Ryhmäanalyyttisen psykoterapian vaikuttavuus

Opinnäytetyössäni selvitin, miten ryhmäanalyyttisen psykoterapian vaikuttavuutta on tutkittu, millaisia tuloksia on saatu ja miten vaikuttavuus näkyi ohjaamassani koulutuspsykoterapiaryhmässä.

Tutkimus on integratiivinen kirjallisuuskatsaus, jonka kautta kuvaan tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman monipuolisesti. Systemaattisia kirjallisuuskatsauksia ja meta-analyysejä ryhmäpsykoterapian vaikuttavuudesta löytyi viisi kappaletta. Niiden lisäksi aineistossa on mukana yksittäisiä vaikuttavuutta koskevia tutkimuksia ja kirjallisuutta sekä kokemukseni koulutuspsykoterapiaryhmän ohjaajana.

Tutkimusten mukaan ryhmäanalyyttinen psykoterapia on tehokasta, vaikuttavaa ja vertailukelpoista hoitoa suhteessa muihin psykoterapioihin. Ryhmäpsykoterapian terapeuttisia tekijöitä ovat muun muassa ryhmän koheesio, allianssi, ryhmän ilmapiiri, osallistujien piirteet ja niiden sopiminen toisiinsa sekä mahdollisuus oppia ja kokeilla uusia toimintatapoja. Ammattitaitoisesti ohjatut psykoterapiaryhmät saavat aikaan terapeuttisia muutoksia ja tuottavat hyviä tuloksia. Tulokset ovat merkittäviä sekä tilastollisesti että kliinisesti arvioituina. 

Tarja Janhunen: Ryhmäanalyyttisen psykoterapian vaikuttavuus

Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma 2021-2024