”Mä voinkin lohduttaa tai auttaa sitä Pikku-Liisaa.” Haavoittuvan lapsen moodin tavoittaminen kognitiivisessa psykoterapiassa

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin haavoittuvan lapsen moodin tavoittamista yhden aikuisen asiakkaan psykoterapiaprosessissa. Haavoittuvan lapsen moodi on skeematerapian käsitteistöön kuuluva termi, jolla tarkoitetaan kaikissa ihmisissä olevaa herkkää ja kipeitä tunteita kokevaa puolta. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, millaisin terapeuttisen työskentelyn keinoin yhteys asiakkaan haavoittuvan lapsen moodiin tavoitettiin, ja miten asiakkaan suhde haavoittuvan lapsen moodiin muuttui terapian aikana. Työn teoreettisena taustana käytettiin skeematerapeuttista viitekehystä, etenkin skeemamoodityöskentelylle ominaisia periaatteita ja työtapoja. Aineiston analyysi perustui laadulliseen sisällön analyysiin.

Tämän opinnäytetyön aineistona olleessa terapiassa haavoittuvan lapsen kanssa työskennellessä käytettiin erilaisia menetelmiä: tunnekeskeisiä, kognitiivisia, behavioraalisia sekä terapiasuhdetta itsessään. Eri menetelmiä käyttämällä asiakkaan suhde haavoittuvan lapsen moodiinsa muuttui terapian aikana vihamielisestä lämpimään.

Aiempien teorioiden mukaan haavoittuvan lapsen moodin kanssa työskennellessä tärkeimmät työskentelymenetelmät ovat terapiasuhde sekä tunnekeskeiset menetelmät. Tässä terapiaprosessissa korostui terapiasuhteen merkitys, mikä vahvistaa aiempia tutkimuksia terapiasuhteen tärkeydestä. Toisaalta tässä opinnäytetyössä nousi esiin, että kaikkia skeemamoodityöskentelyyn kuuluvia työtapoja ei ole välttämätöntä toteuttaa ainakaan aivan oppikirjan mukaan toivotun tuloksen saavuttamiseksi. Skeematerapeuttisesta viitekehyksestä käsin toivottu tulos on haavoittuvan lapsen ”paraneminen” ja asiakkaan hyväksyvämpi ja myötätuntoisempi asenne omaan haavoittuvan lapsen moodiinsa, mikä tässä terapiassa oli selvästi havaittavissa. Tässä opinnäytetyössä esiin nousseita tuloksia ei kuitenkaan voida tutkimusasetelman vuoksi yleistää suurempaan joukkoon, joten jatkotutkimukset aiheesta ovat tarpeen.

Tiina Ronkainen: ”Mä voinkin lohduttaa tai auttaa sitä Pikku-Liisaa.” Haavoittuvan lapsen moodin tavoittaminen kognitiivisessa psykoterapiassa

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus, 2019-2022