3

PYSTYVYYDEN KEHITTÄMINEN RUOKAKASVATUKSEN AVULLA

–  Kuinka rohkaista tulevaisuuden kansalaisia kestävän yhteisön puolesta

Koulun ulkopuolella tapahtuvan opetuksen ja opiskelun merkitys kestävää kehitystä koskevien käsitysten ja minäpystyvyyden muutokselle

Tutkimuksessa selvitetään erilaisten oppimisympäristöjen merkitystä oppilaan kestävää kehitystä koskevien käsitysten ja minäpystyvyyden muutokselle sekä tunne-elämän kehittymiselle.  Oppimisympäristöinä ovat maatila, kouluruokala ja luokkahuone.

Tutkimuksessa käytetään opettajajohtoisia opetustapahtumia. Osallistujina on 5. ja 6. vuosiluokan oppilaita kuudelta eri vuosiluokalta Vaasan seudulta.

Linkki Oulun yliopisto

Tutkimuskysymykset:

1. Millainen vaikutus opetustapahtumilla on kestävää kehitystä koskevaan minäpystyvyys- ja tunne-tietotekijöihin?

2. Miten oppimisympäristöt vaikuttavat oppilaiden ruokajärjestelmiä ja kestävää kehitystä koskeviin käsityksiin?

Menetelmä:

Opetustapahtumien vaikutuksia arvioidaan sekä

a) minäpystyvyys- ja tunne-tietomittareiden, avoimien kysymysten ja esseiden avulla sekä ennen opetustuokioita että niiden jälkeen että

b) syvähaastattelujen ja

c) oppimispäiväkirjojen avulla.

Analyysimenetelminä ovat:

a)  testit, sisältö- ja faktorianalyysi

b)  minäpystyvyys: multippeli regressio analyysi, interkorrelaation matrix, varianssianalyysi ja t-testit sekä

c)  avoimet kysymykset, haastattelut ja oppimispäiväkirjat: narratiivinen ja sisällön analyysi, esi- ja jälkitestaus. Muutoksia tutkitaan vertailujen avulla.

POSTERI OSAPROJEKTI 3