Luova sosiaalisuus

Teemu Nikkolan johdolla kirjoitettu artikkeli luovuuden ja sosiaalisuuden yhteyksistä on juuri julkaistu Journal of Early Childhood Research -journalissa. Tämän artikkelin tarkoituksena oli tutkia lasten sosiaalisia suuntautumisia luovina prosesseina varhaiskasvatuksessa. Tutkimme lasten luovien ajattelukykyjen ja sosiaalisten suuntautumisten välisiä yhteyksiä vuorovaikutustilanteissa varhaiskasvatuksessa. Artikkeli on luettavissa JECERin sivuilla.

Tulokset osoittivat, että osallistavalla orientaatiolla oli positiivinen korrelaatio luovien ajattelukykyjen kanssa, joita olivat sujuvuus, omaperäisyys ja mielikuvitus. Lasten sosiaaliset suuntaukset kertovat meille hedelmällisistä edellytyksistä lasten osallistumiselle varhaiskasvatuksen yhteisen kulttuurisisällön rakentamiseen. Osallistavan suuntautumisen tai muuttuvan ja avoimen toimintatavan sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa voidaan ajatella ennakoivan lasten osallistumista tähän prosessiin. Amabilen (1996) mukaan avoimuus on luovuuden edellytys. Kulttuuriin osallistuminen ja sen muutokseen osallistuminen ovat olennaisia ​​osatekijöitä sekä osallistumisessa että luovuudessa (Glăveanu, 2010).

Lasten luovan ajattelukyvyn tai divergentin ajattelun voidaan katsoa osoittavan heidän luovaa potentiaaliaan (Runco & Acar, 2012).  Luovuutta vuorovaikutustilanteissa ei ole itsestäänselvästi tuettu varhaiskasvatuksessa. Opettajat ovat pitäneet sosiaalisesti luovien lasten määrää suhteellisen pienenä (Chesnokova & Subbotsky; 2014). Lisäksi osallistava suuntautuminen on myös osoittautunut harvinaiseksi varhaiskasvatuksen opettajia koskevissa tilanteissa (Nikkola ym., 2020).

Negatiivisia korrelaatioita oli myös mukautuvan suuntautumisen ja luovan ajattelukyvyn sekä vetäytyneen suuntautumisen ja sujuvuuden kanssa. Mukautuva ja vetäytyvä suuntautuminen ovat molemmat muuttumattomia tapoja toimia. Verrattuna osallistavaan suuntautumiseen nämä tyypit ovat opettajille helpompia ja varhaiskasvatuksessa hyväksytympiä opettajia koskevissa tilanteissa (Nikkola ym., 2020). Avoimuutta tilanteeseen voidaan kuitenkin katsoa mahdollistavan osallistumisen yhteisen kulttuurisisällön rakentamiseen varhaiskasvatuksessa. Luovuuden sisällä oppimista voidaan tarkastella sen laajemmilla, multimodaalisilla ja dynaamisilla tavoitteilla, joilla lapsia voitetaan osallistumisen kautta, tukea heitä navigoinnissa ja toimivuuden kokemisessa epävarmassa maailmassa (ks. OECD, 2018; Kangas ym. 2020). Jos lapset käyttävät usein suljettuja suuntauksia, toisin sanoen hallitsevia ja vetäytyneitä suuntauksia, he ovat vaarassa olla varhaiskasvatuskulttuurin yhteisen sisällön luojia. Lisäksi epäselvä suuntautuminen kertoo, että lasten on vaikeuksia liittyä varhaiskasvatuskulttuurin rakenteeseen ja tukea heidän osallistumistaan.

Glăveanun (2010) mukaan kulttuuri voidaan määritellä artefaktien (normien, ideoiden, uskomusten, aineellisten esineiden jne.) kasaan. jotka muuttuvat jatkuvasti henkilökohtaisten ja kollektiivisten luovuuden toimien kautta. Hän toteaa, että luovuus on päämoottori kulttuurin muutoksen ja muutoksen takana. OECD Education 2030 -projektissa todetaan, että koulutuksen keskiössä tulisi olla poikittaisosaamista: uuden arvon luominen, jännitteiden ja pulmien sovittaminen ja vastuun ottaminen (OECD, 2018). Näistä luovuus näkyy ensimmäisessä luovuuden konteksteissa innovaatioina ja uusina ratkaisuina sekä myöhemmissä yhdessä sosiaalisten suhteiden ja ongelmanratkaisutaitojen kontekstin kautta osallistumisen kanssa. Kankaan et al. (2020) mukaan näiden “muuttavien kompetenssien” käsitteleminen ja lasten tukeminen innovatiivisuuteen, vastuullisuuteen ja tietoisuuteen tapahtuu luontevasti osallistumisen ja leikkisyyden kautta.

Miten suhtautua tehokkaaseen opetukseen?

 EARLI 2019 konferenssissa (Aachen Saksa) oli tutkimusryhmän symposium, jossa esittelimme kahden eri kulttuurin, Suomen ja Hong Kongin, varhaiskasvatuksen vertailua. Tarkastelemme erityisesti aikuisjohtoisen ja lapsilähtöisen toiminnan tuloksia. Tärkeässä osassa on lasten itsesäätelytaitojen kehitys. Kuvassa tutkimusryhmän jäsenet vasemmalta oikealle: Jyrki Reunamo (Helsingin yliopisto), James Ko (Education University of Hong Kong), Kathy Sylva (University of Oxford), Pamela Sammons (University of Oxford). Ensimmäinen aineistonkeruu alkaa syksyllä 2019 ja tuloksia on saatavilla kesällä 2019.

CLASS-observointi & opettajan ja lapsen vuorovaikutus

Amerikkalainen CLASS-observointi on kehitetty lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen observointiin. Yasmin Fong kävi Helsingissä kouluttamassa neljä observoijaa CLASS-observointiin. Kuvassa vasemmalta oikealle ovat Roosa-Maria Laaksonen, Mari Sillman, Yasmin Fong Education University of Hong Kongista, Jenny Hietanen and Jouni Veijalainen. CLASS-observointi mahdollistaa Kehittävän Palautteen observoinnin kriteerivalidiuden arvioinnin. Käytämme Suomessa ja Hong Kongissa sekä CLASS- että Kehittävän palautteen observointia vertaillaksemme Suomen ja Hong Kongin varhaiskasvatusta. Odotamme tutkimuksen tuovan runsaasti uutta tietoa erilaisista pedagogisista ratkaisuista, lasten ja aikuisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä myös lasten kehittymisestä.

Onko lapsilähtöinen pedagogiikka todella parempi kuin opettajalähtöinen?

Professori James Ko  (Education University of Hong Kong) vierailee Suomessa. Testaamme lasten itsesäätely- ja esiakateemisia taitoja Hong Kongissa ja Suomessa. Sen jälkeen observoimme lasten ja aikuisten toimintaa ryhmissä. Myöhemmin testaamme lapset uudestaan. Näin voimme vertailla eri toimintojen, oppimisympäristöjen, kasvatuksen ja oppimisen välisiä yhteyksiä. Voidaan tutkia konkreettisesti näkyykö esimerkiksi positiivinen opettajan ja lasten välinen vuorovaikutus parempina oppimistuloksina? Millaisia yhteyksiä lapsilähtöisellä pedagogiikalla on lasten oppimiseen? Miten oppiminen kehitty kolmen vuoden seurannassa?

Kuvassa James esittelee tutkimuksessa käytettävää esi-akateemisten taitojen testiä. Olemme jo prosessimme aikana löytäneet keskeisiä avaimia syventämään oppimista lähikehityksen vyöhykkeellä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tutkimme tämän syventymisen pitkäaikaisia vaikutuksia. Pitkäaikaisten tutkimus edellyttää lasten tunnistetietojen keräämistä, jotta lasten kehitystä voi seurata. Näihin tunnistetietoihin luonnollisesti pyydetään huoltajilta lupa ja ne ovat luottamuksellisia. i

Hong Kong & Suomi: vertaileva tutkimus

James Ko on juuri saanut HK$1,369,000 dollarin rahoituksen (Hong Kong Research Fund (GRF) 2018/19) varhaiskasvatuksen tutkimusprojektillemme. Tutkimusprojektin nimi on  “Effective Teaching and Their Effects on Early Childhood Development: A Comparative, Longitudinal, Mixed-method Study of Hong Kong and Finnish Kindergartens”. Lämpimät onnittelut professori James Kolle (Education University of Hong Kong) sekä Pamela Sammonsille (University of Oxford). Aineiston keruu alkaa vuonna 2019 sekä Suomessa että Hong Kongissa. Kuvassa James, Pam ja Jyrki valmistelevat hakemusta EARLI 2018 konferenssissa Tampereella.

EARLI 2017 konferenssi

Projektimme tutkijoilla on kolme esitystä EARLI 2017 konferenssissa 28.8-2.9.2017. Keskitymme kehittävään palautteeseen, sen teoriaan, työkaluihin ja tuloksiin:

Enhancing Physical Activity in Taiwanese Early Childhood Education and Care Jyrki Reunamo, University of Helsinki, Finland; Li-Chen Wang, Chang Gung University of Science and Technology, Taiwan; Hui-Chun Lee, Tzu Chi University, Taiwan.

How to implement the observation strategies to raise the Quality of Early Childhood Education (ECEC) James Ko, The Education University of Hong Kong, Hong Kong; Jyrki Reunamo, University of Helsinki, Finland; Hui-Chun Lee, Tzu Chi University, Taiwan; Li-Chen Wang, Chang Gung University of Science and Technology, Taiwan; Hui-Hua Chen, National Dong Hwa University, Taiwan; Shu-Shuan Shih, Tzu Chi University, Taiwan.

Progressive feedback in Finnish Early Childhood Education and Care (ECEC) Jyrki Reunamo, University of Helsinki, Finland; Li-Chen Wang, Chang Gung University of Science and Technology, Taiwan; Hui-Chun Lee, Tzu Chi University, Taiwan; Shu-Chuan Shih, National Taitung University, Taiwan; Hui-Hua Chen, Dong Hwa University, Taiwan.

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -konferenssi

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -hanke on Opetushallituksen tukema 12 kunnan yhteishanke varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Hankkeen avulla kehitetään menetelmiä ja mittareita, joilla mitataan ja analysoidaan lasten ja aikuisten tuottamaa arkea varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena on saada palaute varhaiskasvattajien käyttöön lähes reaaliaikaisesti. Saatavan tiedon perusteella kehitetään lapsen hyvinvointia ja oppimista tukevia toimintatapoja. Rakennamme kehittävästä palautteesta varhaiskasvatukseen sisäänrakennettua toimintatapaa, joka antaa kehittämiseen tarvittavan tiedon välittömästi kehittäjien käyttöön. Hankkeen avulla saadaan jo syksyn 2017 aikana noin 100 000 havaintoa lasten toiminnasta varhaiskasvatusyksiköissä, mikä takaa kattavan tiedon, mutta myös mahdollisuuden fokusoida hyvinkin yksityiskohtaisiin asioihin. Konferenssin ohjelma on luettavissa tästä.

Kehittämismallit Yilan-Hualienissa Taiwanissa

hualienworkshopYilan-Hualien alueen workshop lauantaina 19.11.2016 kokosi  yhteen projektin varhaiskasvattajat jakamaan kehittämistyönsä tuloksia. Esimerkkejä riitti puumajoista puun kantojen käyttöön matematiikassa. Lisäksi tilaisuudessa vertailtiin Suomen ja Taiwanin tutkimustuloksia. Tilaisuudessa toteutui hyvin projektin perusidea henkilöstön oman kehittämistyön voimasta ja hyvien kokemuksien jakamisesta. Tutkijoita oli paikalla Taiwanista, Indonesiasta, Hong Kongista, Turkista sekä Suomesta. Osallistujina olivat muun muassa professori Hui-Chun Lee (Tzu Chi University), professori Li-Chen Wang (Chang Gung University), professori Doris Cheng (Tung Wah College of Hong Kong), professori Shu-Shuan Shih (Taitung University), professori Hui-Hua Chen (Dong Hwa University), Yeni Rachmavati (Pendidikan University), Mehmet Sahin (Dong Hwa University) and Wei-Chen Zhang (Dong Hwa University). Alueen luonnonvoimien, maanjäristysten, Tyynen valtameren, vuorten, eläinten (esim. käärmeet ja moskiitot), taifuunien, luonnon kasvunopeuden ja mahtavien, kirkasvetisten jokien äärellä pitää säilyttää kunnioitus, mutta niistä riittää myös ammennettavaa.

Julkaisu kiusaamisesta varhaiskasvatuksessa

Kirja Contemporary Perspectives on Research on Bullying and Victimization in Early Childhood Education on juuri julkaistu. Se sisältää artikkelimme Openness and Agency as Strategies for Addressing Bullying. Kirjoittajat ovat Jyrki Reunamo, James Ko, Doris Cheng, Hui‐Chun Lee, Li‐Chen Wang, ja Essi Salminen. Kirja on vuosittainen virstanpylväs varhaiskasvatuksen tutkimuksessa. Julkaisu on merkittävä tunnustus projektin työlle ja osoitus sen korkeasta laadusta. Artikkelissa tarkastellaan lasten strategioita heidän kohdatessaan kiusaamista. Lisäksi näitä haastattelemalla kerättyjä strategioita suhteutetaan riippumattomaan observointiin, jolloin voidaan tarkastella miten lasten kiusaamisstrategiat näkyvät lasten arjessa. Kirjan voi ostaa esimerkiksi Information Age Publishingin verkkokaupasta. Suora linkki on http://www.infoagepub.com/products/Contemporary-Perspectives-on-Bullying-and-Victimization-in-Early-Childhood-Education.

Kiusaaminen ja oppiminen

Orientaatioprojektin vuoden 2010 aineistoon perustuva artikkelimme on hyväksytty julkaistavaksi kirjasarjassa Contemporary Perspectives in Early Childhood Education http://www.infoagepub.com/series/Contemporary-Perspectives-in-Early-Childhood-Education. Kirjasarja on maailmanlaajuisesti ehkä huomattavin varhaiskasvatuksen vuosikirja, joten artikkeli merkitsee huomattavaa tunnustusta projektissa toteutetulle työlle. Artikkelissa tarkastellaan kiusaamista oppimisen näkökulmasta, mikä on uusi avaus kiusaamisen tutkimuksessa. Oppiminen auttaa usein käsittelemään kiusaamista, mutta se voi johtaa myös vastakkainasetteluun, vetäytymiseen tai pyrkimykseen hyväksyä kiusaaminen vallitsevaksi olotilaksi. On myös mahdollista, että kiusaamistilanteessa ei opita mitään, jolloin tilanne jatkuu entisellään. Yleensä kiusattu saa iän myötä lisää perspektiiviä ja vaikutusmahdollisuuksia, mutta valitettavasti osalla lasten oppiminen näyttää johtavan umpikujaan. Artikkelin tiedot: Reunamo, J., Ko, J., Cheng, D., Lee, H-C., Wang, L-C. & Salminen, E. (In print). Openness and agency as strategies on addressing bullying. In O. Saracho (Ed.) Contemporary research on bullying in early childhood education. IAP Publishing: USA.