Altistaminen traumaperäisen stressihäiriön hoidossa

Tässä opinnäytetyössä kuvataan kognitiivis-integratiivista lyhytterapiajaksoa ja sen tulosta traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD) sairastuneella potilaalla. Keskeiseksi terapiamenetelmäksi valittiin altistaminen, ja sitä toteutettiin keskustelemalla, kirjoittamalla sekä in vitro mielikuvaharjoitteiden kautta. Hoidon tulosta arvioitiin PTSD-oireita (PCL-5) ja ahdistusta (BAI) mittaavilla standardoiduilla lomakkeilla. Oirepisteet laskivat varsinaisen terapiajakson aikana, mutta olivat uudelleen koholla seurantakäynnillä 11 kuukautta terapian loppumisen jälkeen.

Opinnäytetyössä pohditaan PTSD:n ilmiasua, sen selitysmalleja, hoidon nykykäytäntöjä ja kehittämisen haasteita. Tutkimuspotilaan terapiajaksoa pohditaan suhteessa kirjallisuustietoon.

Johanna von Knorring: Altistaminen traumaperäisen stressihäiriön hoidossa – tapaustutkimus.

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2021