Centrala verksamhetsformer i projektet

1. Inom projektet utvecklas och utvärderas användbarheten av arbetsmetoder som utvecklats för att identifiera våld och ingripa mot det på rådgivningsbyråerna

 Projektet ställer frågor om                

  • vilka interventionsverktyg används på rådgivningsbyråerna
  • vilka vårdvägar erbjuds rådgivningsbyråernas klienter som upplevt våld 
  • klienterna får hjälp för att förebygga konsekvenser av våld

 

2.       Projektet erbjuder hälso- och sjukvårdspersonalen möjlighet att få tillgång till centrala arbetsverktyg för att identifiera och ingripa mot våld

 Projektet skapar

  • enhetlig blankett för rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård för identifiering av våld i nära relationer och inom familjen på riksnivå
  • anvisningar för stödmaterial i samband med ibruktagandet av blanketten
  • fortbildningsprogram samt
  • användarregister för identifieringsblanketten

 

 3.       Inom projektet påverkas samtliga socioekonomiska grupper för att förebygga våld i nära relationer och inom familjen

 Projektet minskar de socioekonomiska hälsoskillnaderna eftersom                      

  • mödra- och barnrådgivningstjänsterna når nästan alla familjer som väntar barn och familjer med barn under skolåldern
  • rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård är de första platser där man kan inverka på familjens välfärd genom förtroende och kunnande
  • även klienter som hör till riskgrupperna nås effektivt genom rådgivningstjänsterna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *