Ritva Palmén

palmen-r Ritva Palmén, tutkijatohtori
Dialogit ja rationaalisuuden analyysi keskiajan teologiassa ja filosofiassa

Tunnustamisen (recognition) käsite on saanut runsaasti huomiota viimeaikaisessa filosofisessa tutkimuksessa. Tästä huolimatta tunnustamiseen liittyviä kysymyksiä on käsitelty historiallisissa teksteissä toistaiseksi vain vähän. Tutkimukseni tavoitteena on analysoida keskiajalla kirjoitettuja dialogimuotoisia tekstejä, joissa kuvataan eri uskontokuntien tai ideoiden edustajien välisiä keskusteluja. Tutkimukseni perustuu sille olettamukselle, että nykytutkimuksessa käytävä keskustelu tunnustamisen merkityksestä tarjoaa uusia kiinnostavia käsitteellisiä apuvälineitä, joiden avulla voidaan arvioida myös keskiaikaisten tekstien kuvauksia eri ihmisryhmien, kuten uskontokuntien välisestä vuorovaikutuksesta, keskustelusta ja erimielisyyksistä. Näiden historiallisten tekstien analyysit voivat puolestaan edistää tunnustamisen teorianmuodostusta tarjoamalla uusia hyödyllisiä käsitteellisiä välineitä ja ideoita tutkijoiden käyttöön.

Tutkimukseni lähteet voidaan luokitella 1100-luvun disputaatiokirjallisuuteen. Tekstien kirjoittajina ovat olleet esimerkiksi Gilbert Crispin, Petrus Alfonsi ja Petrus Abelard. Heidän dialogi-muotoisissa teoksissaan keskustellaan esimerkiksi järjen ja auktoriteettien välisestä suhteesta, oikeasta pyhien tekstien tulkinnasta, oikeasta uskonnollisista opeista, moraalifilosofiasta ja luonnonfilosofiasta. Samalla arvioidaan mahdollisuutta löytää yhteisesti hyväksyttyjä keskustelun periaatteita sekä esitetään menetelmiä arvioida argumentteja myös sellaisten keskustelijoiden välillä, jotka ovat erimielisiä. Käyttämällä tunnustamisen käsitettä hermeneuttisena apuvälineenä, on mahdollista esittää aiempaa tarkempi analyysi lähteissä esiintyvien keskustelijoiden näkemyksistä ja rooleista sekä arvioida sitä kuinka kirjoittaja itse pyrkii argumentoimaan käyttämällä dialogimuotoista tekstiä apunaan.