Maatalousmaan ilmastovaikutukset

 

Kirjoittanut Jaana Väisänen

 

Maailmanlaajuisesti ajatellen maa-alueet ovat kasvihuonekaasujen tuottajia. Intensiivinen maatalous ja väestönkasvusta johtuva maankäytön muutos, eli uusien peltojen raivaaminen luonnontilaisista alueista on radikaalisti lisännyt maaperän kasvihuonekaasupäästöjä. Alla olevaan taulukkoon on koottu tärkeimmät maailman maaperään liittyvät kasvihuonekaasuvirrat. Suurimmat yksittäiset päästöt ovat turvemaiden, soiden ja kosteikkojen metaani, luonnontilaisten maiden typpioksidipäästöt, riisinviljelyn metaani- ja maatalouden typpioksidipäästöt.

 

Tehokkain maatalouden kasvihuonekaasujen vähentämiskeino olisi luopua turvemaiden viljelystä, päättelee Jens Leifeld katsauksessaan maan kasvihuonekaasujen virroista. Leifeld toteaa lyhyellä aikajänteellä myös hiilen sitomisen maan orgaaniseen ainekseen olevan tehokasta, mutta koska siinä varastokapasiteetti on rajallinen, olisi pitkällä tähtäimellä järkevintä panostaa typpioksidien ja metaanin päästöjen vähentämiseen.

 

Vuosittaiset kasvihuonekaasuvirrat, milj. tonnia CO2-ekvivalenttia (Leifeld 2006).

 

Maankäytön muutoksista johtuvat CO2-päästöt

kivennäismaat

710-1200

turvemaiden ojitus

269

CO2- sit. turpeen kasvuun

-279

CH4-päästöjen väheneminen

-162

CH4-päästöt riisinviljelyssä

1380

turvemaiden CH4-päästöt

1070-1690

2645-5451*

CH4:n hapettu-minen

-667

N2O:n päästöt maaperästä

maatalousmaa

1302

luonnontilaiset maat

3160

 

(* soiden ja kosteikkojen metaanipäästöt)

 

Mitä viljelyssä pitäisi tehdä?

 

Philip Robertson kollegoineen selvitti jo 1990-luvulla, miten eri viljelyjärjestelmät ja niissä käytetyt tuotantopanokset sekä luonnontilaiset alueet vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen. Mittarina he käyttivät global warming potential (GWP)- indeksiä. Robertsonin tutkimusryhmän mukaan maatalouden aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä voidaan lieventää sopivien viljelymenetelmien valinnalla. Tavanomaisessa viljelyssä kyntämättä viljely on ylivoimainen GWP:n osalta, mutta siinäkin viljelytavan voimakkaat typpipanokset ja kalkitus kumosivat suuren osan muokkaamattomuuden avulla saadusta hyödystä. ”Korvaamalla väkilannoitetyppi biologisella typensidonnalla ja luopumalla kalkituksesta (väkilannoitteista luopuminen johtaa kalkitustarpeen vähenemiseen) pystytään maan GWP-indeksiä korjaamaan pienemmäksi. Viljelyjärjestelmien typen kiertoa tulisi myös tehostaa. Kaikkein tehokkain kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeino olisi kuitenkin poistaa marginaalialueiden peltoja viljelystä”. Näin päättelivät tutkijat.

 

Jatkuva yksivuotisten kasvien viljely lämmittää ilmastoa

 

USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin yhdeksän vuoden ajan neljällä eri tavalla viljellyn maissi-soija-vehnä-viljelykierron, monivuotisen sinimailasen viljelyn, puiden peltoviljelyn sekä metsittymisen eri vaiheissa olevien entisten peltojen kasvihuonekaasujen taseita. Yksivuotisten viljelykasvien viljelyssä vertailtiin kyntämättä viljelyä, perinteistä väkilannoiteviljelyä, low-input väkilannoiteviljelyä ja luomuviljelyä. Kahdessa viimeksi mainitussa järjestelmässä kahtena vuotena kolmesta oli maissin ja vehnän jälkikasvina palkokasvinurmi, joka muokattiin vasta seuraavana keväänä maahan.

 

Yksivuotisia viljelykasveja sisältävät kierrot, riippumatta viljelytavasta, tuottivat kaikki positiivisen lämpenemispotentiaalin (GWP). Tavanomainen perinteinen viljely tuotti suurimman netto GWP:n, eli 110 g hiilidioksidiekvivalenttia/m2. Maan hiilipitoisuus silti kohosi kaikissa muissa viljelykierroissa paitsi em. tavanomaisessa viljelyssä. Voimakkaimmin (30 g C/m2/v) se kohosi kyntämättä viljelyssä, ja normaalia maanmuokkausta käyttävässä luomu- ja low-input-viljelyssäkin hiilipitoisuus kohosi 8 ja 11 g/m2/v.

 

Monivuotisten kasvustojen ja metsän kasvihuonekaasutaseet olivat neutraaleja tai erittäin negatiivisia, joten niissä typpipäästöt olivat erittäin matalia ja hiiltä sitoutui orgaaniseen ainekseen. Pienimmän GWP:n tuotti metsittymisen alkuvaiheessa oleva entinen pelto, -211 g CO2-ekvivalenttia/m2.

 

Taulukko (Robertson ym. 2000):

 

 

CO2

 

 

 

 

maan

hiili

väki-

lann.

kalkki

öljy

N2O

CH4

Netto GWP

Yksivuot. kierrot maissi-vehnä-soija

 

 

 

 

 

 

 

Tavanomainen viljely

0

27

23

16

52

-4

114

Kyntämättä viljely

-110

27

34

12

56

-5

14

Low-input + talvikauden palkokasvinurmi

-40

9

19

20

60

-5

63

Luomu + talvikauden palkokasvinurmi

-29

0

0

19

56

-5

41

Monivuotiset

 

 

 

 

 

 

 

Sinimailanen

-161

0

80

8

59

-6

-20

Haavan peltoviljely

-117

5

0

2

10

-5

-105

Metsittyvät alueet

 

 

 

 

 

 

 

Alkuvaiheen sukkessio (10 vuotta viljelemättä)

-220

0

0

0

15

-6

-211

Sukkession keskivaihe (40 vuotta viljelemättä)

-32

0

0

0

16

-15

-31

Metsä

0

0

0

0

21

-25

-4

 

 

Maan käyttökelpoisen typen määrä ratkaisevaa

 

Dityppioksidin päästöt olivat noin kolme kertaa suurempia yksivuotisia viljelykasveja ja sinimailasta viljeltäessä kuin metsittyvissä pelloissa. Viljelymenetelmien välillä ei ollut merkittävää eroa. Väkilannoitteita käyttävissä systeemeissä dityppioksidipäästöt kohosivat heti lannoituskertojen jälkeen. Esimerkiksi maissin viljelyssä lannoite annettiin neljässä erässä. Luomu- ja low-input-viljelyssä palkokasvinurmen satojätteiden hajoamisesta johtuvat dityppioksidipäästöt olivat alhaisempia mutta pitkäkestoisempia kuin väkilannoitteita käytettäessä.

 

Tutkijat havaitsivat, etteivät viljelyjärjestelmien yhtä suuret dityppioksidipäästöt johtuneet maan muokkauksesta tai lannoituksesta sinänsä, vaan pikemminkin turhan suuresta käyttökelpoisen typen määrästä maassa. He pohtivat mahdollisuuksia, joiden avulla viljojen satotasot voitaisiin ylläpitää ja samalla vähentää peltojen dityppioksidipäästöjä: Viljelyssä tarvitaan tarkempaa typen kierrätystä ja sen vapautumisen säätelyä viherlannoituksesta, satojätteistä ja maan orgaanisesta aineksesta.

 

Lue lisää:

Robertson, G.P., Paul, E.A. & Harwood, R.R. 2000. Greenhouse gases in intensive agriculture: contributions of individual gases to the radiative forcing of the atmosphere. Science 289: 1922-1925.

 

Leifeld, J. 2006. Soils as sources and sinks of greenhouse gases. Function of Soils for Human Societies and Environment. Geological Soc., London, Special Publications, 266: 23-44. Artikkeli kertoo, missä mittakaavassa liikutaan maailmanlaajuisesti, ja mitkä ovat ne kaikkein tehokkaimmat menetelmät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Luomu pelastaa maailman 3/10: Ilmasto

Ilmakehämme on lämpenemässä massiivisen fossiilisen energian kulutuksen ja luonnosta luontaisesti vapautuvien kasvihuonekaasujen takia. Kasvihuonekaasuihin kuuluvat mm. hiilidioksidi, metaani, typpioksidit, vesihöyry ja otsoni. Ihmisen aiheuttamasta kasvihuoneilmiöstä  puolet johtuu hiilidioksidipäästöistä. Nämä kasvihuonekaasut pidättävät lämpöä ilmakehässä aiheuttaen muutoksia lämpötilassa ja muissa ilmastoprosesseissa.

 

Väkilannoitteiden raaka-aineena käytettävän ammoniumnitraatin valmistus tuottaa typpioksidia ilmakehään, joka on 320 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Yhden ammoniumnitraattitonnin valmistaminen tuottaa 6,7 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (typpioksidikaasua ilmoitettuna sen vaikutuksia vastaavana hiilidioksidimääränä)

 

Luomuviljelyn pitkäaikaiskokeet ovat osoittaneet, että maan orgaanisen aineksen ja sitä myötä hiilen määrä kohoaa siirryttäessä luomutuotantoon. Näin luomupelto toimii hiilinieluna sitoen ilmakehän hiilidioksidia. Rodale-instituutin pitkäaikaiskokeiden tuloksiin pohjaavan tiedotteen mukaan kaksi eekkeriä luomuviljelyssä sitoo yhtä paljon hiiltä kuin mitä yksi auto tuottaa hiilidioksidipäästöjä 15000 mailin vuosikulutuksessa.

 

Maaperä ei kuitenkaan pysty sitomaan kaikkea ihmistoiminnan ilmakehään päästämää hiilidioksidia, vaan kulutustottumuksia ja ruokavaliota tulisi muuttaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttaviksi. Lihankulutuksen vähentäminen pudottaisi maatalouden kasvihuonepäästöjä merkittävästi, ja samalla ruokaturva paranisi.

Kirjoittanut Jaana Väisänen

Lue lisää:

LaSalle, T.J. & Hepperly, P. 2008. Regenerative Organic Farming:A Solution to Global Warming

http://www.rodaleinstitute.org/files/Rodale_Research_Paper-07_30_08.pdf

file:///C:/Users/jarajala/AppData/Local/Temp/regenerativeorganicfarmingsolutionglobalwarming.pdf

Farming Systems Trial

Hepperly, P. 2003. Organic farming sequesters atmospheric carbon and nutrients in soils.

http://www.rodaleinstitute.org/ob_2


Kuestermann, B., Kainz, M., Huelsenbergen, K-J. 2008.
Modeling carbon cycles and estimation of greenhouse gas emissions from organic and conventional farming systems. Renewable Agric and Food Systems: 23 (1);38-52. doi:10.1017/S1742170507002062
Huelsenbergen, K-J. & Kuestermann, B. 2007.
Ökologischer Landbau – Beitrag zum Klimaschutz. 3. Öko-Landbau-Tag am 07.03.2007 in Freising, Tagungsband, LfL-Schriftenreihe 3/2007, pp. 9-21. ISBN 1611-4159.
http://www.luomu.fi/alkutuotanto/uutisarkisto2008.htm     13.2.2008

Kestävät viljelyjärjestelmät kehitysmaissa

Professori Jules Prettyn tutkimusryhmä evaluoi 286 kehitysmaissa toteutettua hanketta, joissa on hyödynnetty luonnonvaroja kestävästi käyttäviä menetelmiä maataloustuotannon kehittämiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli todentaa viimeaikaisten kestävän viljelyjärjestelmän kehittämisoperaatioiden vaikutus elintarviketuotantoon ja käyttöönotettujen viljelyjärjestelmien vaikutukset ympäristöön. Tiedemaailma hämmästyi tuloksista. Luomuviljely paransi satoja!

 

Evaluointiin otettiin mukaan hankkeita, joissa käytettiin kestävän viljelyjärjestelmän periaatteita. Pretty kuvaa niitä seuraavasti: ”Maatalouden kestävään tuotantoon pyrkivät viljelyjärjestelmät painottavat hyötyjä, jotka ovat saavutettavissa käyttämällä ekologisesti parhaalla mahdollisella tavalla perimältään hyviä viljelykasveja ja kotieläimiä. Kestävä maatalous ei siten sulje pois mitään teknologioita tai menetelmiä ideologisin perustein, esim. gmo-kasvit tai luomuviljely, kunhan ne parantavat viljelijöiden toimeentuloa eivätkä vaurioita ympäristöä.”:

 

Hankkeissa hyödynnettiin seuraavia kestävän tuotannon menetelmiä:

 

·      Integroitua kasvinsuojelua, jonka tautien, tuholaisten ja rikkakasvien torjuntamenetelmät pohjautuvat ekosysteemin joustavuuteen ja monimuotoisuuteen, ja jossa torjunta-aineisiin tartutaan vasta muiden keinojen osoittauduttua tehottomiksi.

·      Integroitua ravinnehuoltoa, jossa pyritään tasapainottamaan viljelyjärjestelmän biologisen typensidonnan, orgaanisten ja epäorgaanisten ravinteiden tuonnin tarve sekä vähentämään ravinnehävikkejä eroosion torjunnalla.

·      Kestävää/säästävää muokkaustekniikkaa (conservation tillage), jonka avulla vähennetään maan muokkauskertoja, jotta maan kosteutta voidaan hyödyntää tehokkaammin.

·      Peltometsäviljelyä (agroforestry), jossa monikäyttöpuulajeja istutetaan viljelyaloille ja kollektiivisesti hoidetaan ympäristön metsävaroja kestävästi.

·      Vesiviljelyä viljelyjärjestelmän osana, esim. kalanviljely altaissa tai ojissa peltojen läheisyydessä.

·      Sadeveden keruujärjestelmiä, joiden avulla kuivia tai viljelykelvottomiksi käyneitä alueita pystytään rajatusti ottamaan taas viljelyyn.

·      Kotieläintuotannon integrointia kasvintuotantoon

 

Tutkimusaineistoon valikoitui perusteellisen evaluoinnin jälkeen 286 projektia. Aineisto koostui raporteissa julkaistuista tuloksista, joista oli teetetty asiantuntija-arvioinnit, sekä kyselytutkimuksesta. Osasta projekteista (68 kpl) pyydettiin uusi vaikuttavuusarviointi, jotta saataisiin selville, miten tulokset ovat levinneet projektin päättymisen jälkeen.

 

Viljelijät ottavat kestävät viljelytavat omakseen

 

Neljä vuotta projektien päättymisen jälkeen tehdyt vaikuttavuusarvioinnit osoittivat, että uudet viljelijät tarttuivat omavaraisiin ja kestäviin viljelymenetelmiin herkästi. Viljelijöiden määrä oli lisääntynyt 56 % ja pinta-ala oli kasvanut 45 %.

 

Kestävät viljelyjärjestelmät tuottivat keskimäärin 64 % (=geometrinen keskiarvo*) suurempia satoja, kuin viljelijöiden aiemmin käyttämät viljelyjärjestelmät. Lähes kaikissa viljelykasveissa uusien kestävien menetelmien käyttöönotto lisäsi satoa, mutta hajonta oli suurta. Riisin viljelyssä sadonlisäykset olivat alhaisimpia, ja muutamassa projektissa uudet menetelmät laskivat lievästi riisisatoja.

 

Vaikka projekteissa käytettiin monia eri tekniikoita ja toteutustapoja, merkittävimpiä kasvua lisänneitä tekijöitä olivat ainakin seuraavat kolme: viljelyn tehokkaampi vedenkäyttö niin kastellussa kuin kastelemattomassa viljelyssä, maan eloperäisen aineksen lisääminen, ja kolmantena viljelyjärjestelmän monimuotoisuuden hyödyntäminen kasvitautien, tuholaisten ja rikkakasvien torjunnassa.

 

 

(* Geometrista keskiarvoa käytetään prosenttilukujen keskiarvon laskentaan.)

 

 

Veden käytön tehostaminen

 

Tutkijat selvittivät 144 projektin tuloksista, oliko veden tuottavuudessa tapahtunut muutoksia. Veden tuottavuudella tarkoitetaan tässä sitä kilomäärää ruokaa, joka saadaan tuotettua yhdellä kuutiolla vettä. Veden tuottavuuteen vaikuttavia kestävän maatalouden tekniikoita voivat olla esim. haihdunnan vähentäminen muokkausta vähentämällä, vedenkäytöltään tehokkaammat lajikkeet, maan kasvukunnon parantaminen, veden hävikin pienentäminen, mikroilmaston muutokset, joilla kasvien vedentarvetta voidaan vähentää, sekä kastelu kuivilla alueilla.

 

Projektien ansioista veden tuottavuus parani huomattavasti kastelemattomilla, sadeveden varassa toimivilla alueilla, mutta vain kohtalaisesti kastelluilla alueilla. Veden tehokkuutta parantavilla tekniikoilla on siten suuret mahdollisuudet parantaa viljelyvarmuutta ja ruokaturvaa heikkotuottoisilla kastelemattomilla alueilla.

 

Hiilen sidonta hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä

 

Kestävien viljelytekniikoiden avulla maatalousmaahan ja kasvaviin puihin pidättyvän hiilen määrä lisääntyi yli 11 miljoonalla tonnilla vuodessa 37 miljoonan hehtaarin alueella, eli noin 0,3 t/ha vuodessa, arvioivat Pretty ja kollegat. Projekteissa mukana ollut pinta-ala, 37 Mha, edustaa kolmea prosenttia näiden maiden viljelypinta-alasta. Projektien aikaansaama hiilensidonta oli sinänsä hiekanmurunen aavikolla, sillä maailman viljelytoiminnan aiheuttamat hiilen päästöt CO2:na ovat arvioiden mukaan noin 40-60 gigatonnia vuodessa. Tulos osoitti kuitenkin kestävien viljelymenetelmien suuret mahdollisuudet osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan.

 

Maatalous on merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Tavanomainen väkilannoitteisiin perustuva yksivuotisten kasvien viljely tuottaa hiilidioksidia ilmakehään, kun taas monivuotisten kasvien viljely tai metsät pidättävät sitä. (Ks. linkki Maatalousmaa kasvihuonekaasujen tuottaja vai pidättäjä?). Maanmuokkausta vähentämällä ja kestäviä viljelytekniikoita käyttämällä voidaan hiilidioksidipäästöjä vähentää ja kasvattaa hiilen sitoutumista maan orgaaniseen ainekseen. Alla olevassa taulukossa näkyy, miten niukasti on tähän mennessä maailmanlaajuisesti hyödynnetty maatalousmaan mahdollisuudet vähentää hiilidioksidipäästöjä. Muokkaamatta tai luomuviljellyn alueen pinta-ala maailman maatalousmaasta on vain 1,7 %, kun esimerkiksi eroosion vaurioittamia viljelyalueita on 3,5 %.

 

Taulukko: Maailman maatalouden, eroosion vaivaaman ja kestävien viljelytapojen pinta-alat, milj. hehtaaria (Leifeld 2006).

 

maatalousalueet yhteensä

maatalousalueesta eroosion vaurioittamat

maatal.alueesta viljelyssä, jossa maan orgaanista ainesta suojellaan ja kasvatetaan

maatalous-alueille rakennetut alueet ja kaupungit

avomaan viljely

laitumet

erittäin pahasti

pahasti

muokkaa-matta viljelty

luomuviljelty

1530

3490

4,7

170,6

58

26,5

25,6-39,5

 

 

3,5 %

1,7 %

0,5-0,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittanut Jaana Väisänen

Lue lisää

Pretty, J., Noble, A.D., Bossio, D., Dixon, J., Hine, R.E., Penning De Vries, F.W.T. & Morison, J.I.L. 2006. Resource-conserving agriculture increases yields in developing countries. Environmental Science & Technology 40, 4: 1114-1119.

(Selvitys kehitysmaissa tehtyjen kestävän maatalouden kehittämishankkeiden tuloksellisuudesta ruokaturvan parantamisessa ja ilmastonmuutoksen ehkäisyssä.)

 

Leifeld, J. 2006. Soils as sources and sinks of greenhouse gases. In: Frossard, E., Blum, W.E.H. & Warkentin, B.P. (eds) Function of Soils for Human Scieties and the Environment. Geological Society, London, Special Publications, 266: 23-44.

(Artikkeli kertoo, missä mittakaavassa liikutaan maailmanlaajuisesti, ja mitkä ovat ne kaikkein tehokkaimmat menetelmät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. )

JOKER – Terävä analyysi maatalousyritysten kasvihuonekaasupäästöistä

Ruotsin Hallandin Talousseura käynnisti vuonna 2008 projektin, ”JOKER, Jorbrukets klimatpåverkan”, joka pyrkii luomaan malleja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi sekä elinkaarianalyysin tapaan että taloudellisesta näkökulmasta, ja etsimään keinoja päästöjen vähentämiseksi.

Projektin ensimmäinen osa julkaistiin huhtikuussa 2009, ja siinä selvitettiin kolmen esimerkkitilan, kasvintuotantotilan, kasvintuotanto-lypsykarjatilan ja sianlihaa tuottava tilan, kasvihuonekaasu-päästöjä. Tulevissa julkaisuissa pääsemme katsomaan, miltä kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen näyttäisi taloudellisesti, ja millä tavalla tilat voivat vähentää päästöjään. Julkaistussa nykytilan analyysissä kasvihuonepäästöjä tarkasteltiin yritysnäkökulmasta, eli maatila oli se toiminnallinen yksikkö, johon päästöt suhteutettiin. Varsin yleisestihän tutkimuksissa näkee tarkasteltavan päästöjä tuoteyksikköä tai hehtaaria kohti, mutta tässä päästöt suhteutettiin maatilaan, riippumatta sen koosta. Tilat olivat suomalaisin silmin katsellen suuria; kasvintuotantotila 346 ha, lypsykarjatila 637 ha ja sikatila 240 ha.

Tutkijat, Maria Berglund ja kollegat Cederberg, Clason, Henriksson ja Törner, huomauttavat, että tiloilla ei varsinaisesti mitattu päästöjä, vaan tulokset perustuivat mallilaskelmiin, joissa hyödynnettiin muista tutkimuksista saatua informaatiota. – Päästöarviointeihin liittyy aina tiettyä epävarmuutta, tieto ei siis ole kiveen hakattua, he lisäävät. Esimerkiksi nykyhetken kansallisissa ilmastoraporteissa myönnetään, että arviot maaperän typpioksidipäästöistä ovat epävarmalla pohjalla ja että arvioihin liittyy suuri riski. Alan tietovaranto kasvaa ja arviot tarkentuvat kuitenkin koko ajan.

Maatilojen kasvihuonekaasupäästöihin on otettu mukaan elinkaarianalyysin periaatteiden mukaisesti ostopanosten valmistuksen aiheuttamat päästöt, ja kaikki tuotantoprosessit maatilalla, mutta tilan myyntituotteiden päästöt rajoittuvat siihen, kun tuote lähtee maatilalta ulos. Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan nykyhetken tilannetta, ja siksi esimerkiksi viljelyn aiheuttamaa maaperän humus-pitoisuuden vähenemistä ja siitä johtuvia hiilidioksidipäästöjä ei ole tässä tutkimuksessa huomioitu ollenkaan. Mainittakoon, että jos halutaan todentaa tilastollisesti luotettavasti esimerkiksi 5 tonnin hiilimäärän (10-15 % maan hiilivarastosta) muutos viiden vuoden aikajänteellä, tämä edellyttää 16 hiilinäytteen ottamista hehtaaria kohti. 1000 hiilitonnin muutoksen todentaminen edellyttäisi 100 kpl maanäytteitä/ha. Humuksen määrän ja laadun sekä ympäristön vaihtelu aiheuttavat mielettömän suurta vaihtelua, ja siksi muutosten osoittaminen vaatii paljon toistoja. Oheisessa kuvassa on havainnollistettu maan hiilipitoisuuden muutos 35 vuoden aikana viljaa viljeltäessä ja eri lannoitteita käytettäessä (Ultunan pitkäaikaiskoe).

Maatalous aiheuttaa puolet maailman metaani- ja 60 % typpioksidipäästöistä

Maatalouden arvioidaan aiheuttavan puolet maailman metaanipäästöistä, josta 30 prosenttiyksikköä on peräisin kotieläinten ruuansulatuksesta. Maailman typpioksidipäästöistä maatalous tuottaa 60 %, ja siitä 40 prosenttiyksikköä on peräisin maan typpiaineenvaihdunnasta. Oheisessa taulukossa esitetään eri lannoitteiden valmistuksen kasvihuonekaasujen päästöt.
Lannoitteiden valmistuksen kuormitus

Seuraavassa katsomme, miltä asia näyttää hankkeen nykyaikaisilla esimerkkitiloilla:

Kasvintuotantotilan suurin kasvihuonekaasujen lähde oli väkilannoitetyppi (60 % tilan päästöistä). Väkilannoitetypen valmistusprosessi tuottaa typpioksidia ja hiilidioksidia ilmakehään ja maahan levityksen jälkeen typpioksideja vielä maaperässä. Metaanipäästöjä kasvintuotantotilalla ei juuri ollut (Kuva).

Maidontuotanto-kasvinviljelytilalla suurin kasvihuonekaasulähde oli puolestaan eläinten ruuan-sulatuksen metaanintuotanto. Tämä vastasi noin kolmasosaa tilan päästöistä. Koska tila myi ulos myös sokerijuurikasta ja vehnää, ei tila edusta tyypillistä lypsykarjatilaa. Jos lypsykarjatilalla ei ole muuta kasvintuotantoa kuin rehut, ja eläintiheys vastaavasti myös suurempi, on metaanintuotannon osuus kasvihuonekaasupäästöistä tietenkin suurempi (Kuva).

Sikatilalla, jonka rehut, mm. soija, pääasiassa ostettiin, suurimmat kasvihuonekaasupäästöt liittyivät tilan ulkopuolella tapahtuvaan rehujen tuotantoon. Pienelle pinta-alalle levitettävän karjanlannan metaani- ja typpioksidipäästöt olivat myös erittäin suuria. Niiden osuus tilan päästöistä oli viidennes.

Maatilojen fossiilisen energian käyttö, ja sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, muodosti suhteellisen pienen osuuden tilojen kasvihuonekaasupäästöistä toisin kuin ihmistoiminnassa yleensä. Maatilojen päästöt muodostuivat lähinnä biologisista prosesseista, joissa muodostuu metaania ja typpioksidia, kuten eläinten ruuansulatuksesta ja typpiyhdisteiden hajoamisreaktioista maaperässä.

Teksti Jaana Väisänen

Lue lisää:

Berglund, M., Cederberg, C., Clason, C., Henriksson, M. & Törner, L. 2009. Jordbrukets klimatpåverkan – underlag för att beräkna växthusgasutsläpp på gårdsnivå och nulägesanalyser av exempelgårdar. Delrapport i Joker-projektet. Hushållningssällskapet Halland.
(Hieno raportti, jonka parasta antia ovat taustaselvitykset eri tuotannontekijöiden kasvihuonekaasupäästöistä ja mittaamisen ongelmista)
Persson, J. & Kirchmann, H. 1994. Carbon and nitrogen in arable soils as affected by supply of N fertilizers and organic manures. Agriculture, Ecosystems and Environment 51 (1-2): 249 – 255. (Viljelytavan vaikutukset maan hiilen määrään Ultunan pitkäaikaiskokeessa)