Rekisteriseloste

Riippuvuuskyselyssä suojataan osallistujien henkilöllisyyttä. Osallistujilla on oikeus tietää miten tätä turvataan.

A. Tutkimusrekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopiston riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus CEACG
Siltavuorenpenger 1A, 00014 Helsingin yliopisto (SUOMI/FINLAND)

puh. 050 4657352, saara.salmivaara@helsinki.fi

CEACGilla on täysi vastuu henkilötietojen käsittelystä, ylläpidettävästä rekisteristä ja tietojen hävittämisestä.

B. Tutkimuksen vastuullinen johtaja

Tutkimusjohtaja Matilda Hellman, puh. 040 7600713, matilda.hellman@helsinki.fi

C. Tutkimuksen suorittajat

Suomalainen tutkimusryhmä: Anna Alanko, Michael Egerer, Matilda Hellman, Petteri Kouvula, Saara Salmivaara, Janne Stoneham

D. Tutkimusrekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tutkimusjohtaja Matilda Hellman, puh. 040 7600713, matilda.hellman@helsinki.fi

E. Henkilörekisterin nimi

Riippuvuuskysely 2020 Suomi

F. Tutkimuskohde/tutkimustarkoitus

Hankkeessa tutkitaan näkökulmia riippuuvuuteen ja riippuvuus aivomaliin.
Kyselylomaketta ylläpitää Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology – BIPS (Bremen/Saksa). Lisätietoa kansainvälisestä konsortiosta löydät A-BRAIN-hankkeen sivuilta.

G. Kerättävät tiedot tai tietotyypit

Työnimike ja ammattiala

Erillisenä arvontaan liittyvänä rekisterinä kerätään osallistujan nimi ja sähköpostiosoite. Osallistuminen ja yhteystietojen jättäminen on vapaaehtoista.

H. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietojen suojaamisesta vastaa Helsingin yliopiston tutkimuskeskus CEACG, tutkimushanke ja sen vastuullinen johtaja.

Tutkijat noudattavat henkilötietolain, Helsingin yliopiston ja tutkimusryhmän sisäisiä ohjeita tutkimusaineiston käytössä. Tutkijoita sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista. Jokainen aineiston käsittelyyn osallistuva tutkija allekirjoittaa salassapitositoumuksen.

Käyttöoikeudet tutkimusaineistoon ovat vain tutkimusryhmän nimetyillä tutkijoilla, joilla on käyttölupa aineistoon. Tietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle eikä ulkopuolisilla ole pääsyä tietokantoihin.

Tietoja käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen. Nimi ja osoite poistetaan niistä aineistoista, joita tutkimustyössä tehtävissä analyyseissa käytetään. Tiedot säilytetään huolellisesti ja suojattuina ulkopuolisilta. Tulokset raportoidaan tilastollisessa, ryhmätason muodossa. Yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa raportoiduissa tuloksissa.

I. Sähköisesti tallennettu aineisto

Alkuperäinen, sähköisesti tallennettu aineisto säilytetään sekä BIPSin, että Helsingin yliopiston palvelimella. Näihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Tietokannat on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Varmuustallenteet säilytetään lukitussa tilassa.

Käyttäjätunnuksia ja salasanojen periaatteita sekä kaikin puolin asianmukaista menettelyä valvoo BIPS, Helsingin yliopisto, sekä tutkimushankkeen vastuullinen johtaja. Muilta osin noudatetaan henkilötietolakia sekä Helsingin yliopiston säädöksiä tutkimusaineistojen suojaamisesta, kulunvalvonnasta, tilojen käytöstä ja lukitsemisesta.

Henkilötunnistetiedot on poistettu aineistosta ja korvattu satunnaistetulla tutkimusnumerolla, jonka perusteella yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

J. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle