Outi Lehtipuu

lehtipuu-o Outi Lehtipuu, vanhempi tutkija
Naiset ja Paavalin perintö: sukupuoli ja hyväksyminen varhaisessa kristinuskossa

Tutkin varhaisten kristittyjen keskinäistä hyväksymistä (tai hyväksymättä jättämistä) sukupuolen näkökulmasta. Eräs keskeinen varhaiskristillinen ideaali oli se, että kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaiset, orjat ja vapaat, miehet ja naiset, ovat yhtä “Kristuksessa Jeesuksessa” (vrt. Gal. 3:28). Käytännössä tämä inklusiivisuuden ihanne toteutui harvoin ilman, että siihen tehtiin jonkinlaisia varauksia. Tutkimuksessani kysyn, millä edellytyksillä naiset hyväksyttiin varhaiskristillisten yhteisöjen täysivaltaisiksi jäseniksi. Kiinnitän erityisesti huomiota siihen, miten eri yhteisöjen asennoituminen naisiin ja näiden eri tehtäviin vaikutti siihen, miten yhteisöt suhtautuivat toisiinsa.

Lähdeaineistonani ovat varhaisten kristillisten opettajien kirjoitukset, joissa he tulkitsevat apostoli Paavalin opetusta naisista. Paavalin eri kirjeissä esiintyy näkemyksiä, jotka vaihtelevat sukupuolierojen huomiotta jättämisestä naisen asettamiseen hierarkkiseen suhteeseen miehen alapuolelle. Mielenkiintoni kohdistuu siihen, miten Paavalin varhaiset tulkitsijat taiteilivat näiden eri näkemysten kanssa ja kuinka he hyödynsivät Paavalin opetuksia tukemaan heidän omia näkemyksiään niin naisista kuin muista kristillisistä yhteisöistä.

Paavalin kirjeillä perusteltiin monia erilaisia käytäntöjä: naimattomuutta, avioliittoa ja äitiyttä, yksiavioisuutta, naisten alisteista asemaa suhteessa miehiin mutta myös naisten johtajuutta. Toisinaan nykyajalle tyypillinen sukupuolten välisen tasa-arvon korostaminen on saanut tutkijat ylikorostamaan sukupuoleen liittyviä kysymyksiä; varhaiset kristilliset kirjoittajat keskittyivät usein muihin kysymyksiin, jotka liittyivät esimerkiksi etnisyyteen tai yhteiskunnalliseen asemaan. Sukupuoli, etnisyys, yhteiskunnallinen asema ja muut sosiaalisesti määrittyneet kategoriat vaikuttavat toinen toisiinsa, eikä sukupuoleen liittyviä kysymyksiä voi analysoida ilman, että huomiota kiinnitetään myös näihin tekijöihin.