2

OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISEEN TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella toteutettava tutkimus tuottaa uutta tietoa niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteiden toteutumiseen  Suomen peruskouluissa. Tutkimuksen kohteena ovat ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmat. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivat mm. suunnitellun käyttäytymisen teoria, arvoteoria ja ympäristövastuullisen käyttäytymisen mallit.
Kohdejoukkona ovat alakoulun rehtorit, luokanopettajat ja 6. luokan oppilaat sekä yläkoulun rehtorit, aineenopettajat ja 9 .luokan oppilaat. Oppilaiden kohdalla tutkimuksen kohteena ovat mm. arvot ja asenteet, toiminta, kokemukset, aikomukset, minäpystyvyys, kiinnostus, motivaatio, koulun ulkopuoliset harrastukset, tiedot ja tietolähteet.  Opettajissa  tutkimuksen kohtena ovat oma toimnita koulussa,  työtavat, opetuksen sisällöt, minäpystyvyys opetustyössä ja arvot. Rehtoreiden avulla tutkitaan erityisesti kouluissa toteutettavaa toimintakulttuuria.
Metodologia  on lähtökohdiltaan portaittain etenevä, käyttäen hyödykseen sekä  kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä (mixed methods):
  1. Laajan, koko maata kattavan lomaketutkimuksen avulla selvitetään tutkimuskohteiden välisiä riippuvuussuhteita. Lomaketutkimuksen kvantitatiivisen osuuden tuloksia hyödynnetään avovastausten sisällönanalyysissä.
  2. Lomaketutkimusaineiston avulla luodaan kestävän kehityksen kasvatukseen ja toteutumiseen vaikuttavien muuttujien keskinäistä riippuvuutta kuvaavia empiiris-analyyttisiä malleja (esim. monitasomallit, rakenneyhtälömallit).
  3. Lomaketutkimusta hyödynnetään puolistrukturoidun haastattelututkimuksen lähtökohtana.
Tutkimuskysymyksiä:
  • Miten oppilaiden kestävää kehitykstä koskeva toiminta, kokemukset, aikomukset, minäpystyvyys, kiinnostus, motivaatio, koulun ulkopuoliset harrastukset, tiedot, tietolähteet, arvot ja asenteet liittyvät toisiinsa?
  • Millaisia kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviä työtapoja opettajat käyttävät työssään ja kuinka kyvykkäiksi he kokevat itsensä tässä työssä?
  • Mikä on koulun toimintakulttuurin ja rehtorin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksen toteutumisessa kouluissa?
  • Mikä demografisista tekijöistä ovat tärkeitä kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta: sukupuoli, koulu, asuinalue?
  • Miten tutkimuksessa tuotettavat empiiris-analyyttisen mallit tukevat tai poikkeavat aiemmista ympäristövastuullista käyttäytymistä ennustavista malleista?

Tutkimuksen aineiston perusteella kirjoitetaan artikkeleita, joita tarjotaan julkaistavaksi kansainvälisiin alan julkaisusarjoihin.

Tutkimushankkeessa suoritetaan jatko-opintoja:
KM Seppo Saloranta (hankkeen  alakoulut) SA:n rahoitus
MMM Kirsti Salo (Vihdin koulut, Vihdin malli) apurahatutkija