1

RUOKAKASVATUS OSANA KESTÄVYYSKASVATUSTA KOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA JA ARJEN KÄYTÄNNÖISSÄ

SEED-tutkimushankkeessa tutkitaan ja kehitetään kestävyyskasvatusta suomalaisessa perusopetuksessa. Kohdistamalla huomio kouluruokailuun pyritään lisäämään kotimaisen ruoan arvostusta ja edistämään suomalaista ruokakulttuuria ja kestävyyttä.

Osahankkeessa 1 selvitetään, miten ja missä määrin kouluruokailua nykyisin hyödynnetään alakoulujen perusopetuksessa, miten kouluissa toteutuu ruokakasvatus ja minkälaisia kytkentöjä sillä on koulujen kestävyyskasvatukseen. Tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla kouluruokailu voitaisiin kytkeä koulun opetussisältöihin liittämällä se osaksi koulujen kestävyyskasvatusta. Kouluruokailun kytkeminen osaksi koulujen opetustavoitteita vie maailmalla tunnetun ja tunnustetun suomalaisen kouluruokailumallin laadullisesti uudelle tasolle.

Linkki MTT

Tutkimuskysymykset
  • Miten ruokakasvatusta nykyisin toteutetaan Suomen perusopetuksessa ja minkälaisia kytkentöjä sillä on kestävyyskasvatukseen?
  • Kouluruokailun yhteydet opetuksen tavoitteisiin?
  • Minkälaista yhteistyötä on koulun sisällä opetus- ja kouluruokahenkilöstön kesken?
  • Onko kouluilla yhteistyötä maatilojen kanssa, missä määrin ja minkälaista?
  • Kouluruokailuun liittyvät perustiedot (ruokailuun varattu aika, valmistuspaikka, hinta jen)

Menetelmät ja toteutus

Osahanke toteutetaan kolmessa vaiheessa käyttäen eri menetelmiä siten, että tutkimus syvenee samalla kun tutkittavien koulujen määrä vähenee.  Ensi vaiheessa elokuussa 2008 kaikille suomen- ja ruotsinkielisille alakouluille lähetettiin Internet-kysely. Linkki kyselyyn

Toisessa vaiheessa käytettiin opetussuunnitelmien sisältöanalyysiä. Tähän valittiin Internet-kyselyn vastausten perusteella sellaiset koulut, joissa kouluruokailu tai koulu-maatilayhteistyö on kirjattu opetussuunnitelmaan. Lisäksi käytiin läpi kuntakohtaiset opetussuunnitelmat siltä osin kuin niitä oli Internetistä saatavissa (301 kpl), ja edelleen 20 sellaisen Vihreä Lippu –koulun opetussuunnitelmaa, joista ei tullut vastausta kyselyyn sekä Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeeseen osallistuvien kuntien kotisivut. Tulokset on koottu raporttiin Linkki raporttiin

Kolmannessa vaiheessa valitaan kohdekoulut, joissa ruokakasvatusta lähdetään toteuttamaan yhteistyössä koulun henkilöstön kanssa (osahanke 4) ja valmistellaan osahankkeen 4 toteutus. Käytännössä kysymyksessä on toimintatutkimus, joka toteutetaan yhteistyössä tutkijoiden, koulun opettajien ja ruokalahenkilöstön kanssa.

——-

Osahankkeen 1 toteutuksesta vastaa vanhempi tutkija Helmi Risku-Norja MTT- Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta. Työ on jatkoa sille maaseutulähtöiselle kestävyyskasvatukselle, josta MTT:llä on karttunut kokemusta jo yli kymmenen vuoden ajalta.

Tutkimuksesta ja sen tuloksista tiedotetaan aktiivisesti sekä kotimaisilla että kansainvälisillä julkaisufoorumeilla. Myös tutkimuksen aihepiiriin liittyviä kirjoituksia pyritään julkaisemaan sekä laajalle yleisölle, ammatti-ihmisille että tiedeyhteisölle.

Yleistajuiset ja ammattilehtikirjoitukset

 

Risku-Norja, H. 2012. Ruokakasvatuksen monet muodot ja sen yhteydet kestävyyskasvatukseen.
Teoksessa: Risku-Norja, H., Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M., Uitto, A. (Toim.):
 Ruoka - oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Helsingin yliopisto, Ruralia instituutti.
Julkaisuja 25: 27-37. .  http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Julkaisuja25.pdf

Risku-Norja, Helmi 2012. Kestävä kehitys ja kestävän kehityksen kasvatuksen vuosikymmen – taustoja ja tavoitteita. Teoksessa: Risku-Norja, H., Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M., Uitto, A. (Toim.): Ruoka – oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Helsingin yliopisto, Ruralia instituutti. Julkaisuja 25: 12-19.  http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Julkaisuja25.pdf


Kurppa,  S.  2010.  Lautasmalli koululounaan kuvaajana. Natura 47 (2010):3/2010, 46-48

 


Risku-Norja, H. 2010.  Kestävä kehitys koulujen ruokalistalle. Kehittyvä Elintarvike 1/10: 34-35.

Risku-Norja, H. 2010. Kunnalliset ruokapalvelut, kouluruokailu ja kestävä ruokahuolto. Suomen Maatalous ja maaseutuelinkeinot 2010: 84-85

Risku-Norja, H. 2010. Kommunala mattjänster, skolmat och hållbar matförsörjning. Finlands lantbruk och landsbygdsnäringar 2010: 84-85.

Risku-Norja, H. 2010. Lähiruoka. Abifakta 2010.  Kustannus OY Maamerkki, Tampere. 266-269.

Risku-Norja, H. 2010. Lähiruoka ja ruokakasvatus. Natura /2010: 41-46

Risku-Norja, H., Mikkola, M..2010. Ruokakasvatus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta. Maaseudun uusi aika 2/2010:44-54

Raportit

Risku-Norja, H., Kurppa, S.,  Silvennoinen, K., Nuoranne, A., Skinnari, J. 2010. Julkiset ruokapalvelut ja ruokakasvatus: arjen käytäntöjen kautta kestävään ruokahuoltoon. MTT Kasvu 10 (2010). 51 s. ISBN 978-952-487-277-5 (painettu). Hinta 33 € (sis. alv. + postikulut). ISBN 978-952-487-278-2 (verkkojulkaisu). Verkkojulkaisu päivitetty 30.3.2010. [Tiivistelmä] [Abstract] [PDF] (PDF 6329 kt)

Risku-Norja, H., Nuoranne, A. & Silvennoinen, K.2009. Ruokakasvatus osana kestävyyskasvatusta koulujen opetussuunnitelmissa ja arjen käytännöissä. Linkki raporttiin

Konferenssiesitykset

Mikkola, M., Risku-Norja, H. 2012. Local public food – upgrading match between concepts and structures. Producing and reproducing farming systems: New modes of organisation for sustainable food systems of tomorrow. 10th European IFSA Symposium, 1-4 July 2012 in Aarhus, Denmark.

Kouluruokailu opetuksen voimavarana. KeKe-foorumi 9.12.2011

Kouluruokailu – minimoitava kustannuserä vai opetuksen resurssi. Kasvatustieteen päivät 25.-26.11. 2011 Rovaniemi

Mitä kouluruoka on ja miten se voisi linkittyä oppimiseen? Kasvatustieteen päivät. 25.-26.11.2011 Rovaniemi

Koululounaan ymparistovaikutukset. Kasvatustieteen päivät 25.-26-11-2011. Rovaniemi

Mikkola, M., Roos, G., Spigarolo, R.  & Risku-Norja, H. 2011. Food  education for sustainability: the emergence of a system-dynamic curricular pattern. 11th UKFIET. International Conference on Education and Development, 13.-15.09.2011 at Oxford, UK.

Risku-Norja, H. 2009. Guilty cows: Does giving up of milk products significantly decrease the GHG emissions of food consumption? In: Informing Possibilities for the Future of Food and Agriculture, AFHV & ASFS Conference May 28-31 2009, Pennsylvania. Book of Abstracts. p. 74.

Risku-Norja, H. 2009. School goes to the farm – knowledge, skills, experiences, participation. In: Mikkola, M.; Mikkelsen, B.; Roos, G. (Eds.) Like what you get? Is it good for you? Organic food, health and sustainable development in schools. Proceedings of Like what you get? Is it good for you? Organic food, health and sustainable development in schools, University of Helsinki, Finland, Ruralia Institute, 21.- 22. January 2009, p. 57-61. http://orgprints.org/15275/

Risku-Norja, H., Kurppa, S, Helenius, J. 2009. Diet choices and greenhouse gas emissions – assessments from a household to national scale. The Future of the Consumer Society. 11th International Conference of Finland Futures Research Centre and Finland Futures Academy, 28-29 May 2009, Tampere. http://www.futuresconference.fi/2009/?id=materials.

Risku-Norja, H., Mikkola, M. 2009. From liturgy to praxis. Conceptualisation of SD in the context of municipal catering. Posteri.

1)      SOAR Workshop – Research School for Organic Agriculture and Food Systems, Global Organic Food Chains – agroecology, environment and livelihood. Department of Agricultural Sciences, KVL. Environment, Resources and Technology, 22.-27.111.2009, Lyngby, Danmark.

2)      “International workshop on System Innovations, Knowledge Regimes, and Design Practices towards Sustainable Agriculture”. Lelystad, The Netherlands, 16-18 June 2010

Kurppa, S., Risku-Norja, H., Saarinen, M. 2010. Mitä  kouluruoka on ja miten se voisi linkittyä oppimiseen? Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 55.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Kurppa, S., Saarinen, M., Hyvärinen, H., Vieraankivi, M.L. 2010. Koululounaan ympäristövaikutukset. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 57.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Kurppa, S., Saarinen, M., Viinisalo, M., Risku-Norja, H. 2010. Lounaslautanen julkisessa ruokapalvelussa – tarjonta ja toiveet. Maataloustieteen päivät 12.13.1.2010, Helsinki. Sähköinen julkaisu, 9 s. http://www.smts.fi/jul2010/esit2010.html

Mikkola, M. 2010. Kohti kestävää ruokajärjestelmää: diskursiivisen muutoksen edellytyksistä kouluopetuksessa. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 59.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Mikkola, M., Risku-Norja, H., Kurppa, S. 2010. Meta-Engineering Sustainable Food System by Panoramic Co-Configuration as a Developmental Tool.  International Conference on p. 190-195.

Mikkola, M., Risku-Norja, H., Post, A. 2010. Sustainability dilemmas and their solution strategies by committed food businesses. 4th International European Forum (Igls-Forum) on System Dynamics and Innovation in Food Networks, February 08-12, 2010 Innsbruck-Igls, Austria. http://bscw.ilb.uni-bonn.de/fsdcommunity/bscw.cgi/d178720/Mikkola.pdf. 13.s.

Risku-Norja, H. 2010. Kouluruokailu ja kestävä kehitys – ruokakasvatus ja kestävän kehityksen kasvatus. In: AD-symposiumi, 12.2.1010, HY OKL, Helsinki.

Risku-Norja, H. 2010. Kouluruokailu – kustannus vai opetuksen resurssi. Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät Rovaniemi, 25-26-11.2010. s. 58.

http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd

Risku- Norja, H., Korpela, E. 2010. School goes to the Farm –   conceptualisation of rural-based sustainability education. In: G. Çakmakci and M.F. Taşar (editors) Contemporary Science Education Research: Scientific Literacy and Social Aspects of Science. A Collection of papers presented at ESERA 2009 Conference. pp. 175-184. Ankara, Turkey, Pegem Akademi. http://www.esera2009.org/books/Book_5.pdf.

Risku-Norja, H., Kurppa, S., Silvennoinen, K., Skinnari, J.2010. Liturgiasta  käytäntöön: Kestävä kehitys ja julkiset ruokapalvelut.Maataloustieteen päivät 12.13.1.2010, Helsinki. Sähköinen julkaisu, 8 s. http://www.smts.fi/jul2010/esit2010.html

Risku-Norja, H., Mikkola, M. 2010. Towards sustainable food systems through innovative networks in public catering. Building sustainable rural futures – The added value of systems approaches in times of change and uncertainty.  9th European IFSA 2010, Vienna, Austria, Book of Abstracts. p. 53. http://ifsa.boku.ac.at/cms/fileadmin/Proceeding2010/2010_WS4.2_Risku-Norja.pdf

Tieteelliset artikkelit

Risku-Norja, H., Mikkola, M. 2009. Systemic Sustainability Characteristics of Organic Farming. Agronomic Research 7. Special Issue: Fostering healthy food systems through organic agriculture – Focus on Nordic-Baltic Region: 728-736

Risku-Norja, H., Kurppa, S., Helenius, J. 2009. Dietary choices and greenhouse gas emissions – assessment of impact of organic and vegetarian options at national scale. Progress in Industrial Ecology 6(4):340-354