Målet för RutiiNiksi projektet och produkter

Mål
Syftet med projektet RutiiNiksi var att ta fram bra metoder för att ta upp frågor om familje-och närståendevåld på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård.

Man arbetade systematiskt för att nå målet genom att

  • på ett nationellt plan sammanställa information om de metoder och den service som används på rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård för att identifiera våld
  • få kunskap om hur användbara metoderna för identifiering av våld är • skapa nationell praxis för förebyggande av familje- och närståendevåld
  • utbilda personalen på rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård i att identifiera, ta upp och ingripa i våld
  • stödja rådgivningsarbetet och barnfamiljernas välfärd med hjälp av material och anvisningar

RutiiNiksi – Centrala resultat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *