Kehitystehtävät eri kunnissa

Hyvinkää

9 Miten perushoidossa voitaisiin vähentää ei-sallitun toiminnan määrää? Vehkoja

12 Miten opetus- ja kasvatustilanteisiin saataisiin enemmän kehollisia ja liikunnallisia elementtejä? Mustamännistö

20 Miten vuodenaikojen vaihtelu (erityisesti kesä) voisi lisätä lasten liikkumista?

29 Miten lisätä lasten välisten suhteiden osuutta opetuksessa? Kaukas

29 Miten lisätä lasten välisten suhteiden osuutta draamakasvatuksessa? Kaupunkisilta

32 Miten nostaa fyysistä aktiivisuutta kirjoja luettaessa?

43 Miten lisätä sääntöleikkeihin kasvatuksellista ainesta?

60 Miten ulkoleikissä lasten fyysistä aktiivisuutta voisi edelleen kehittää leikittäessä leluilla ja fyysisessä ympäristössä? Hangonsilta

72 Miten tukea lasten turvallista ulkoilua ja silti tarjota haasteellinen ulkoiluympäristö? Kruununmaa

79 Miten tehdä fyysisestä aktiivisuudesta vähemmän ristiriitaista päivähoidossa? Mustamännistö

97 Miten vuorohoidossa ( isossa päiväkodissa)  voitaisiin vähentää lasten huomion keskittämistä häiritseviä tekijöitä? Lähdekierto/Martinkaari

117 Miten käyttää rooli- ja mielikuvaleikkiä suorassa kasvatustoiminnassa 5-6-vuotiailla? Martintalo

117 Miten käyttää rooli- ja mielikuvaleikkiä suorassa kasvatustoiminnassa alle 5-vuotiailla? Martti

126 Mitä taitoja kasvattaja tarvitsee osallistuakseen lasten roolileikkiin? Anttila/Koulutupa

138 Voisimmeko ajatella uusiksi lukemisen siirtymistilanteissa?

145 Miten suhtautua sääntöleikkien herättämiin ristiriitoihin? Hiidenkiuas

146 Miten sisällyttää sääntöleikkejä sisällöllisiin orientaatioihin?

156 Miten vähentää kiellettyä toimintaa perushoitotilanteissa? Anttila

159 Miten tyttöjen ja poikien suhdetta kiellettyyn toimintaan tulisi käsitellä? Viertola

171 Miten tehdä oppimisympäristöstä kestävämpi ajatellen lapsia, joilla on erityisen tuen tarve? Punaoja

173 Miten auttaa lapsia joilla on kuulo- ja näkövammoja saamaan ote toiminnasta ja muun ryhmän prosesseista?

174 Miten estää ADHD-lapsia saamasta liikaa negatiivista palautetta? Hakala

175 Miten tukea lapsia joilla on ongelmia kielellisessä kehittymisessä? Tanssikallio

178 Miten suunnitella yksityisen lapsen toimintaa?

179 Miten musiikki kytketään eläväksi osaksi päivittäistä vuorovaikutusta?

180 Miten kuvallisen ilmaisun osuutta vahvistetaan perhepäivähoidossa? Mustamännistön, Anttilantalon, Martin pph

181 Miten rikastaa draamakasvatusta päivähoidossa? Paavola

Hämeenlinna

10 Miten voitaisiin katkaista ei-sallitun toiminnan negatiivisen runsaan huomion kehä? Idänpään varhaiskasvatuskeskus

34 Miten virittää lapset osallistumaan opetustilanteisiin? Idänpään varhaiskasvatuskeskus

165 Miten auttaa lapsia joilla on enemmän kiellettyjä toimintoja luomaan rakentavampia  sosiaalisia suhteita? Katuman varhaiskasvatuskeskus

31 Miten nostaa fyysistä aktiivisuutta tehtävien teossa? Katuman varhaiskasvatuskeskus

88 Miten sisällyttää opetus perushoitoon? Katuman varhaiskasvatuskeskus

21 Miten voisi lisätä talviulkoilun mahdollisuuksia ja houkuttelevuutta ja näin lasten liikuntaa? Katuman varhaiskasvatuskeskus

21 Miten voisi lisätä talviulkoilun mahdollisuuksia ja houkuttelevuutta ja näin lasten liikuntaa? Kutalan varhaiskasvatuskeskus

131 Miten virittää alle viisivuotiaiden lasten roolileikki intensiivisemmäksi? Kutalan varhaiskasvatuskeskus

90 Miten luodaan pohja lujille rutiineille ja itsestään selvälle toiminnalle? Kutalan varhaiskasvatuskeskus

70 Miten ulkoleikistä saisi pienille lapsille mielekkäämpää erityisesti kylminä  talvikuukausina? Ruununmyllyn varhaiskasvatuskeskus

51 Miten tuettua leikkiä voisi soveltaa luonnontieteellisessä orientaatiossa? Ruununmyllyn varhaiskasvatuskeskus

139 Miten lisätä sääntöleikin määrää ryhmässä? Tarvasmäen varhaiskasvatuskeskus

183 (Miten tietotekniikkaa kannattaisi hyödyntää lasten toiminnan dokumentoinnissa?) Tarvasmäen varhaiskasvatuskeskus

155 . Millainen työkasvatus olisi mielekästä modernissa päivähoidossa? Tarvasmäen varhaiskasvatuskeskus

Uusi Mikä on lapsen valintojen merkitys erilaisissa tilanteissa, lasten konkreettiset valintojen merkitys? Tarvasmäen varhaiskasvatuskeskus

162 Miten auttaa runsaasti kiellettyjä asioita tekeviä lapsia rakentaviin prosesseihin muiden lasten kanssa? Kaivokadun varhaiskasvatuskeskus

153 Miten lisätä lasten välistä yhteistyötä tehtävien teossa? Hauhon varhaiskasvatuskeskus

207 Miten suhtautua epäsuosittuun lapseen? Perhepäivähoito

Järvenpää

1 Miten saadaan näkyväksi ja käsittelyyn myös muuhun kuin opetukseen liittyvä kasvatuksellinen aines? Iso – Antti ja Närekatu

185 Tietotekniikan mahdollisuudet lasten luovuuden edistämisessä Iso – Antti ja Närekatu

5 Mitä keinoja olisi lisätä ulkona tapahtuvaa ohjausta, silti huomioiden lasten turvallisuuden ja kunnioittaen lasten itseohjautuvaa toimintaa? Pehtoori

11 Miten lasten liikkumista saataisiin huomattavasti lisättyä? Keskusta – Kinnari

67 Miten kasvattajat voivat edistää lasten fyysistä aktiivisuutta ulkoleikissä? Keskusta – Kinnari

14 Miten opetus- ja kasvatustilanteisiin saataisiin enemmän kehollisia ja liikunnallisia aineksia täydentämään esimerkiksi historiallis-yhteiskunnallista orientaatiota? Loutti – Satusauna

33 Miten nostaa fyysistä aktiivisuutta opetuksessa? Loutti – Satusauna

23 Miten aikuiset edesauttavat lasten keskinäisten merkityksellisten ja lujien vertaissuhteiden kehittymistä? Puistola ja Lampipuisto

202 Miten leikissä ilmenevät vahvat tunteet saadaan esiin ja tarvittaessa prosessoitua lasten kanssa? Puistola ja Lampipuisto

41 Miten lisätä esineleikkiin paneutumista? Isokytö ja Pikkuvanha

84 Miten helpottaa lounaan jälkeistä perushoidon ruuhkaa? Isokytö ja Pikkuvanha

50 Miten tuettua leikkiä voisi käyttää matemaattisessa orientaatiossa? Tahvontupa

73 Miten saada aikuinen näkemään itsensä aktiivisemmassa roolissa tukemassa lasten ulkoleikkejä? Tahvontupa

101 Miten lisätä lasten osallistumismahdollisuuksia isoissa päiväkodeissa? Nummenkylä

184 Tietotekniikan mahdollisuudet yhteistyössä vanhempien kanssa Nummenkylä

103 Miten auttaa lapsia tiivistämään hahmotustaan perushoitotilanteissa? Lampaanpolska

118 Miten tukea lasten roolileikkiä? Kyrölä

207 Miten suhtautua lasten epätietoisuuteen päivähoidon eri tilanteissa? Kyrölä

150 Millaisia tehtäviä lapset voisivat tehdä perushoitoon liittyen? Jamppa

200 Tieto- ja viestintätekniikan uhkia lapsen kehitykselle Jamppa

161 Miten autetaan kiellettyjä asioita tekeviä lapsia avaamaan omia strategioitaan tilanteissa? Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

182 Millaista olisi tasapainoinen informaatioteknologian käyttö perhepäivähoidossa? perhepäivähoito

66 Miten kehittää pihan leikkikulttuuria enemmän prosessinomaisen roolileikin suuntaan?

24 Miten sääntöleikkien määrää saadaan lisättyä esiopetuksessa? Miten sääntöleikkeihin kytketään kasvatuksellisia sisältöjä?

Kerava

4 Miten ruokailussa voisi lisätä mahdollisuuksia keskittyä yhdessäoloon ja syömiseen? Kaleva

7 Mitä vaikutteita kannattaisi päiväkotihenkilöstön ottaa perhepäivähoidosta lasten roolileikin   vaalimisessa? Kaleva

18 Miten opetus- ja kasvatustilanteisiin saataisiin enemmän kehollisia ja liikunnallisia piirteitä täydentämään esimerkiksi luonnontieteellistä orientaatiota? Sorsakorpi

27 Miten siirtää opetuksen painopistettä erityistaitojen opettamisesta enemmän metakognitiivisiin taitoihin? Sorsakorpi

28 Miten sisällyttää roolileikkiä suoraan kasvatustoimintaan? Naavapuisto

38 Miten tarjota riittävän rauhallisia tiloja rooli- ja mielikuvaleikille? Kannisto

47 Miten tehdä lasten sääntöleikeistä fyysisesti haastavampia vapaan sisäleikin aikana? Kannisto

53 Miten tuettua leikkiä voisi yhdistää eettiseen orientaatioon? Kannisto

56 Miten rakennamme oppimisympäristön rikastamaan matemaattista orientaatiota? Kannisto

57 Millaisessa oppimisympäristössä lapset voivat monipuolisesti käsitellä luonnontieteellistä orientaatiota? Kannisto

59 Miten rakentaa esteettiselle orientaatiolle otollinen oppimisympäristö? Aarre

68 Miten helpottaa lasten fyysisesti aktiivisempaa ja sitoutuneempaa leikkiä? Kalevan KEO

74 Miten tutustuttaa lapset arjen vaaroihin? Kieppi

80 Miten auttaa lapsia, joilla on motorisia ongelmia liikkumaan enemmän? Kurkela

81 Miten lisätä pienten lasten liikkumista talviaikaan Suomessa? PPH

85 Miten selkeyttää kasvattajan roolia perushoidossa? Ilmarinen

93 Miten vähentää häiriöitä aamupalalla ja lounaalla? Jaakkola

98 Miten lisättäisiin kasvattajien mahdollisuuksia keskittyä avoimeen vuorovaikutukseen lasten kanssa myös isommissa päiväkodeissa? Untola

102 Miten auttaa lapsia yhtenäisempään huomion kohdistamiseen ruokailutilanteissa? Savio

105 Miten aikuisten pitäisi toimia kun he huomaavat että lapsella on vaikeuksia kiinnittyä omaan tai yhteiseen toimintaan muiden kanssa? Sompio

115 Miten tiivistää isompien lasten esineleikkejä? Sompio

123 Miten parantaa lasten mahdollisuuksia erilaisten roolien ottoon ja draamallisten prosession luomiseen ryhmässä? Kiddy

124 Miten turvata lasten yksityisyys roolileikin aikana? Kurjenpuisto

132 Miten auttaa isompia lapsia sitoutumaan draamaleikkiin? Marttila

140 Miten lisätä lasten sääntöleikkejä ulkoleikissä? Heikkilä

186 Tietotekniikan mahdollisuudet erityispedagogiikassa Lapila

187 Tietotekniikan mahdollisuuden henkilöstön välisessä yhteistyössä Kanniston EO

188 Tietotekniikan mahdollisuudet lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa Keskusta

189 Tietotekniikan mahdollisuudet lasten kuvallisessa ilmaisussa Virrenkulma

190 Tietokoneen mahdollisuudet musiikkikasvatuksessa Päivölänkaari

191 Kännykän mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa Päivölänkaari

201 Millaista voisi olla tulevaisuuden TVT-pedagogiikka? Päivölänkaari

Mäntsälä

8 Miten lisätään tilanteita, joissa aikuinenkin voisi antaa oman osansa lasten persoonallisen kehityksen koetinkenttään roolileikissä? Amanda

39 Miten saada lasten mielikuvat liikkeelle leikin vauhtiin saamiseksi? Taikametsä ja Anderstorp

55 Miten rakentaa monisävyinen oppimisympäristö? Anttila

69 Miten lisätä tyttöjen fyysistä aktiivisuutta vapaassa ulkoleikissä? Pikku-Pappila

89 Voitaisiinko aamun rento perushoidon ilmapiiri siirtää myös lounaan jälkeiseen aikaan? Anttila

92 Miten vähentää odotukseen kuluvaa aikaa päiväkodeissa? Anttila, Mustamäki Anderstorp ja Kaunismäki

135 Miten saada henkilökohtaista ainesta lasten lukemistilanteisiin? Anttila

141 Miten lisätä lasten sääntöleikkejä suoran kasvatuksen aikana? Saviaho

152 Miten lisätä fyysistä aktiivisuutta tehtävien tekemisessä? Pikku-Pappila ja Kaunismäki

154 Miten lisätä lasten yhteenkuuluvuutta tehtävien teossa? Amanda

169 Miten auttaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia suhtautumaan tilanteisiin avoimesti? Myllytonttu

172 Miten käyttää leikkiä erityistä tukea tarvitsevien lasten auttamiseen? Kaijan alue

192 Digi/videokameran mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa Mäntsälä

193 Skannerin käyttömahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa Mäntsälä

194 Tietotekniikan mahdollisuudet kasvun kansion laatimisessa Mäntsälä

199 Miten tieto- ja viestintätekniikan uhat varhaiskasvatustyölle voisi eliminoida? Mäntsälä

Nurmijärvi, Klaukkalan alue

6 Mitä keinoja meillä on rikastaa ja syventää lasten ulkona tapahtuvia esineleikkejä? Lepsämä

15 Miten opetus- ja kasvatustilanteisiin saataisiin enemmän kehollisia ja liikunnallisia aineksia täydentämään esimerkiksi esteettistä orientaatiota? Lepsämä

19 Voisiko perhepäivähoidon käytännöissä olla jotakin joka voisi edistää myös päiväkotien käytäntöjä? PPH

25 Miten esiopetuslasten edellytyksiä ja kiinnostusta sääntöleikkeihin voisi lisätä ulkona? Äppelgården

35 Miten tehdä opetustilanteista avoimempia pienryhmissä? Tähkärinne

36 Millaiset tilanteet ovat otollisia pienryhmäopetukselle? Harjula

42 Miten auttaa lapsia pääsemään alkuun sääntöleikissä? Vaskomäki

45 Miten tehdä lasten rooli- ja mielikuvaleikistä fyysisesti aktiivisempaa? Äppelgården

49 Miten tuettua leikkiä voisi soveltaa historiallis-yhteiskunnallisessa orientaatiossa? Ylitilantie

63 Miten tehdä päiväkodin pihasta käyttäjäystävällisempi paikka erilaisille sääntöleikeille? Riihipuisto

65 Miten tehdä pihasta paremmin roolileikkiin koukuttava? Suopolku

75 Miten aikuiset voisivat tuoda lisää seikkailua ulkoleikkeihin? Huitti

78 Miten ajatella isosti pihalla? Ylitilantie

83 Miten käsitellä säänmukaista pukeutumista vanhempien lasten kanssa? Mäntysalo

94 Voisiko päiväkodeissa ottaa oppia perhepäivähoitajien työtavasta? Perttula ?

95 Miten lisätä avoimen vuorovaikutuksen osuutta lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa ruokailun aikana päiväkodeissa? Perttula

100 Miten isojen ja pienien päiväkotien hyviä ja huonoja puolia voisi hälventää? Kiertävät lh:t

107 Miten antaa epävarmoja strategioita omaavalle lapselle enemmän käsitteellisiä työkaluja käytettäväksi vuorovaikutuksessa muiden kanssa? Havumäki

110 Miten lisätään ruokapöytäkeskusteluja? Tiira

113 Miten lisätä lasten fyysistä aktiivisuutta esineleikissä vapaan sisäleikin aikana? Havumäki

119 Miten käyttää rooli- ja mielikuvaleikkiä perushoidon aikana? Mäntysalo

122 Voisiko kasvattajan rooli päivähoidossa olla monimuotoisempi? Riihipuisto

127 Miten työskennellä lasten sosiaalisten toimintastrategioiden kanssa roolileikissä? Huitti

129 Miten auttaa lapsia joilla on vaikeuksia saada roolileikki jatkumaan? Professorintie

133 Miten lukutilanteista saisi vähemmän aikuiskeskeisiä? Tiira

137 Miten tehdä päivittäisistä lukuhetkistä päivittäisiä draamoja ja esityksiä? Aitohelmi

145 Miten pienet lapset saa tarttumaan kiinnostaviin sääntöleikkeihin? Suopolku

149 Millaiset tehtävät ulkona voisivat olla kasvatuksellisesti antoisia? Isosuo

157 Miten tehdä fyysisestä aktiivisuudesta sallitumpaa? Professorintie

160 Miten auttaa lapsia saamaan parempi ote kielletyistä toiminnoista? Riihipuiston päiväkoti

166 Miten autetaan paljon kiellettyjä asioita runsaasti tekeviä lapsia saamaan positiivinen minäkäsitys? Isosuo

170 Miten katkaista erityistä tukea tarvitsevien lasten ongelmien kasautuminen? Tähkärinne

177 Miten perhepäivähoitaja voisi dokumentoida toimintaa? PPH

197 Tietotekniikan mahdollisuudet lasten havainnoinnissa ja arvioinnissa Aitohelmen eo

204 Miten lasten osallistuvaa hahmotusta voisi edistää päivähoidossa? Haikala

206 Miten lasten vetäytyvään hahmotukseen tulisi suhtautua? Syrjälä

211 Miten auttaa vetäytyvää lasta katsomaan ja prosessoimaan edessä olevaa polkua? Syrjälä

216 Miten auttaa vetäytyviä lapsia ulos kuorestaan? Vaskomäentie

Nurmijärvi, Kirkonkylä – Rajamäki

3 Miten muutamme toiminnan painopisteen toiminnan vetämisestä lasten oman toiminnan tukemiseen ja rikastamiseen? Isokallion pk

13 Miten opetus- ja kasvatustilanteisiin saataisiin enemmän kehollisia ja liikunnallisia aineksia täydentämään esimerkiksi uskonnollis-filosofista orientaatiota? Sompionkujan op eo

17 Miten opetus- ja kasvatustilanteisiin saataisiin enemmän kehollisia ja liikunnallisia aineksia täydentämään esimerkiksi matemaattista orientaatiota? Maaniitun pk  (eskarit) ,Tammentuvan pk (eskarit)

22 Miten aikuinen voisi ohjata lasta keväällä ja kesällä runsaampaan liikkumiseen? Tammentuvan pk (eskarit)

30 Miten soveltaa sääntöleikkejä opetuksessa? Mäkitupa

36 Miten lisätä lasten tuottamaa ainesta oppimisen sisällöissä? Röykän pk

40 Miten varata aikaa leikkitilanteiden kehitykselle? Mäkituvan pk

44 Miten sisätilat voisivat olla suotuisampia lasten fyysiselle aktiivisuudelle sisäleikissä? Tuuliviirin pk

48 Miten käynnistää tuettu leikki lasten kanssa? Sorvankaaren pk,Röykän pk (alle 3 v.)

54 Miten tuettua leikkiä voisi soveltaa uskonnollis-filosofisessa orientaatiossa? Sompionkujan op eo

64 Miten saada lapset virittymään ulkona pelaamiseen? Kylänpään pk

71 Miten tukea lasten sääntöleikkejä ulkoleikissä? Kylänpään pk

77 Miten tukea lasten pitkäkestoisia prosesseja ulkoleikissä? Tornitien pk

82 Miten huomioida sään vaikutukset perushoitoon suomalaisessa päivähoidossa? PPH Kirkonkylä

86 Miten lisätä pienten lasten sitoutumista perushoidossa? Kylänpään pk, Tornitien pk

96 Miten lisätä lasten aktiivisuutta ja osallistumista ruokailutilanteissa? Toivojentien pk (Einari)

99 Miten estetään lasten yksilöllisten ominaisuuksien hukkuminen massaan isommassa päiväkodissa? Tuuliviirin pk

106 Miten auttaa lasta luomaan tiiviimmän suhteen muihin lapsiin? Mutkapolun pk (yli 3-v.)

108 Miten auttaa harhailevia lapsia tulemaan enemmän itseohjautuviksi? Kirkonkylän pk, Länsikaaren pk

112 Miten auttaa lapsia suhtautumaan muihin avoimemmin ja oppimaan jakamaan ajatuksiaan? Röykän pk

114 Millaiset lelut, materiaalit ja toiminnat syventäisivät pienten lasten oppimisprosesseja? PPH Kirkonkylä, Mutkapolun pk (alle 3-v.)

121 Tulisiko kasvattajien roolia ulkoleikissä laajentaa kattamaan myös roolileikin tukeminen? Toivojentien pk ( Erkki )

125 Miten auttaa kasvattajaa saamaan paremman kontaktin lasten mielikuviin? Röykän pk

128 Miten auttaa alkuun lapsia jotka eivät leiki roolileikkejä? Maaniitun pk

130 Miten auttaa vähemmän suosittuja lapsia taitavammaksi sosiaalisten roolien muokkaajaksi? Tammentuvan pk

136 Miten yhdistää lukeminen osalliseen pedagogiikkaan? Röykän pk

143 Miten lisätä lasten sääntöleikkien sisältöjä? pk Majakka

148 Miten suhtautua pelikoneisiin? Rajamäen op eo

151 Onko ruokailutilanteessa mahdollisuutta lisätä lasten vastuuta oman hygieniansa hoitamisesta? Puistotien pk

158 Miten aikuisten pitäisi suhtautua kiellettyyn toimintaan? Tornitien pk

164 Miten luodaan rauhallisempi oppimisympäristö ja vähemmän häiriöitä? Toivojentien pk ( Aarne)

167 Miten huomata tytöt erityistarpeineen paremmin? Kirkonkylän pk

177 Miten perhepäivähoitaja voisi dokumentoida toimintaa? PPH

198 Tietotekniikan mahdollisuudet ja uhat lasten motoriselle kehitykselle Rajamäen op eo

205 Miten lasten dominoivaan hahmotukseen tulisi suhtautua päivähoidossa? Tornitien pk

210 Miten auttaa vetäytyviä lapsia olemaan aktiivisempia sääntöleikissä? Puistotien pk

212 Miten auttaa lasta työstämään ristiriitojaan ja tuomaan niitä muiden lasten ulottuville? Alhonniitun pk

Tuusula

104 Miten perhepäivähoidossa voitaisiin auttaa lasta keskittymään paremmin toimintaansa vapaan leikin aikana? Perhepäivähoito

87 Miten tehdä perushoitotilanteista hauskempia ja kiinnostavampia? Anttilan päiväkoti

196 Tietotekniikan mahdollisuudet lasten välisen sosiaalisuuden kehityksessä?Kidsmart Anttilan päiväkoti

Aiheena leikki, tehtävä tarkentuu Hyrylän pk

Sähköisen kasvun kansion luominen? Kidsmart Lahelan tertun pk

142 (mukailtu) Miten kasvattajat voivat tukea lasten sääntö-/rooli-/mielikuvitusleikkejä? Mattilan pk

176 Miten auttaa lapsia, joilla on sosio-emotionaalisia ongelmia, avaamaan omia näkemyksiään ja tutustumaan paremmin muiden näkemyksiin? Kievarin pk

203 Miten lapsen toisen näkemyksen huomioimista ja toisen hyväksymistä voisi edistää päiväkodissa? Aarteiden Talo

? Lahelanniityn pk

? Pk Satumaa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.