RutiiNiksi hankkeen keskeiset toiminnot

1. Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan väkivallan tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi kehitettyjen työmenetelmien käytettävyyttä neuvolassa

Hankkeessa kysytään

  • millaisia interventiovälineitä neuvoloissa käytetään
  • millaisia hoitopolkuja väkivaltaa kokeneille neuvola-asiakkaille tarjotaan
  • saavatko asiakkaat avun väkivallasta syntyvien seurausten ehkäisemiseksi

2. Hankkeessa tarjotaan terveydenhuollon henkilöstölle mahdollisuus saada olennaiset väkivallan tunnistamisen- ja puuttumisen työvälineet käyttöön

Hankkeessa tuotetaan

  • valtakunnallisesti yhtenäinen perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistamisen lomake äitiys- ja lastenneuvoloihin
  • lomakkeen käyttöönoton tukimateriaaliohjeistus
  • täydennyskoulutusohjelma sekä
  • tunnistamisen lomakkeen käyttäjäluettelo

3. Hankkeessa vaikutetaan kaikkiin sosio-ekonomisiin ryhmiin perhe- ja parisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi

Hankkeella kavennetaan sosioekonomisia terveyseroja, sillä

  • äitiys- ja lastenneuvolapalvelut tavoittavat lähes kaikki lasta odottavat perheet ja alle kouluikäisten lasten perheet
  • äitiys- ja lastenneuvolat ovat ensimmäisiä paikkoja, jossa perheen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa luottamuksen ja tietotaidon kautta
  • neuvolapalveluiden kautta saavutetaan tehokkaasti myös riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita