Articles

2002


Kogumik Eesti rahva tervis 1991–2000. Kiivet R, Harro J (toim). Peatükk reproduktiivtervisest. Tartu 2002.2003


Dubikaytis T.A., E.V. Regushevskaya, N.A. Gurina, T.V. Popova, L.M. Boricheva, N.A. Vorob’eva, I.A. Efimova, V.N. Ryzhkova, L.V. Solov’eva: Analiz determinant reproduktivnogo zdorovja v Sankt-Peterburge. Rezultaty pilotnogo issledovanija. (The analysis of determinants of reproductive health in Saint-Petersburg: The results of pilot study.) Rossijskij semejnyj vrach 4-2003, 7: 28-30. (Т.А. Дубикайтис, Е.В. Регушевскaя, Н.А. Гурина, Т.В. Попова, Л.М. Боричева, Н.А. Воробьева, И.А. Ефимова, В.Н. Рыжкова, Л.В. Соловьева: Анализ детерминант репродуктивного здоровья в Санкт-Петербурге. Результаты пилотного исследования. Российский семейный врач 4-2003, том 7, 28-30.)


Haldre K, Karro H, Rahu M. Reproduktiivetrvise näitajaid Eesti naistel 1992–2001. Eesti Arst 2003;82:166–171.


World Encyclopedia of Sexuality. Francoeur RT, Noonan RJ (eds). [Eesti peatüki kaasautor (Haavio-Mannila E, Haldre K, Kontula O. Estonia.)]. New York, London: The Continuum International Publishing Group, 2003.2004


Fedorova Natalia: A short report of preliminary results of a sociological research “Reproductive health of the youth”. St. Petersburg. 2004. (In Russian) Report submitted to the Head of the conscription office of the Kirovskiy district, St. Petersburg. February, 2004.


Fedorova Natalia: A short report of preliminary results of a sociological research “Reproductive health of the youth”. St. Petersburg. 2004. (In Russian) Report submitted to the Head of the conscription office of the Primorskiy district, St. Petersburg. February, 2004.


Haavio-Mannila Elina, Kai Haldre & Osmo Kontula: Estonia. In: Robert T. Francoeur and Raymond J. Noonan (Eds). Continuum Complete International Encyclopedia of Sexuality. Updated, with More Countries. New York – London: Pleenum, 2004, 359-380.


Haavio-Mannila Elina & A. Rotkirch: Ydin- ja versoperheet Suomessa ja Pietarissa. In: Risto Alapuro & Ilkka Arminen (eds.): Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia. WSOY, Helsinki 2004, 165-182.


Osmo Kontula & Elina Haavio-Mannila: Finland. In: Robert T. Francoeur and Raymond J. Noonan (Eds), Continuum Complete International Encyclopedia of Sexuality. Updated, with More Countries, New York – London:  Pleenum, 2004, 359-380. 2004, 381-411. 


Kosunen E, Sihvo S, Nikula M, Hemminki E. Raskauden ehkäisy. Kirjassa: Koponen P, Luoto R: Lisääntymisterveys Suomessa – Terveys 2000 tutkimus (Contraception in: Reproductive Health in Finland – Health 2000 study), KTL, 2004.


Nikula M, Luoto R. Sukupuoliteitse leviävät infektiotaudit. Kirjassa: Koponen P, Luoto R: Lisääntymisterveys Suomessa – Terveys 2000 tutkimus (Sexually transmitted diseases in: Reproductive Health in Finland – Health 2000 study), KTL, 2004.


Toomet K, Part K, Haldre K. A decade of youth clinics in Estonia. Entre Nous. The European magazine for sexual and reprductive health 2004;58:5–6.


Toomet K, Part K, Haldre K. Noorte nõustamiskeskused Eestis – 10 aastat. Lege Artis 2004;30:14–16.


ÜRO Rahvastikufond. Eesti Pereplaneerimise Liit. Rahvastikust ja arengust Eestis 1994–2004. Kairo konverentsi 10. aastapäeva tähistades. Peatükk “Reproduktiiv- ja seksuaaltervis”. Tallinn, 2004.2005


Fedorova Natalia, Katja Kesseli, Elina Haavio-Mannila and REFER group: Reproductive Health and Sexuality in St. Petersburg: Report of a Survey of Young Men in 2003. Working papers 61, Department of Sociology, University of Helsinki, 2005.

Haavio-Mannila Elina, Anna Rotkirch & Osmo Kontula: Contradictory Trends in Sexual Life in St. Petersburg, Estonia, and Finland. In: Aleksandar Shtulhofer & Theo Sandfort (Eds): Sexuality and Gender in Postcommunist Eastern Europe and Russia. New York – London – Oxford: The Haworth Press 2005, 317-363.


Haldre K, Karro H, Rahu M, Tellmann A. Impact of rapid socio-economic changes on teenage pregnancies in Estonia during 1992–2001. Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:425–431.


Kesseli Katja, Elena Regushevskaya, Tatyana Doubikaytis, Svetlana Kirichenko, Anna Rotkirch, Elina Haavio-Mannila, Olga Kuznetsova, Elina Hemminki and REFER group: Reproductive Health and Fertility in St. Petersburg 2004: Report on a survey of 18-44 year old women in 2004 / Репродуктивное здоровье и фертилность в Санкт-Петербурге. (Bilingual English-Russian version) Working papers 60, Department of Sociology, University of Helsinki, 2005. http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/muut/WomenSurveyStP04_english.pdf

Regushevskaya EV, Dubikaytis TA, Lebedev AK, Kuznetsova OJu. Sotsialnye determinanty rasprostranennosti IPPP sredi beremennyh Sankt-Peterburga. Hlopinskie chtenija. Sbornik statej, pp. 79-82, 2005. (Регушевскaя Е.В., Дубикайтис Т.А., Лебедев А.К., Кузнецова О.Ю. Социальные детерминанты распространенности ИППП среди беременных Санкт-Петербурга. Хлопинские чтения. Сборник статей, с. 79-82, 2005.)2006


Haavio-Mannila Elina ja Osmo Kontula: Seksuaalielämää Pietarissa. Teoksessa: Jouko Nikula (toim.): Katse Venäjään – suomalaisen venäjätutkimuksen antologia. Helsinki: Aleksanteri-sarja 3/2006. Gummerus Kirjapaino, ss. 289-318.


Seksuaalsus Eestis. Ajalugu. Tänapäev. Arengud. Koostajad Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula, Olev Poolamets, Kai Haldre. Eesti Akadeemiline Seksoloogia Selts. Tallinn, 2006.


Larivaara Meri: Raskaudenkeskeytys pietarilaisilla naistenklinikoilla – Gynekologien asenteita ja työkäytäntöjä. Julkaisussa: Hiltunen Eija (toim.) Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 2006. Työpapereita 26/2006. Helsinki: Stakes, ss. 74-77.
2007


Eesti naiste seksuaaltervis – kas me oleme muutunud? Lege Artis. Mai 2007.


Haldre K, Rahu K, Karro H, Rahu M. Is a poor pregnancy outcome related to young maternal age? A study of teenagers in Estonia during the period of major socio-economic changes (from 1992 to 2002). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;131:45−51. Available online 23 June 2006.


Hyvönen Heli: “Koti on Suomessa, mutta kotimaa on Viro”: Suomessa asuvien virolaisäitien transnationaaliset sosiaaliset tilat. Teoksessa: Tuomas Martikainen ja Marja Tiilikainen (toim.): Maahanmuuttajanaiset: Kotoutuminen, perhe ja työ. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja, D 46/2007. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos 2007, s. 190-217.

Hyvönen Heli: Leaving home behind – creating career or looking for better life?’ – A study of Finnish and Estonian women’s expectations and first experiences of immigration. In: The Yearbook of Population Research 2006, Väestöliitto 2007.

Nikula M, Jormanainen V, Gissler M, Hemminki E: HIV- testissä käynnin yleisyys nuorten suomalaismiesten keskuudessa – mielletäänkö HIV-tartunta edelleen vain riskiryhmien ongelmaksi? Suomen Lääkärilehti 2007;16(62)


Nikula M, Koponen P, Haavio-Mannila E, Hemminki E. Sexual health among young adults in Finland: assessing risk and protective behavior through general health survey. Scandinavian Journal of Public Health 2007;35(3).


Part Kai, Made Laanpere, Kaja Rahu, Kai Haldre, Mati Rahu, Helle Karro: Eesti naiste tervis: seksuaal- ja reproduktiivtervis, tervisekäitumine, hoiakud ja tervishoiuteenuste kasutamine. Estonia women’s health: sexual and reproductive health, health bahavior, attitudes and use of health care services. Survey report. University of Tartu, Department of Obstetrics and Gynaecology, Tartu 2007.


Rotkirch Anna: Kun njanjasta tuli bebisitter – Venäjän lapsiperheet murroksessa. Pari & perhe 1/2007, s. 22-23.


Rotkirch Anna: Seksi Venäjällä: vapautumista ja vanhoillisuutta. In: Elina Korhonen (ed.): Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa (Russian families and sexuality in transition). Helsinki: Väestöliitto, 2007, pp. 26-58.


Rotkirch Anna: Venäläiset perheet murroksessa. In: Elina Korhonen (ed.): Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa (Russian families and sexuality in transition). Helsinki: Väestöliitto, 2007, pp. 6-25.2008


Haavio-Mannila Elina and Anna Rotkirch: Sexuality and family formation. Göran Therborn and Stefan Immerfall (eds.): Handbook of European Societies. Springer Verlag 2008.


Haavio-Mannila Elina and J.P. Roos: Why are men reporting more sexual partners than women? Festschrift for Anna Jonasdottir, Örebro University, Sweden 2008.


Haldre K, Rahu K, Karro H, Rahu M. Previous history of surgically induced abortion and complications of the third stage of labor in subsequent normal vaginal deliveries. Submitted (preliminarily accepted) J Matern Fetal Neonatal Med


Isola, Anna-Maria: Fertility Concern in Finland and Russia: Economic Thinking and Ideal Family Size in the Rhetoric of Population Policies. In: Finnish Yearbook of Population Research 2007-2008. Väestöliitto 2008.


Isola, Anna-Maria: Productive workers or reproductive potential? Citizenship and fertility concern in Russia and Finland.


Isola, Anna-Maria (in press): Ritorika semei riska. (Riskiperheretoriikka Venäjän väestöhallinnan mekanismina) Teoksessa: E.Zdravomyslova, A.Temkina & A.Rotkirch (toim.) Novyj byt (Uusi arki). Petersburg: European University Press.


Isola, Anna-Maria: Tyttärien vastuu. Terveyshuoli osana Venäjän alhaisen syntyvyyden retoriikkaa. Yhteiskuntapolitiikka 2008:5. Tulossa.


Kesseli Katja: First Birth in Russia: Everyone does It – Young. In: Finnish Yearbook of Population Research 2007-2008. Väestöliitto 2008.


Larivaara Meri, Tatiana Dubikaytis, Olga Kuznetsova, Elina Hemminki: Between a rock and a hard place: The question of money at St. Petersburg women’s clinics. International Journal of Health Services 2008; 38 (2): 357-377.


Larivaara Meri: Luottamus potilaan ja lääkärin suhteessa. Teoksessa: Salmenniemi Suvi, Rotkirch Anna (toim.): Suhteiden Venäjä. Helsinki: Gaudeamus 2008; 143-168.


Larivaara Meri: Pooshrenie moralnoi otvetstvennosti: vzgljady i praktiki ginekologov v otnoshenii sredstv predohranenija i preryvanija beremennosti. In: A. Rotkirch, E. Zdravomyslova, A. Temkina (eds): Novyj Byt. In press.


Larivaara Meri: Promoting moral responsibility – Gynaecologists’ views and practices on contraception and termination of pregnancy in Russia. Submitted


Larivaara Meri: Raskaudenkeskeytys, äitiys ja vastuullinen naiseus pietarilaisilla naistenklinikoilla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2008, 45(1), 18-32.


Larivaara Meri, Odintsova Daria: Trust in doctor-patient interaction at public sector women’s clinics in Russia. Submitted.


Nikula Minna, Päivikki Koponen, Elina Haavio-Mannila, Elina Hemminki: Sexual health among young adults in Finland: assessing risk and protective behaviour through general health survey. Scandinavian Journal of Public Health. In press.


Nikula M, Gissler M, Jormanainen V, Sevon T, Hemminki E: Sexual behaviour and lifestyles of young men in Finland, 1998–2005. Cross-sectional survey of military conscripts. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. Accepted.


Nikula M, Gissler M, Jormanainen V, Laanpere M, Kunnas H, Haavio-Mannila E, Hemminki E. Young men’s sexual behaviour and its socio-demographic determinants in Finland and Estonia: a comparative approach. (submitted)


Part K, Rahu K, Rahu M, Karro H. Factors associated with Estonian adolescents’ sexuality-related knowledge: Findings from the 1994 and 1999 KISS studies. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 2008; 13 (2): 173–181.


Regushevskaya E, Dubikaytis T, Nikula M, Kuznetsova O, Hemminki E: A pilot study on prevalence of STIs among pregnant women in St. Petersburg. (submitted)


Regushevskaya E, Dubikaytis T, Nikula M, Kuznetsova O, Hemminki E: Attitudes and practises regarding contraception and abortion among reproductive age women in St. Petersburg. (submitted)


Regushevskaya E, Dubikaytis T, Nikula M, Kuznetsova O, Hemminki E: The socioeconomic

characteristics of risky sexual behaviour among reproductive-age women in St Petersburg. Scandinavian Journal of Public Health 36: 143-152, 2008.


Rotkirch, A. ja K. Kesseli. (in press): Zona sotsialjnogo neblagopoluchija – eto semja s dvumja detmi. Chislo detej i kalendarj rozhdaemostej peterburgskih zhenshchin. Kahden lapsen perheet sosiaalisena riskiryhmänä. Lasten lukumäärä ja synnytysten ajoitus pietarilaisilla naisilla Teoksessa: E.Zdravomyslova, A.Temkina & A.Rotkirch (toim.) Novyj byt Uusi arki. Petersburg: European University Press.


Zdravomyslova, Rotkirch & Temkina: “Who Helps the Degraded Housewife? Comments on Vladimir Putin’s Demographic Speech” has appeared in European Journal of Women”s Studies, volume 14 issue 4.© 2020 A MarketPress.com Theme