Framsidan

null

RutiiNiksi-projektet (2011–2013) undersökte och utvärderade de metoder som används på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård för att identifiera och ingripa i familje- och närståendevåld samt användningen av metoderna för hänvisning till fortsatt vård. Projektkoordinator var Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia vid Helsingfors universitet, och projektet utfördes i samråd med Institutet för hälsa och välfärd (THL). I den utbildning som ordnades i anslutning till projektet deltog 187 aktörer inom sektorn från olika håll i Finland. Av dem var 134 hälsovårdare och läkare på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård. Utbildningens mångprofessionella del lockade även andra experter inom psykosociala tjänster, familjearbete, småbarnsfostran, skyddsboende, polisen och regionala organisationer.

Utöver utbildningsprogrammet genomfördes ett pilotprojekt. Dessutom utvärderades THL:s enkät för screening och kartläggning av närstående- och familjevåld som används på rådgivningsbyråerna och som Institutet för hälsa och välfärd utvecklat. Projektet utvärderade genom en empirisk kvalitativ forskning den tidigare använda metoden att ”ta till tals” och kvantitativt möjligheterna till vård i Finland för sådana föräldrar till minderåriga barn som upplevt våld i parrelationer. Dessutom kartlade projektet metoder för identifiering av och ingripande i familje- och närståendevåld i anslutning till den riksomfattande uppföljningen av rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård samt skolhälsovården.

Producerade publikationer

  •  Sipilä, Marianne, Hakulinen-Viitanen, Tuovi, Koponen, Päivi (2013) Abstract and poster. Access to Health Care with People Experienced Intimate Partner Violence or Other Challenges in Their Life. Conference of International Council of Nurses. May 18–23, 2013, Melbourne, Australia.
  • Sipilä, Marianne, Hakulinen-Viitanen, Tuovi, Koponen, Päivi (2013) European Journal of Public Health. Self-assessed experiences of need for public health services -connections to intimate partner violence, substance abuse and mental health problems. Submitted.
  • Savola, Tiina, Hakulinen-Viitanen, Tuovi, Piispa, Minna (2013) Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden asiakkaiden kokemukset väkivallan puheeksi ottamisen tilanteesta äitiys- ja lastenneuvoloissa. Manuskript.
  • Hakulinen-Viitanen,Tuovi, Hietanen-Peltola, Marke, Bloigu, Aini Pelkonen, Marjaana (2014) Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen seulonta 2012, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Raport. Manuskript. Uppgifter från hälsocentraler med systematisk screening av närståendevåld.
  • Kettunen, Laura & Turunen, Anne (2012)Hoitotyöntekijä parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten tunnistajana. Kirjallisuuskatsaus. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *