Centrala verksamhetsformer i projektet

1. Inom projektet utvecklas och utvärderas användbarheten av arbetsmetoder som utvecklats för att identifiera våld och ingripa mot det på rådgivningsbyråerna

Projektet ställer frågor om

  • vilka interventionsverktyg används på rådgivningsbyråerna
  • vilka vårdvägar erbjuds rådgivningsbyråernas klienter som upplevt våld 
  • klienterna får hjälp för att förebygga konsekvenser av våld

2. Projektet erbjuder hälso- och sjukvårdspersonalen möjlighet att få tillgång till centrala arbetsverktyg för att identifiera och ingripa mot våld

 Projektet skapar

  • enhetlig blankett för rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård för identifiering av våld i nära relationer och inom familjen på riksnivå
  • anvisningar för stödmaterial i samband med ibruktagandet av blanketten
  • fortbildningsprogram samt
  • användarregister för identifieringsblanketten

3. Inom projektet påverkas samtliga socioekonomiska grupper för att förebygga våld i nära relationer och inom familjen

Projektet minskar de socioekonomiska hälsoskillnaderna eftersom

  • mödra- och barnrådgivningstjänsterna når nästan alla familjer som väntar barn och familjer med barn under skolåldern
  • rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård är de första platser där man kan inverka på familjens välfärd genom förtroende och kunnande
  • även klienter som hör till riskgrupperna nås effektivt genom rådgivningstjänsterna