Autistiset lapset varhaiskasvatuksessa

Tutkimus autististen lasten osallistumisesta päivittäiseen toimintaan osallistavassa varhaiskasvatuksessa on vähäistä. Suomessa kaikilla alle 7-vuotiailla (ennen perusopetusta) lapsilla, mukaan lukien autistiset lapset, on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen ja hoitoon. Lapset osallistuvat myös pakolliseen, maksuttomaan esiopetukseen perusopetuksen alkamista edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatukseen osallistuminen ei myöskään ole riippuvainen siitä, tarvitseeko lapsi päivähoitoa vanhempiensa työn takia. Autistiset lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen inklusiivisissa päiväkodeissa. Niinpä tässä tutkimuksessa tarkastelimme autististen lasten osallistumista keskittymällä observoituun toimintaan päiväkodeissa.

Tiedot kerättiin vuosina 2017-2020 Kehittävän Palautteen aineiston osana. jossa lapsia havainnoitiin systemaattisella otannalla. Tutkimusmateriaali koostui seitsemän autistisen lapsen havainnoista osana suurempaa lapsiotosta. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tulokset osoittivat, että autistiset lapset ilmaisivat syvimmän osallistumisensa aikana positiivisia tunteita osallistumisesta ja tekivät yhteistyötä ja suuntasivat huomionsa muiden lasten kanssa. Lisäksi autistiset lapset osoittivat intensiivisintä osallistumista aikuisten tukeman leikin aikana.

Vertaissuhteilla näyttää olevan keskeinen rooli osallistumisen ja siten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä. Tuloksemme osoittivat, että autistiset lapset olivat eniten mukana toiminnassaan, kun he olivat suuntautuneet useisiin tai vain yhteen lapseen kerrallaan; itse asiassa he olivat jopa enemmän mukana tällaisissa toimissa kuin aikuisiin, ei-sosiaalisiin tavoitteisiin tai tilanteeseen yleisesti liittyviin toimiin. Tämä on mielenkiintoinen havainto, sillä aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että autistisilla lapsilla (Chang ym. 2016) sekä yleensä erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla (Broomhead 2019) on vähemmän kokemuksia sosiaalisesta vuorovaikutuksesta neurotyyppisten ikätovereiden kanssa. Näin ollen tämä havainto viittaa aikaisempien tutkimusten mukaisesti siihen, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten on tuettava järjestelmällisesti yksittäisen lapsen ja koko ryhmän vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja.

Tutkimus autististen lasten osallistumisesta päivittäiseen toimintaan osallistavassa varhaiskasvatuksessa on vähäistä. Suomessa kaikilla alle 7-vuotiailla (ennen perusopetusta) lapsilla, mukaan lukien autistiset lapset, on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen ja hoitoon. Lapset osallistuvat myös pakolliseen, maksuttomaan esiopetukseen perusopetuksen alkamista edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatukseen osallistuminen ei myöskään ole riippuvainen siitä, tarvitseeko lapsi päivähoitoa vanhempiensa työn takia. Autistiset lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen inklusiivisissa päiväkodeissa. Niinpä tässä tutkimuksessa tarkastelimme autististen lasten osallistumista keskittymällä observoituun toimintaan päiväkodeissa.

Tiedot kerättiin vuosina 2017-2020 Kehittävän Palautteen aineiston osana. jossa lapsia havainnoitiin systemaattisella otannalla. Tutkimusmateriaali koostui seitsemän autistisen lapsen havainnoista osana suurempaa lapsiotosta. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Tulokset osoittivat, että autistiset lapset ilmaisivat syvimmän osallistumisensa aikana positiivisia tunteita osallistumisesta ja tekivät yhteistyötä ja suuntasivat huomionsa muiden lasten kanssa. Lisäksi autistiset lapset osoittivat intensiivisintä osallistumista aikuisten tukeman leikin aikana.

Vertaissuhteilla näyttää olevan keskeinen rooli osallistumisen ja siten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä. Tuloksemme osoittivat, että autistiset lapset olivat eniten mukana toiminnassaan, kun he olivat suuntautuneet useisiin tai vain yhteen lapseen kerrallaan; itse asiassa he olivat jopa enemmän mukana tällaisissa toimissa kuin aikuisiin, ei-sosiaalisiin tavoitteisiin tai tilanteeseen yleisesti liittyviin toimiin. Tämä on mielenkiintoinen havainto, sillä aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että autistisilla lapsilla (Chang ym. 2016) sekä yleensä erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla (Broomhead 2019) on vähemmän kokemuksia sosiaalisesta vuorovaikutuksesta neurotyyppisten ikätovereiden kanssa. Näin ollen tämä havainto viittaa aikaisempien tutkimusten mukaisesti siihen, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten on tuettava järjestelmällisesti yksittäisen lapsen ja koko ryhmän vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja.

Tutkimusartikkeli on hyväksytty julkaistavaksi journalissa European Journal of Special Needs Education otsikkona, The involvement of children with autism in early childhood education. Artikkelin kirjoittajina ovat olleet Marja Syrjämäki, Jyrki Reunamo, Henri Pesonen, Raija Pirttimaa ja Elina Kontu. Lue artikkeli: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2023.2179310

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *