Varhaiskasvatus 2017-2018

Tällä hetkellä jo kolmasosa Suomen varhaiskasvatuksesta on Kehittävän Palautteen piirissä. Meillä on ennen näkemättömän tarkka kuva suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuuksista ja kehittämisen tarpeista. Tulokset perustuvat satunnaisotantaan ja observointia kehitetään koko ajan. Aineisto myös karttuu, joka päivä noin 600 satunnaisobservointia kertoo ajantasaisen tilanteen. Tutustu tämän vuoden tuoreisiin tuloksiin. Suuret kiitokset observoijille, observoitujen päiväkotien henkilöstölle, päiväkodin johtajille ja kuntien asiantuntijoille!

Kuntatapaaminen

Kiitos antoisasta kuntatapaamisesta Helsingissä keskiviikkona 9.5. Kunnissa tehdään uskomattoman paljon hienoa työtä. Aineistoa karttuu joka päivä, mutta teimme välitilinpäätöstä. Paljon hyviä asioita on tapahtunut, mutta kehittämiseen on silti panostettava. Kuvassa Hämeenlinna esittelee hankettaan, jossa pedagogiset johtajat observoivat omat ryhmänsä ja antavat ryhmille palautteen ja kehitystehtäviä sen pohjalta. Klikkaa kuva suuremmaksi! Päätimme muun muassa tehostaa perhepäivähoidon observointia ja ainakin Helsingissä aloitetaan myös leikkipuistojen kehittävä palaute. Jännittävää.

Kehittävä palaute omassa päiväkodissa

Olemme aloittaneet pilotin, jossa yksittäiset päiväkodit, ryhmät ja ehkä yksittäiset lapsetkin voivat saada ajantasaista palautetta omasta toiminnastaan. Ensi vaiheessa pilotissa ovat Siimapuiston päiväkoti Vantaalta ja Nummenkylän päiväkoti Järvenpäästä. Tähtäämme siihen että keväällä 2019 toimintatapa on niin valmis, että sen voi ottaa yleisesti käyttöön päiväkodeissa ja ryhmissä. Kuva Siimapuiston päiväkodin ensimmäisestä observointikoulutuksesta 15 maaliskuuta 2018.

Kuntakohtaiset tulokset kuntien käytössä

Pieni klikkaus varhaiskasvattajalle, jättiläisloikka varhaiskasvatukselle! Kuntakohtaiset observoinnin palautteet ovat nyt kuntien käytössä, analysoitavissa ja jaettavissa. Tulokset ovat helposti muokattavissa tavallisessa web-selaimessa. Olemme astuneet uuteen aikaan varhaiskasvatuksen arvioinnissa ja kehittämisen perustassa.

Varhaiskasvatusjohtajan rooli esillä konferenssissa Kroatiassa

Mikäli varhaiskasvatuksen johtaja kokee olevansa hyvä pedagoginen johtaja, on henkilöstökin innostunutta ja lapset sitoutuneet toimintaan. Tähän päätulokseen kiteytyy Ulla Soukaisen tutkimus, jonka hän esitteli OMEP:n kansainvälisessä konferenssissa Opatijassa, Kroatiassa 21.-24.6.2017. Työsuojelurahasto tuki matkastipendillä Soukaisen konferenssimatkaa. Tutkimus perustuu vuoden 2015 aineiston keruuseen, jossa kytkettiin johtajien arviot lasten observoituun toimintaan. On hienoa, että johtamisen suorat yhteydet lasten kokemuksiin saadaan esiin!

 

Johtaminen, leikki ja oppimisympäristöt

Taru Terho on tutkinut pro gradussaan johtamista ja sen yhteyksiä lasten kokemuksiin. Aineistosta löytyi viisi erilaista johtamisen tyyppiä. Tarun tutkimuksen tulosten perusteella johtamisella on suora yhteys oppimisympäristöihin ja lapsen leikkiin. Tuloksista voidaan päätellä, että mitä laadukkaampana johtaminen koetaan, sitä monitahoisempia ja korkeatasoisempia oppimisympäristöt ovat ja lapsella on enemmän mahdollisuuksia rikkaaseen ja vaihtelevaan leikkiin. Lapsille tarjotaan paljon myös vapaan leikinmahdollisuuksia. Mitä vaativammaksi johtaminen koetaan, sitä enemmän lasten leikit ovat fyysisiä. Tuettua ja ohjattua leikkiä sen sijaan on niukasti. Lapsen laadukkaan leikin kannalta on siis merkityksellistä vaikuttaa johtamisen laadun jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen. Tutustu Tarun ajatuksia herättävään graduun täällä.

 

Johtaminen varhaiskasvatuksessa

Ulla Soukainen on  tarkastellut päiväkodinjohtajien (156 kappaletta kolmestatoista kunnasta) varhaiskasvatuksen perustehtävän toteutumisen näkökulmasta ja tiedon hyödyntämistä johtajuuden kehittämisessä varhaiskasvatuksen yksiköissä.  Tutkimuksessaan Ulla tarkastelee erilaisia johtamisen tyyppejä  ja esimerkiksi johtamisen yhteyksiä observoituun lasten toiminnan sitoutumiseen lasten arkitoiminnassa. Tulokset ovat globaalistikin ajatellen uniikkeja. Johtamisella on suoria yhteyksiä lasten arjen oppimisen edellytyksiin. Loppuraportti on luettavissa täältä. Suuret kiitokset Ullalle arvokkaasta työstä. On johtajalle motivoivaa nähdä, että hänen työllään on todellista merkitystä lasten hyvinvoinnille.