Nonviolent Communication (NVC) – menetelmän mahdollisuuksia skeematerapeutisen tuolityöskentelyn tehostamiseksi~ Välineitä neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Nonviolent Communication (NVC)- menetelmän mahdollisuuksia yhdistää skeematerapeuttiseen tuolityöskentelyyn osana aikuisen pitkää koulutuspsykoterapiaa, erityisesti asiakkaan kanssa, jolla on neuropsykiatrisia erityishaasteita. Työssä tutkittiin voiko NVC:n eri vaiheita yhdistää skeematerapeuttiseen tuolityöskentelyyn asiakkaan kokemien konfliktien käsittelyssä ja toisaalta, auttaako NVC:n käytänteiden soveltaminen asiakasta sanoittamaan konfliktitilanteisiin liittyviä kokemuksiaan. Tutkimusaineistoina oli yhden koulutuspsykoterapia-asiakkaan nauhoituksista tehdyt litteroinnit sekä terapeutin muistiinpanot. Tutkimustapaamisilla tavoiteltiin moodien välisen keskustelun mahdollistamista tuolityöskentelyn ja NVC-menetelmän avulla. Asiakas sai tarkasteltavakseen NVC- menetelmään liittyviä välineitä, kuten valmiiksi kirjattuja tunne -ja tarvelistoja oman sanoittamisen ja pohdinnan helpottamiseksi. NVC- menetelmänä näyttää olevan yhdistettävissä skeematerapeuttiseen tuolityöskentelyyn. Tuolityöskentely havainnollisti asiakkaalle moodityöskentelyä ja mahdollisti näiden välisen yhteisen keskustelun konfliktien ratkaisemiseksi. NVC-menetelmä auttoi asiakasta löytämään kielen ja helpotti kokemuksien sanoittamista.

Heidi Fallenius-Al-Rubaye : NONVIOLENT COMMUNICATION (NVC) -MENETELMÄN MAHDOLLISUUKSIA SKEEMATERAPEUTTISEN TUOLITYÖSKENTELYN TEHOSTAMISEKSI ~ välineitä neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn
Kognitiivinen yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022