Beroendeenkäten 2020

VÄLKOMMEN!

Enkäten om beroenden kartlägger uppfattningar om olika slags beroendeproblem (alkohol, droger, spel) bland personer som jobbar med beroende- och rusmedelsfrågor i Finland.

Att fylla i formuläret tar ungefär 20 minuter i anspråk.

Beroendeenkäten 2020 (på svenska)

Tack för att du deltar – det är en värdefull och viktig gärning,

Bakgrund

Syner på beroendeproblem har tidigare kartlagts i Finland, speciellt under 2000-talets början. Efter det har dock fenomen såsom penningspel, nätberoende och hjärnans roll för problemens utveckling erhållit större utrymme i offentligheten.

Enkäten om beroendeproblem är en del av det internationella forskningsprojektet Addiction in the Brain: Ethically Sound Implementation in Governance (A-BRAIN). Projektet fokuserar specifikt på hur hjärnforskning kan etiskt tillämpas i politik och beroendevård.
Projektet finansieras av ERA-NET NEURON/ ELSA -programmet. (Nr. 01GP1823).

Enkäten består av tre delar:
I A-delen frågar vi om dina syner på rusmedels- och beroendeproblem.
I B-delen frågar vi om hur du uppfattar hjärnans roll i problemens tillkomst och utveckling.
I C-delen frågar vi på vilket sätt ditt arbete inbegriper kunskap och forskning.

I slutet erbjuds du utrymme att berätta om andra relevanta infallsvinklar som du tycker att borde tas i beaktande i forskningen och vården.

Projektet genomförs i samarbetet med Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology – BIPS (Bremen/Tyskland). Enkätens svar anonymiseras och i rapporteringen kan ingen person identifieras. Som en del av enkäten samlar vi in personlig bakgrundsinformation. Vi handskas med informationen i linje med GDPR-förordningen. Etikprövningsnämnden vid Universitetet i Bremen har godkänt forskningsprojektet och dess handhavande av information 4.12.2018.

Du hittar en länk till registerutdraget (på finska) uppe på denna sida.

Bland deltagarna i enkäten utlottas två stycken iPadPro!

Du kan delta i utlottningen genom att lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkätformuläret. Under forskningens gång kommer inte dina kontaktuppgifter att sammankopplas med dina svar. Vinnarna tillkännages när enkäten har slutförts.

Har du frågor? Kontakta oss:

Projektkoordinator Saara Salmivaara, saara.salmivaara@helsinki.fi , 050 4657352

Matilda Hellman, forskningsdirektör, svarar på frågor på svenska, tfn 040 7600713, matilda.hellman@helsinki.fi
Michael Egerer, universitetsforskare
Saara Salmivaara, forskningskoordinator

Center för forskning i beroenden, kontroll och styrning (CEACG)