SHIELD

Turvallisuus ja luottamus algoritmien aikakaudella eli SHIELD-ohjelma on Strategisen Tutkimuksen Neuvoston (STN) rahoittama tutkimusohjelma

SHIELD-ohjelmassa keskitytään tutkimaan informaatioteknologian, tekoälyn ja digitalisaation vaikutuksia yhteiskuntaan, sosiaaliseen toimintaan sekä ihmisten oikeuksiin ja mahdollisuuksiin. Digitaaliset palvelut ja algoritmipohjaiset sovellukset voivat parhaimmillaan edistää ihmisten ja eri ihmisryhmien mahdollisuutta tulla nähdyksi ja kuulluksi ja edesauttaa heidän osallisuuttaan yhteiskuntaan. Toisaalta ne voivat tuottaa eriarvoisuutta, turvattomuutta, polarisaatiota, huonoja päätöksiä ja luottamuksen rapautumista. Ihmisten luottamus toisiinsa, julkiseen valtaan ja hyvinvointivaltioon turvaverkkoineen sekä prosessien toimintaan ovat demokraattisen yhteiskunnan keskeisiä vahvuuksia. Mutta nopea teknologinen kehitys haastaa demokratian ja turvallisuuden perusteita sekä hyvinvointiyhteiskunnan arvoja kuten luottamusta ja tasa-arvoa.

Security and trust in the age of algorithms or SHIELD programme is a research proramme funded by Strategic Research Council (SRC)

The SHIELD program focuses on the effects of information technology, artificial intelligence and digitalisation on society, social relations, and people’s rights and opportunities. Digital services, and algorithm-based applications can at best empower people and different groups and enable them to be seen and heard and contribute to their inclusion in society. On the other hand, technological development can produce inequality, polarization, erosion of trust and bad decisions. People’s trust in each other, in public authorities and the welfare state with its safety nets and processes are key strengths of a democratic society. But rapid technological development challenges the foundations of democracy and security, as well as key values ​​such as trust and equality.