Copy / Paste

Verkosta löytyy materiaalia, tekstiä ja jopa valmiita esseitä vähällä vaivalla ja plagiaatteihin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet korkeakouluissa. Opettajat kaipaavat apuvälineitä kopioinnin tunnistamiseen.

Plagiaatin paljastavat ohjelmistot ovat kevään mittaan puhuttaneet yliopistolaisia. Muutamasta yliopistosta olemme kuulleet kokemuksia ja asiaa tullaan pohtimaan pikapuoliin myös Helsingin yliopistossa. Ohjelmistojen lisäksi asiassa nousee esille monta opetukseen liittyvää asiaa kuten se, millaisia pedagogisia keinoja olisi käytettävissä jotta kopioidulla tekstillä ei voisi opinnoista selviytyä.

Ohjelmistoista

Urkund-ohjelmisto on käytössä useissa ammattikorkeakouluissa ja muutamassa yliopistossa. Ohjelmisto vertailee opiskelijan tai opettajan lähettämää tekstiä internetistä löytyviin aineistoihin sekä maksullisiin materiaaleihin. Lisäksi tarkistettavaksi lähetetyt tekstit voidaan tallentaa tietokantaan, jonne siten muodostuu vertailuaineistoa.
Ohjelmisto antaa opettajalle vuorokauden kuluttua työn lähettämisestä raportin, jossa todetaan kuinka monta prosenttia tekstistä on yhteneväistä vertailumateriaaliin ja mistä vertailumateriaalista on kyse. Ohjelmisto on pilottikäytössä ainakin Oulun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Sieltä saatujen kokemusten valossa (raportti, pdf) ohjelmisto on teknisesti helppo sekä opettajalle että opiskelijalle.

Kotimaista tekoa oleva Nalkki tarjoaa suunnilleen samat toiminnat. Suurimpana erona näyttäisi olevan se, ettei ohjelma tarjoa vertailumateriaaliksi maksullisia aineistoja. Ohjelma on vapaasti käytössä ja asennettavissa ilman lisenssikustannuksia.

Toivottavasti keskustelu plagiaateista nostaa esiin myös hyviä tenttikäytänteitä, joissa tehtävät on laadittu siten, ettei pelkällä kopioinnilla ole mahdollista saavuttaa hyviä arvosanoja.

Pelisäännöt

Ohjelman käyttäminen edellyttää, että opiskelijoille on perusteltu, miksi ja miten ohjelmaa käytetään.  Oikeiden viittauskäytänteiden opettaminen on tärkeätä ennen käyttöönottoa. Lisäksi pitää miettiä ja tehdä selväksi etukäteen, millaiset seuraamukset ovat, jos työ paljastuu plagiaatiksi. Suurin osa yhtenevästä tekstistä lienee sitaatteja, joissa viitteet ovat kohdallaan ja opettajan tehtäväksi jää aina lopullisesti selvittää, onko kyse plagioinnista vai viittauksesta. Paljastamatta jäävät esimerkiksi painetuista lähteistä otetut plagiaatit sekä itse käännetyt tai hieman muunnellut tekstit.

Yliopiston tasolla pohdittavaksi jäävät erilaiset suositukset ja käytänteet. Olisiko syytä suositella kaikkien opinnäytetöiden tarkastamista vai jääkö ratkaisujen tekeminen yksittäisille opettajille tai töiden ohjaajille? Tuntuuko epäreilulta jos jotkut opettajat käyttävät ohjelmistoa mutta kaikki eivät?  Saako opiskelijan tekstejä tallentaa tietokantaan vertailuaineistoksi?

Opetuksen näkökulma

Käyttö on teknisessä mielessä yksinkertaista, mutta hankinta tulee todennäköisesti (ja toivottavasti!) nostamaan esiin pedagogisia näkökulmia. Millaiset opetus- ja arviointikäytännöt johtavat plagiaatteihin? Toivottavasti keskustelu plagiaateista nostaa esiin myös hyviä tenttikäytänteitä, joissa tehtävät on laadittu siten, ettei pelkällä kopioinnilla ole mahdollista saavuttaa hyviä arvosanoja.

4 thoughts on “Copy / Paste”

  1. Åbo Akademis styrelse beslöt 17.9. 2009 att alla examensarbeten vid ÅA räknat fr.o.m. 1.1.2010 genomgår plagiatkontroll med hjälp av ett plagiathanteringsprogram och att ÅA för detta ändamål skaffar Urkund för ett år åt gången. År 2008 godkänes plagiathanteringsdirektiv, vilka ger ramarna för hur en lärare skall gå tillväga om han eller hon misstänker plagiat.

    Vi har alltså rätt tydliga ramar för plagiathantering – nu gäller det att se till att lärare och studenter får bra handledning i hur de skall gå tillväga. Bl.a. håller vi på med en engelskspråkig video om hur man skriver uppsats utan plagiat. Den här videon riktas till studerandena, men frågan om vad som är plagiat och vad inte är också rätt komplicerad ur lärarperspektiv. I plagiathanteringsdirektiven skiljer vi mellan ”oförsiktig användning” och ”plagiat” – den gränsdragningen är inte helt enkel, så det är nog en diskussion vi kommer att återkomma till. Huvudsaken är ju dock att vi gör klart för studerandena att det är läraren (eller dekanus) som avgöra om ett arbete kan misstänkas innehålla plagiat, inte programvaran Urkund (den är bara ett hjälpmedel för läraren)!

    På Lärcentrets webbsidor finns mer info om hur plagiathanteringen framskrider – stödmaterial för lärare och studenter hittas här: http://www.abo.fi/personal/plagiathantering.

  2. Kuten Jyrki Ilva Kansalliskirjastosta kirjoittaa, osattiin sitä ennenkin (http://blogs.helsinki.fi/digikirjasto/2007/11/13/plagioituja-opinnaytteita/). Avointen aineistojen maailmassa kopioinnista on vain tullut helpompaa. Käyttäjät eivät tule ajatelleeksi (tai ymmärrä), että kopioinnin mahdollistaminen ei tee kopioinnista luvallista. Sama keskusteluhan on käyty esimerkiksi musiikin jakelussa. Jotta opiskelijat oppivat, mikä on asiallista lähdemateriaalin hyödyntämistä ja mikä ei, opetushenkilökunnan onkin käsiteltävä asiaa opiskelijoiden kanssa – sitä voisi sanoa vaikka opetukseksi 🙂 Itsekin olen löytänyt fuksilapsosilta plagiaatteja ja melkein-plagiaatteja, ja yleensä kun asian käsittelee, kirjoitustyyli muuttuu selvästi. Purduen yliopiston Online Writing Lab on kerännyt hyviä kirjoitusohjeita, joita olen tänä syksynä vinkannut myös opiskelijoille: esimeriksi http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/01/

    Siirtyminen verkkotyöskentelyyn on tuonut tieteellisen kirjoittamisen osaamistarpeita jo ensimmäisille yliopistokursseille. Perinteisesti tieteellisen kirjoittamisen opetus on useilla aloilla kohdistettu kandi- tai jopa maisteriopintojen loppuvaiheeseen. Tämä ei enää riitä. Laitosten kannattaisikin miettiä, missä vaiheessa ja millä kurssilla viittauskäytännöt käsitellään, että opettajat myöhemmillä kursseilla voivat olettaa opiskelijoiden osaavan perusasiat. Modernit verkkovälineet tarjoavat myös monia osaamisen osoittamisen ja kehittämisen menetelmiä. Siirtyminen harvoista ja suurista teksteistä useisiin, säännöllisiin ja lyhyisiin teksteihin kurssituotoksina antaa opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan ja kehittymistään kurssin aikana, ja opettajalle mahdollisuuden arvioida tätä kehitystä, oppia tuntemaan kirjoitustyylit – ja samalla huomata, onko opiskelija itse tuottanut kaikki tekstinsä.

Comments are closed.