Taiwanin alkuperäiskansojen lapset varhaiskasvatuksessa

Noin kolme prosenttia Taiwanin asukkaista on Taiwanin alkuperäisasukkaita, jotka ovat asuttaneet Taiwania ainakin 6500 vuotta ennen muiden kansallisuuksien, etupäässä kiinalaisten, saapumista. Virallinen heimojen luku on 16, mutta tarkkaa käsitystä asiasta ei ole. Alkuperäiskansat ovat kärsineet vuosisatoja taloudellisesta ja sosiaalisesta syrjinnästä, jonka jäljet näkyvät yhä tämän päivän varhaiskasvatuksessa. Dong Hwa -yliopistossa järestettiin 4.11.23 2023 konferenssi Quality Early Childhood Education Conference: Embracing Diversity, Interdisciplinarity, and Compassion for the Underpriviliged. Jyrki Reunamo kertoi keynote-esityksessään Kehittävän Palautteen tuloksista koskien lapsia, joiden vanhempien tausta on Taiwanin alkuperäiskansat. Aineistona oli 2189 observointia Hualien alueen alkuperäiskansojen lapsista. Tuloksissa löytyi syitä näiden lasten oppimisen vaikuksista, vähäisistä onnellisuuden kokemuksista, vähäisestä osallisuudesta sekä oppimisympäristöä muokkaavasta toiminnasta. Alkuperäiskansojen lapset saivat muita lapsia vähemmän opettajan tarjoamaa persoonallista huomiota. Vaikka lapset saivatkin vähemmän aikuisen huomiota, he itse keskittyivät runsaasti aikuiseen, vaikka tämä huomio ei ollutkaan kovin sitoutunutta. Lisäksi suhteet toisiin lapsiin jäivät löyhemmiksi. Tulokset kuvaavat alkuperäiskansataustaisten lasten syrjäytyneestä asemasta ja löyhemmästä yhteisestä kiinnostuksen kohteesta. Nämä lapset tarvitsevat enemmän yhdessä kehiteltäviä sisältöjä varhaiskasvatuksessa.

Tutkimustiimiin Taiwanissa kuuluivat Hui-Chun Lee (Tzu-Chi University) Li-Chen Wang (Chang Gung University), Hui-Hua Chen (Dong Hwa University) & Shu-Shuan Shih (Taitung University).

Taidekasvatuksen ulottuvuuksia

Conference of Aesthetics Education for Young Children pidettiin Shih Chienin yliopistossa Taipeissa. Pääpuheenvuorossaan Jyrki Reunamo arvioi kolme upeaa taidekasvatusvideota kuvataiteista, musiikista ja draamasta. Videot esitellään hienoja esimerkkejä jakaa  taiteen maailmaa. Reunamo esitteli myös taidekasvatusmallinsa (klikkaa kuvaa suurentaaksesi sen). Mallissa on neljä opetuksen taiteen toimintoa. Ensimmäinen on ilmaista ja nauttia taiteen maailmasta ja sen perinnöstä. Toiset ovat luodut henkilökohtaiset suuntaukset eri taidetta varten. Kolmas toiminto on taiteen hallitseminen (oikein tekeminen). Neljäs toiminto on yhteisöä rikastava yhteinen taiteen luominen. Esitys on katsottavissa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=Mo8kDineJLs

Mitä kauemmin lapsi on varhaiskasvatuksessa, sitä paremmin hän voi vaikuttaa sosiaalisiin tilanteisiin

Aadan tutkimuksessa tarkastellaan lasten varhaiskasvatuksessa viettämien vuosien yhteyttä heidän sosiaaliseen suuntautumiseensa ja tärkeimpiin huomionkohteisiin. Aineisto kerättiin Progressive Feedback -hankkeessa havainnoimalla lapsia: 20 457 havaintoa 972 kuusivuotiaasta 360 lapsiryhmästä Suomessa. Tulosten mukaan lasten varhaiskasvatuksessa viettämillä vuosilla on yhteys heidän sosiaalisiin orientaatioihinsa ja tärkeimpiin huomion kohteisiin, Muutokset olivat erilaisia tytöillä ja pojilla. Mitä pidempään lapset olivat osallistuneet varhaiskasvatukseen, sitä vähemmän mukautuvaa suuntautumista havaittiin. Alle vuoden varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten havaittiin osallistuvan vähiten. Hallitseva suuntautuminen lisääntyi mitä pidempään lapset olivat osallistuneet varhaiskasvatukseen. Yli neljä vuotta varhaiskasvatuksessa olleet kiinnittivät harvoin huomiota ei-sosiaalisiin esineisiin ja aikuisiin ja kiinnittivät usein huomiota useisiin lapsiin.

Koska sekä osallistaviin että hallitseviin sosiaalisiin suuntauksiin kuuluu vaikuttaminen varhaiskasvatuksen oppimisympäristöön, voidaan päätellä, että enemmän varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat osallistuvampia verrattuna lapsiin, jotka ovat olleet vähemmän aikaa varhaiskasvatuksessa. Tulokset näkyvät taulukossa (klikkaa taulukkoa suurentaaksesi sitä). Observoijat eivät tienneet, kuinka kauan lapset olivat viettäneet aikaa varhaiskasvatuksessa, joten löydetyt erot eivät perustu tarkkailijoiden olettamuksiin. Tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä. Kaiken kaikkiaan mitä enemmän lapsi viettää aikaa varhaiskasvatukseen, sitä enemmän lapsella on vaikutusta sosiaalisissa tilanteissa!

Aada Heikkilä & Jyrki Reunamo (2023) The years children spent in early education in relation to their social relations and objects of attention, European Early Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1350293X.2023.2254534

Lasketaan leikkien – Käsikirja varhaiskasvatuksen matematiikkaan

Perusteos varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen matematiikan opetuksen tueksi.Perusasenne varhaiskasvatuksessa matematiikkaan on oltava, että matematiikka on kaikkialla ja koko ajan ja että ihan jokainen lapsi voi oppia matematiikkaa oikeanlaisella ohjauksella. Matematiikka tai sen oppiminen ei ole sidottu oppituokioihin tai matemaattisiin tehtäviin. Matematiikka saa maistua. Matemaattisia sisältöjä voi nautiskella ja niitä voi inhota. Matematiikka on kaikkialla, myös ruuassa ja syömisessä. Kirjassa perusasennetta, matematiikka on kaikkialla, sovelletaan esimerkin omaisesti lapsen jokapäiväiseen arkeen. Älä pelkää tunteita, keskeneräisyyttä ja hulluttelua päivän eri tilanteissa. Matematiikkaa voi käsitellä, vaikka lopputuotetta, valmista taitoa ei syntyisikään.

 

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten osallisuuden lisääminen liikkumisella

Outi Arvola on tutkinut eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten liikkumista ja sen yhteyksiä varhaiskasvatustoimintaan. On hyvin tiedossa, että liikkuminen edistää lasten hyvinvointia ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten keskimääräinen liikkuminen on hyvällä tasolla (klikkaa taulukkoa). Ongelmana näiden lasten kohdalla on kuitenkin esimerkiksi lasten vähäisempi osallistuva sosiaalinen rooli varhaiskasvatuksessa ja runsaampi oppimisprosessien keskeytyminen. Kehittävän Palautteen aineistosta käy ilmi, että runsas liikkuminen on yhteydessä runsaampaan osallistumiseen niin sosiaalisesti kuin sitoutumalla kestäviin oppimisprosesseihin. Kolmannes kestävästä ja kehittyvästä toiminnasta tapahtui runsaan liikkumisen aikana. Havaintotulokset osoittavat, että liikunta liittyy lisääntyneeseen osallistumiseen ja sosiaalisten prosessien rakentamiseen kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisten lasten kanssa. Liikkuminen ei ole siis pelkästään fyysistä toimintaa, vaan sillä on merkitystä myös paikan löytämiseen yhteisen ja kestävän sosiaalisen todellisuuden rakentamisessa. Tähän eri kieli- ja kulttuuritaustaiset voivat harjaantua jo varhaiskasvatuksessa liikunnan avulla. Tutkimustulos on merkittävä pedagogisia toimenpiteitä kehitettäessä. Tutustu artikkeliin alla olevan linkin kautta:

Arvola, O., Liljeroth, P. & Reunamo, J. (2023). Is physical activity a pathway to culturally and linguistically diverse children’s participation in early childhood education and care? Journal of Early Childhood Education Research 12(1), 150-168. https://journal.fi/jecer/article/view/117865/76580

Hyvinvoinnin arviointi

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO on tehnyt videon lasten hyvinvoinnin arvioinnista varhaiskasvatuksessa. Videossa esitetään hyvinvoinnin neljä kulmakiveä, jotka ovat oppiminen, liikkuminen, emootiot ja sosiaaliset orientaatiot, sekä niiden arviointi. Lisäksi pohditaan hyvinvoinnin kokonaisuutta osana varhaiskasvatuksen monimuotoista hierarkista rakennetta. Video on katsottavissa osoitteessa https://youtu.be/bgcecbirjwM

Yhteistyö Suomi-Taiwan

Professori Mei-Chun Lin vieraili viikon Suomessa tutustumassa suomalaiseen varhaiskasvatukseen erityisesti taidekasvatuksen ja vielä erityisemmin draamakasvatuksen näkökulmasta. Professori Hui-Hua Chen on aloittanut vierailevana professorina tutkiakseen erityisesti lasten lukemistilanteita. Professori Chenin vierailu kestää helmikuuhun 2024. Aineistona on sekä Taiwanissa että Suomessa kerätty aineisto. Kuvassa vasemmalta Reunamo Educationin toimitusjohtaja Leena Lahtinen, professori Hui-Hua Chen, Kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani Johanna Mäkelä ja professori Mei-Chun Lin.

Aesthetics education

Professori Mei-Chun Lin vierailee Helsingin yliopistossa ja Reunamo Edussa 31.7.-7.8. Hän on dekaani Tainanin kansallisessa yliopistossa Taiwanissa. Hän on myös Tainanin kansallisen yliopiston draaman luomisen ja soveltamisen laitoksen perustajajohtaja ja professori. Tämä on ensimmäinen osasto Aasiassa, joka keskittyy draamakasvatuksen ja soveltavan draaman tutkimuksen ja käytännön kehittämiseen. Professori Lin on Taiwan Drama Education Associationin (TADEA) puheenjohtaja ja Journal of Drama Education and Performing Arts -lehden päätoimittaja. Etsimme yhteistyötä erityisesti varhaiskasvatuksen esteettiseen kasvatukseen liittyen.

Erityisen tuen lasten osallistuminen

Tiina Kuutin et al. artikkeli Participation, involvement and peer relationships in children with special educational needs in early childhood education on ollut yksi EJSNEn kymmenestä luetuimmasta artikkelista. Artikkelin voi lukea osoitteessa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856257.2021.1920214

Runsaat onnittelut! Eräs itsestään selvä, mutta silti usein unohtuva tulos on, että erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat monimuotoinen joukko yksilöitä, joiden osallistumsen taidot, tarpeet ja käytännöt ovat hyvin erilaisia (klikkaa Taulukkoa saadaksesi sen suuremmaksi)

 

Mistä varhaiskasvatuksen kaaoksessa on kysymys?

Jolanda Havisalmen artikkeli varhaiskasvatuksen kaaoksesta on julkaistu Varhaiskasvatuksen tiedelehdessä . Tutkimus toteutettiin valtakunnallisen Kehittävä palaute -menetelmän avulla. Aineisto kerättiin vuosina 2017–2021 satunnaisotannalla kahden toisistaan riippumattoman mittariston avulla. Aineisto koostui varhaiskasvatuksen henkilöstön tekemistä oppimisympäristöjen arvioista (n = 2652) sekä koulutettujen observoijien tekemistä lapsihavainnoista (201 851).Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne näyttää kriisiytyneen ja arki päiväkodeissa on paikoittain epävakaata. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä oppimisympäristön tekijät liittyvät korkeaksi arvioituun kaaokseen. Oppimisympäristöä lähestyttiin prosessilaadun näkökulmasta keskittyen vuorovaikutuksen sekä pedagogisen toiminnan ja sen johtamiseen liittyviin teemoihin. Lisäksi henkilöstön ja lasten toimintaa kaoottisissa oppimisympäristöissä tarkasteltiin lähemmin päiväkodin yleisen tilanteen, lapsen toiminnan sekä henkilöstön ja lasten sosiaalisten orientaatioiden kautta.  Aineisto analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin käyttäen pää-komponenttianalyysiä, reliabiliteettianalyysiä, korrelaatiota ja varianssianalyysiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että riittämättömät resurssit ja rakenteet, puutteellinen pedagoginen johtaminen ja osaamisen kehittäminen sekä kylmä ilmapiiri ja epäsensitiivisyys ovat yhteydessä korkeaksi arvioituun kaaokseen. Tarkasteltaessa päiväkodin yleistä tilannetta, kaaos näyttäytyi korkeampana rutiininomaisissa tilanteissa ja vapaassa leikissä. Lasten toiminnassa korostui erityisesti sääntöjen vastainen, kielletty toiminta. Henkilöstön ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa sosiaalisissa orientaatioissa painottuivat omaehtoisuus ja vetäytyneisyys. Kuviossa on koottuna kaaoksen ulottuvuudet (klikkaa kuva suuremmaksi!).

Vaikka varhaiskasvatuksen kaaoksesta puhutaan paljon resurssipulan näkökulmasta, tämän tutkimuksen mukaan myös pedagogisen johtamisen haasteet ja sosiaalisen oppimisympäristön kireys kytkeytyvät kaoottisuuteen. Kuitenkin suurimmaksi selittäväksi tekijäksi nousi riittämättömät rakenteet ja resurssit. Ongelma onkin se, miten vajailla resursseilla löydettäisiin tilaa toimintakulttuurin kriittiseen tarkasteluun, yhteiseen reflektioon ja toiminnan kehittämiseen. On selvää, että varhaiskasvatukseen tarvittaisiin lisää resursseja takaamaan ammattilaisille työrauha. Tämän lisäksi kaaosta voidaan ehkäistä suunnittelemalla rakenteita, jotka toisaalta ylläpitävät toiminnan kehittämistä ja toisaalta vapauttavat aikaa henkilöstön ja lasten välisiin kiireettömiin kohtaamisiin.

Artikkelin lähdetiedot alla. Klikkaa myös linkkiä ja lue koko artikkeli!

Havisalmi, J. & Reunamo, J. (2023). Mistä varhaiskasvatuksen kaaoksessa
on kysymys? Journal of early childhood education research, 12(2), 51-70. https://doi.org/10.58955/jecer.v12i2.120383