Kiintymyssuhdetyylin ja ylisukupolvisen oppimisen vaikutus suojattomuuden skeeman syntyyn. Tarkastelu yhden potilasesimerkin kautta.

Opinnäytetyössä tarkastellaan yhden potilasesimerkin kautta sitä, miten turvaton kiintymyssuhdetyyli ja ylisukupolvinen oppiminen vaikuttavat suojattomuuden skeeman syntyyn.

Suojattomuuden skeeman ytimessä tunne siitä, että jotain pahaa voi tapahtua koska vaan (Young ym. 2018). Kiintymyssuhde käsitteenä kuvaa, kuinka lapsen saama hoito rakentuu hänelle sisäiseksi malliksi ihmissuhteista (Ainsworth, M., 1978). Turvaton kiintymyssuhde syntyy erityisesti turvattomuuden ja pelon sanattomista kokemuksista vuorovaikutuksessa hoitajien kanssa. Skeeman ylisukupolvisessa siirtymässä hoitava aikuinen välittää tiedostamattaan omia haitallisia uskomuksiaan jälkipolvelleen sellaisina kuin ne hänelle ovat syntyneet (Young ym. 2018).

Opinnäytetyö vahvisti käsitystä siitä, että lapsuuden turvattomuuden kokemus muokkautuu itselle tyypilliseksi kiintymyssuhteeksi ja luo erinomaiset edellytykset suojattomuuden skeeman syntymiselle. Lisäksi potilaan vanhempien ja heidän vanhempiensa elämää tutkimalla löytynyt suojattomuuden skeeman sukupolvien ketju osoitti skeeman ylisukupolvisen siirtymisen olevan mahdollista.

Pirjo Nikkilä: Kiintymyssuhdetyylin ja ylisukupolvisen oppimisen vaikutus suojattomuuden skeeman syntyyn. Tarkastelu yhden potilasesimerkin kautta.

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten psykoterapian koulutusohjelma 2020-2023.