Kirkko murentaa papin profession kivijalkaa

Kirkossa on otettu käyttöön työstä suoriutumisen perusteella maksettava palkkaan lisättävä osa. Erityisesti pappien kohdalla niin sanotun harkinnanvaraisen palkanosan eli HAVAn soveltaminen on hankalaa. HAVA uhkaa ehtoja, joiden varassa papit toimivat ja tekevät työtään.

Harkinnanvaraisesta palkanosasta on sovittu Suomen kirkon pappisliittoa edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön ja Kirkon työmarkkinalaitoksen keskinäisissä työehtosopimusneuvotteluissa. Tulos vaikuttaa kompromissilta. Työnantajapuoli on välttynyt kiinteiltä palkankorotuksilta ja työntekijöiden edustaja voi sanoa neuvotelleensa mahdollisuuden lisäansioon. Molemmat osapuolet voivat sanoa pitävänsä tärkeänä, että seurakunnilla on mahdollisuus rahallisen palkkion avulla kannustaa työntekijöitä parempaan työsuoritukseen.

HAVA kuitenkin väistämättä uhkaa papin professiota ja sen välttämättömiä ehtoja.

Papin työsuoritusta ja sen tuloksia ei voi mitata

Keskeinen ongelma on se, että papin työn tuloksia ei ole järkevällä tavalla mahdollista mitata. Miten esimerkiksi kirkollisten toimitusten hoitamisen tuloksia voitaisiin mitata? Työsuorituksen mittaaminen edellyttäisi tilastoitavaa dataa.

Päätetyn mallin mukaisesti työntekijöille maksetaan palkan lisäosa työstä suoriutumisen perusteella. Tällainen malli on käytössä monilla julkisen puolen työnantajilla ja ammattiryhmillä. Työsuorituksen mittaaminen tuskin on millään alalla yksioikoista, mutta erityisen hankalaa se on pappien kohdalla. Siksi seurakunnissa, jotka onneksi saavat itse päättää HAVAn käyttöönotosta ja sen soveltamisesta, joudutaan työsuorituksen mittaamisen sijaan luomaan toimintamalleja siitä, miten hyvin suoritettu työ tulee tehdä.

Juuri papin mallisuorituksista sopiminen uhkaa papin professiota ja sen välttämättömiä ehtoja.

Professioammatti edellyttää autonomiaa

Papin ammatti on professio. Professiolla tarkoitetaan yhteiskunnallisesti arvostettua ammattia, jonka harjoittajalta edellytetään korkean koulutuksen ja käytännön harjoituksen myötä saavutettua asiantuntemusta ja osaamista. Profession edustajalla on työssään tavallista korkeampi autonomia, koska työtehtävät edellyttävät asiantuntemuksen ja osaamisen soveltamista sekä erityisen korkean eettisen eetoksen mukaisella tavalla toimimista.

HAVAn soveltaminen eli papin mallisuorituksista sopiminen uhkaa pappien autonomiaa toimia työssään oman asiantuntemuksensa ja osaamisensa mukaisella sekä korkean eettisen eetoksen ohjaamalla tavalla. Tämä on papin profession kivijalka, jota harkinnanvaraisen palkanlisän soveltaminen murentaa.

 

Korjaus: Kirjoituksessa sanottiin, että toinen sopijaosapuoli oli Suomen kirkon pappisliitto. Toinen sopija oli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, joka edusti Pappisliittoa.


Isto PeltomäkiIsto Peltomäki, TM, tohtorikoulutettava

Kirjoittaja toimii pappina ja tutkii pappeutta professiona vaikuttamisen ja toiminnan käsitteiden avulla