Sami Pihlström

pihlstrom-s Sami Pihlström, Tutkijakollegiumin johtaja, uskonnonfilosofian professori (Helsingin yliopisto)
Pahan ongelma ja välitetty tunnustaminen

Huippuyksikön puitteisiin sijoittuva oma tutkimushankkeeni painottuu pahan ongelmaan ja pyrkii integroimaan kaksi pahaa käsittelevää tarkastelutapaa: (1) perinteisen teologisen ja uskonnonfilosofisen pahan ongelman, joka keskittyy kysymykseen teodikeasta (”kuinka hyvä ja kaikkivaltias Jumala voi sallia pahaa ja kärsimystä?”), ja (2) sekulaarit lähestymistavat pahuuteen etiikassa, politiikassa ja historiantutkimuksessa, täydennettyinä esim. psykopatologisilla selityksillä (”kuinka pahoja tekoja voidaan selittää?”). Näiden tarkastelutapojen yhdistäminen toteutetaan pragmatistisen uskonnonfilosofian puitteissa kehitettävän välitetyn pragmaattisen tunnustamisen käsitteen avulla.

Pyrin argumentoimaan, että nykyiset lähestymistavat ovat liian kapeita tarkastellakseen pahuutta koko monimutkaisuudessaan. Hanke pyrkii artikuloimaan sekä pahuuden ykseyttä että sen moninaisuutta. Tavoitteena oleva uusi lähestymistapa pahuuteen laajennetaan uskonnonfilosofiasta muille filosofian aloille, erityisesti etiikkaan ja metafysiikkaan. Pragmatistinen uskonnonfilosofia tarjoaa keskeisen metodologisen resurssin välitetyn pragmaattisen tunnustamisen käsitteen kehittämiseen, koska pragmatismi mahdollistaa pahuutta koskevien filosofisten käsitysten arvioimisen sen mukaan, miten ne onnistuvat ottamaan huomioon kärsimyksen ja sen uhrit.

Pahuus tarjoaa myös tapaustutkimuksen siitä, miten uskonnolliset ja ei-uskonnolliset näkemykset elintärkeistä eettisistä ja eksistentiaalisista kysymyksistä voivat tunnustaa toisensa (tai epäonnistua tässä tunnustamisessa). Näin ollen hanke käsittelee klassista filosofista kysymystä, mutta avaa siihen uusia näkökulmia syntetisoiden ja ylittäen lähestymistapoja, jotka perinteisesti eivät tunnusta toisiaan tai tunnustavat toisensa vain rajoitetusti.