin lähestymistavan tavoitteena on ollut tehostaa psykoterapiaa. Ego-State pohjautuu psykoanalyyttiseen perinteeseen ja hypnoosin hyödyntämiseen psykoterapiassa, skeematerapia puolestaan kognitiiviseen lähestymistapaan. Tutkimuksessa todetaan näiden kummankin lähestymistavan olevan hyödyllisiä terapian lopputuloksen kannalta.

Merja Sipponen: Minän ja mielen tiloja -Ego-State ja skeematerapia tapaustutkimuksen valossa

Psykoterapeuttikoulutus: Kognitiivis-integratiivinen 2018-2021