Harjoituskerta 2

Tällä kurssikerralla teimme vertailuja erilaisten projektioiden välillä ja testasimme kuinka projektio vaikuttaa pinta-aloihin sekä matkojen pituuksiin. Projektioista mikään ei pysty kuvaamaan maapallon pintaa tasolla oikeissa mittasuhteissa, koska maa on kolmiulotteinen. (Nabila Nur)

Kuva1. Pinta-alojen vertailu LAEA-projektion ja Karbala-projektion välillä.

Kuvassa yksi on vertailtu LAEA-projektiota ja Karbala-projektiota. Pinta-alojen virhe kasvaa luoteesta kaakkoon mentäessä

Kuva2. Pinta-alojen vertailu LAEA-projektion ja Mercator-projektion välillä

Kuvassa kaksi on verrattu pinta-aloja LAEA-projektion ja Mercator-projektion välillä. Näitä kahta vertailtaessa virhe kasvaa etelästä pohjoiseen mentäessä.

 

Kuva3. Väestöntiheys lukujen suhteellista vertailua kahden projektion välillä

Väestöntiheyttä verrattaessa LAEA-projektion ja Karbala-projektion välillä ei ole suurta eroa, suhteellinen väestöntiheys pysyy suhteellisen samanlaisena molemmissa.

ETRS89/ETRS-TM35FIN 5 697,447 km2 528km
ID74/UTM zone 51N 6 397,51 590km
Indian 1975/UTM zone 47N 6 326,34 584km
Karbala 1979/UTM zone 39N 5 696,53 528km
M´poraloko/UTM zone 32N 5 711,26 532km
Fiji 1956/UTM zone 60S 5 697,45 528km
Mauritania 1999/UTMzone 30N 5 698,47 528km

Taulukko1. Eri projektioiden vertailua

Taulukossa on vertailtu erilaisia projektioita ja niiden vaikutusta välimatkoihin ja pinta-aloihin. Projektioiden välillä on havaittavissa suuriakin eroja ja ne on tärkeää ottaa huomioon, kun valitaan tilanteeseen sopivaa projektiota. Projektioiden aiheuttamat erot on otettava huomioon, kun tulkitsee kartalla esitettävää aineistoa.

Lähteet:

Nur, Nabila: Toinen kurssikerta <https://blogs.helsinki.fi/nabila/> Luettu 3.2.2019

Harjoituskerta 1

Tällä kurssikerralla opin Qgis-ohjelmiston perusperiaatteita. Ohjelmisto on minulle täysin uusi, joten on paljon uutta asiaa ja opeteltavaa. Kuitenkin ohjelmiston käyttäminen on vaikuttanut yllättävän helpolta ja uskoisin, että sen käytön oppii hyvin. Attribuuttitaulukon selaaminen ja sieltä tietojen etsiminen oli erityisen tärkeä oppia tämän tehtävän kannalta, koska sieltä piti valita kartalle havainnollistettava muuttuja.  Vielä on paljon harjoiteltavaa ohjelman kanssa, mutta koen että jo tästä ensimmäisestä harjoituksesta jäi paljon mieleen ja on helppo siirtyä kohti seuraavia harjoitustehtäviä.

Ensimmäisessä harjoituskartassa on kuvattu Itämerta ympäröivät valtiot ja niiden päästämät typpipäästöt Itämereen. Kartta on väritykseltään hieman sekava, mutta koen että asia käy kuitenkin siitä ilmi. Kartasta on havaittavissa, että Puola on suurin typen päästäjä Itämereen ja Virolla päästöjä on vähiten. Typpi aiheuttaa vesistön rehevöitymistä ja sitä päätyy vesiin muun muassa maataloudesta ja teollisuudesta. (Iina Rusanen)

Teemakartalla kuvaan 0-14-vuotiaiden prosenttiosuuksia kunnittain. Valitsin tämän aiheen, koska siinä on havaittavissa eroja kuntien välillä, jolloin karttaan saa erilaisia osuuksia eikä kaikki kunnat mahdu samaan vaihteluväliin. Kartalla korostuvat muutamat alueet hyvin pienissä prosenttiosuuksissa ja yksi alue hyvin suurissa osuuksissa. Oulun eteläpuolella sijaitsevissa kunnissa, kuten Kempeleellä, on 0-14-vuotiaiden osuus 29-35%. Missään muualla kartalla ei on näin suuria osuuksia. Pieniä 0-14-vuotiaiden osuuksia, 4-10%, on esimerkiksi Sallassa ja Kuhmossa.

0-14-vuotiaiden osuuteen väestöstä vaikuttavat ihmisten muuttoliikkeet ja syntyvyyden väheneminen. Pohjoisessa ja itäisessä Suomessa on havaittavissa vähäisemmät 0-14-vuotiaiden määrät kuin eteläisessä ja läntisessä Suomessa. Ihmiset muuttavat työn perässä kohti kaupunkeja, jolloin syrjäseuduille jää vain vähän perheitä ja lasten määrä vähenee. Myös yleinen syntyvyyden väheneminen vaikuttaa lasten määrään. Lapsia syntyy vähemmän, vaikka hedelmällisessä iässä olevia ihmisiä olisikin paljon, kuten suurissa kaupungeissa.

 

Mielestäni karttaesitys on selkeä, värit on helppo erottaa toisistaan ja haluttu informaatio on havaittavissa. Etelä-Suomen pienten kuntien osalta on vaikea sanoa tietyn kunnan prosenttiosuutta, koska kuntien rajoja on vaikea erottaa. Vaikka ei tuntisi kartan aineistona käytettyjä tietoja, käy kartasta haluttu informaatio ilmi, eli 0-14-vuotiaiden osuus kunnan asukkaista.

Lähteet:

Rusanen Iina, QGIS tutuksi <https://blogs.helsinki.fi/iinarusa/> Luettu 3.2.2019