Sähköä tenttimiseen

“Mainiota, että voi käydä tekemässä tenttejä laitostenttien ulkopuolella! Tenttiajan vapaa valinta on todella hyvä asia, helpottaa opintojen sumplimisia. Ja varmasti myös opettajan työtä. Lisäksi vastaaminen on helpompaa koneella kirjoitettaessa. Helppo ja joustava tapa. Toivoisin että mahdollisimman moni tentti olisi mahdollista tenttiä tätä kautta.”

Opiskelijoiden palautteet sähköisestä tenttimisestä ovat poikkeuksetta myönteisiä. Sähköisen tenttimisen laajentamisessa riittää kuitenkin haasteita – sekä teknisiä että pedagogisia.

Sähköinen tenttiminen voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan.

Tenttivastaukset kirjoitetaan tietokoneella

Tentit tehdään perinteiseen tapaan tiettyyn aikaan, mutta paikkana on atk-asema tai muu tila, jossa tietokoneet ovat käytössä. Tentin valvonta suoritetaan kuten perinteisessäkin tentissä. Helsingin yliopistossa Aleksandrian oppimiskeskuksessa tehdyissä piloteissa tenttivastaukset tulostettiin paperille. Palautteet ensimmäisistä kokeilusta olivat erittäin myönteisiä. Etuina mainittiin vastausten kirjoittamisen helpottuminen ja tenttivastausten parempi luettavuus.

Haasteena on löytää sopivia tiloja sekä tietokoneympäristön muuttaminen tenttimiseen sopivaksi. Aleksandrian tapauksessa tiloja on vapaana aamuisin ja viikonloppuisin, jolloin tekniset valmistelut on tehtävä edellisenä iltana tai viikonloppuna. Tentin jälkeen tietokoneiden olisi oltava mahdollisimman nopeasti normaalissa opiskelukäytössä. Asia on edelleen vireillä ja kokeiluja tullaan jatkamaan Helsingin yliopistossa tietotekniikkaosaston toimesta.

Tenttiminen sähköiseen tenttimiseen varatussa tilassa – joustavasti itse valittuna aikana

Helsingin yliopistossa tenttiakvaariotiloissa on kussakin yksi tietokone ja videovalvonta. Tampereen yliopiston hyvin samantyyppisessä ratkaisussa tilat ovat tietokoneluokkia, joissa on useita koneita ja videovalvonta. Tietokoneilta on mahdollista päästä vain sähköisen tenttimisen järjestelmään, eikä niitä käytetä muuhun työskentelyyn.

Tenttikäytänteillä ja arvioinnilla on suuri merkitys oppimisen ohjaamisessa, siten päätökset sähköisessä tenttimisestä eivät ole ainoastaan tietojärjestelmäratkaisuja vaan pedagogisia valintoja.

Opettaja syöttää järjestelmään tenttikysymykset ja ajanjakson, jolloin tentin voi käydä tenttimässä. Tilavarausjärjestelmän avulla opiskelija varaa itselleen parhaiten sopivan vapaan ajan ja ilmoittautuu tenttiin.

Opiskelijoiden antama palaute Helsingin yliopistossa on ollut erittäin myönteistä ja tiloja haluttaisiin lisää. Sähköinen tenttiminen ei kuitenkaan ole levinnyt laajalle vaan kyseessä on edelleen pilottityyppinen toiminta muutamassa tiedekunnassa. Mikäli suuri joukko opettajia haluaisi laittaa tenttinsä sähköisesti tentittäväksi, tulisi esteeksi tilaongelma. Yliopistoissa tehdään tuhansia tenttejä vuosittain!

Molemmissa edellä esitetyissä sähköisen tenttimisen tavoissa oppimisen arvioinnin näkökulma pysyy samana kuin perinteisissäkin tenteissä ja opettajat tekevät pääsääntöisesti samanlaisia kysymyksiä kuin luentosalissa tehtävissä tenteissäkin.

Tenttiminen paikasta riippumatta esim. oppimisympäristöjen työkaluja käyttäen

Kolmantena vaihtoehtona oleva verkkotentti eroaa oleellisesti edellisistä siten, että valvontaa ei ole järjestetty ja tentit suoritetaan opiskelijan valitsemassa tilassa, vaikkapa kotona. Tenttiaika sen sijaan on usein rajoitettu tiettyyn aikaan, siten että vastausaikaa on muutama tunti.

Valvonnan puuttuminen vaatii tentin tekijältä uudenlaisia kysymystyyppejä, joissa materiaalien ja aineistojen käyttäminen on sallittua ja toivottavaa. Kysymysten tulee olla sellaisia että ne vaativat opiskelijalta taitoa soveltaa ja yhdistellä asioita. Kokemuksia tällaisten tenttien järjestämisestä on ainakin Avoimella yliopistolla. Pilottitoimintaa ollaan aloittamassa myös Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Tenttikäytänteillä ja arvioinnilla on suuri merkitys oppimisen ohjaamisessa, siten päätökset sähköisessä tenttimisestä eivät ole ainoastaan tietojärjestelmäratkaisuja vaan pedagogisia valintoja. Tarjotaanko joustavia tenttimisratkaisuja kaikille opiskelijoille vai erityisryhmille? Halutaanko sähköisiä tenttimahdollisuuksia hyödyntää myös siten, että tenttimisen pedagogisiin perusteisiin tehdään muutoksia?