Heikki Haara

haara-h Heikki Haara, tohtorikoulutettava
Psykologiset ja yhteiskunnalliset aspektit Samuel Pufendorfin teoriassa sosiaalisuudesta

Samuel Pufendorf käsittelee sosiaalisuutta luonnollisen lain asettamana käskynä, ei niinkään luontaisena taipumuksena tai kykynä. Huolimatta uudelleen virinneestä kiinnostuksesta Pufendorfin moraaliteoriaa kohtaan hänen käsitystään moraalipsykologiasta ei ole juurikaan tutkittu. Tavoitteenani on tarjota filosofisesti ja historiallisesti täsmällinen kuva Pufendorfin sosiaalisuus-teoriasta kiinnittämällä huomiota Pufendorfin näkemyksiin tavoista, joilla ihmiset käytännössä tekevät moraalisia valintoja ja arvostelmia.

Kiinnitän huomiota Pufendorfin voluntaristiseen moraaliteoriaan ja hänen kuvaukseensa siitä, miten sosiaalisuuden normit tulevat yhteiskunnassa toimintaa ohjaaviksi. Pufendorfin mielenkiinto ihmisluontoon on ensisijaisesti poliittista. Hänen käytännöllinen pyrkimyksensä on tarjota teoria, joka selittää ja oikeuttaa tarpeen säilyttää yhteiskunnallinen järjestys. Hypoteesini on, että sosiaalisuutta ja rauhaa ei saavuteta pääasiassa tukahduttamalla tunteet järjen avulla vaan kouluttamalla tunteita, jotka ovat hyödyllisiä sosiaalisuudelle. Pufendorfin kiinnostus psykologiaa kohtaan on yhteydessä käsitykseen sosiaalisesta vuorovaikutuksesta välineenä, joka uudelleenohjaa ja hillitsee tunteitamme sekä halujamme ja mahdollistaa sosiaalisuuden. Pufendorfin ajattelu edeltää myöhemmin 1700-luvulla keskeiseksi teemaksi noussutta moraalipsykologista korostusta tunteista sosiaalisuuden lähteenä.