Ohjelma

Paikkana on Helsingin yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33), mikäli ohjelmassa ei erikseen muuta mainita.

Abstraktit

Perjantai 23.11.

Päivien yhteinen ohjelma alkaa klo 10.15 pienessä juhlasalissa professori Anna-Maija Pirttilä-Backmanin tervetulosanoilla.

Ensimmäisen plenaariesitelmän pitää Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto aiheesta “Tieteellinen tutkimus ja aikamme suuret haasteet”.

Toisen plenaariesitelmän pitää klo 11.00 alkaen European Association of Social Psychologyn puheenjohtaja Fabrizio Butera. Esitelmän aihe on “The ironic effects of meritocracy on learning”.

Klo 11.45-13.00 lounastauko

Klo 13.00-15.00 symposiumit / työpajat / temaattiset sessiot

Symposium The “good citizen” – attitudes, lay conceptions and politics, auditorium IV
Convenor of symposium Tiina Likki
Discussant Klaus Helkama
Presentations:
Constructing the proper citizen through the production of values, Rusten Menard
Representation of a good citizen in anti-immigrant political rhetoric, Inari Sakki
Stereotypes of welfare recipients and attitudes towards the welfare state in Europe, Tiina Likki

Symposium Sosiaalipsykologian rooli terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa ja terveyden edistämisessä, auditorio XVI
Symposiumin kokoaja Hanna Konttinen
Symposiumin kommentaattori Nelli Hankonen
Esitykset:
Mitkä sosiaaliskognitiiviset tekijät selittävät varusmiesten käsienpesuintentiota ja
-käyttäytymistä?, Hanna Laine
Does intervening on social images of healthy eating increase vegetable consumption among young men?, Marja Kinnunen
Short-term effects of statutory total smoking ban in Finnish schools, Hanna Ollila
A new model to enhance nutrition, physical capacity and social network among aged people at risk of loosing their independence; a cooperative approach between public health care sector and third sector, Heikki Heinonen

Työpaja Sosiaalipsykologia ja johtaminen, sali 15
Työpajan kokoaja Esa Pohjanheimo
Työpajan esiintyjät:
Johanna Aholainen
Jari Hakanen

Työpaja Tulevaisuustyöskentely: maailma sosiaalipsykologin ammateissa, sali 16
Työpajan kokoaja Miira Heiniö
Työpajan esiintyjät:
Maaret Wager
Miira Heiniö

Temaattinen sessio Vuorovaikutus ja emootiot, sali 6.
Puheenjohtaja Mia Silfver-Kuhalampi
Esitykset:
Apua tulee pelottava kohta! Lasten ja vanhempien keskusteluja jännittävistä kohdista televisio-ohjelmissa, Aku Kallio
The Golden Poke: The Psychophysiology of Tactile Messages, Michiel Spape
Häpeän ja aggressiivisuuden välisen yhteyden moderoivat tekijät minäuhkatilanteessa, Ville Harjunen
Perheen arjen vuorovaikutus, kiintymyssuhdeteoria ja keskustelunanalyysi, Eerik Mantere ja Anja Riitta Lahikainen
Työtapaturmiin johtavien tekijöiden sosiaalipsykologinen tarkastelu, Simo Salminen

Klo 15.00-15.30 kahvi/tee
Tauon aikana klo 15.10 alkaen julkistetaan Sosiaalipsykologian sukupolvet -kirja. Kirjan ovat toimittaneet Anja Riitta Lahikainen, Eero Suoninen, Irmeli Järventie ja Marko Salonen, ja sen on kustantanut Vastapaino.

Klo 15.30-17.00 paneelikeskustelu Sosiaalipsykologisen tiedon yhteiskunnallinen merkitys pienessä juhlasalissa
Puheenjohtaja Johanna Ruusuvuori, professori, Tampereen yliopisto
Panelistit:
Ulla Anttila, toiminnanjohtaja, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö
Anja Koski-Jännes, professori emerita, Tampereen yliopisto
Airi Lampinen, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto & Helsinki Institute for Information Technology
Karmela Liebkind, professori, Helsingin yliopisto
Kaarina Mönkkönen, kehittämisasiantuntija (virkavapaalla), Koulutus ja kehittämiskeskus Salmia
Marko Salonen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

Rehtorin vastaanotto klo 17.00 heti paneelikeskustelun jälkeen. Vastaanotolle on erillinen ilmoittautuminen 12.10. alkaen. Vastaanotto on avoin kaikille päiville osallistuville. Vastaanoton isännöi vararehtori Jukka Kola.

Iltajuhla ravintola Palacessa klo 19

Lauantai 24.11.

Klo 9.30-10.00 Suomen Psykologisen Seuran sosiaalipsykologian jaoksen kokous, sali 21

Klo 10.00-12.00 symposiumit / työpajat / temaattiset sessiot

Symposium Managing multiculturalism in Finland, Estonia and Russia, auditorium XIII
Convenor of symposium Tuuli Anna Mähönen
Presentations:
Discrimination in the Finnish labor market: A field experiment on recruitment, Liisa Larja
Immigration and intercultural integration strategies in post-Soviet Russia, Nadezhda Lebedeva and Alexander Tatarko
The relevance of international minority protection efforts for the minority: Case of Estonian Russian-speakers, Anna Korhonen
The majority’s role in acculturation: Developing mutually inclusive national identity in Estonia, Aune Valk
National identity and its openness, perceived threat, and attitudes towards Russian immigrants in Finland, Asteria Brylka

Symposium Sosiaalinen, identiteetti ja informaatioteknologia, sali 3
Symposiumin kokoaja: Suvi Silfverberg
Symposiumin kommentaattori: Jesse Haapoja
Esitykset:
Ihmissuhteiden esittäminen internetin yhteisöpalveluissa, Vilma Lehtinen
Couchsurfing.org: Näkökulma ryhmän yksityisyydenhallintaan verkottuneessa ympäristössä, Airi Lampinen
Tylsää kaikkialla? Tylsyyden kokemus osana älypuhelimien käyttöä, Eeva Raita
Yhteisöpalveluiden käyttö ja käyttäjyys: Profiilityötä ja sosiaalisia normeja, Suvi Silfverberg

Symposium Sukupuoli, valtasuhteet ja subjektius 1, sali 15
Symposiumin kokoajat Satu Venäläinen ja Päivi Berg
Esitykset:
Toimijuuden teoreettiset debatit ja sukupuolistamisen tavat, Suvi Ronkainen
Miksi vapaaehtoinen luonnonsuojelu ei kiinnosta naismetsänomistajia?, Annukka Vainio ja Riikka Paloniemi
Väkivaltainen maskuliinisuus netissä: esimerkkinä koulusurmia ihannoiva yhteisö YouTubessa, Atte Oksanen
Sukupuoli ja väkivalta iltapäivälehtien rikosuutisoinnissa, Satu Venäläinen

Symposium Toimijuus, yrittäjyys ja sosiaalipsykologia 1, auditorio IX
Symposiumin kokoaja Miira Niska
Symposiumin kommentaattori Miira Niska
Esitykset:
Yrittäjyyden sosiaalipsykologia toimijuuden tutkimuksena, Kari Mikko Vesala
Koulun toimijoiden tulkinnat yrittäjyydestä ja siihen kasvattamisesta, Katri Komulainen, Maija Korhonen ja Hannu Räty
Luovan alan opiskelijoiden yrittäjyysintentiot, Teemu Rantanen
Yrittäjämäinen toiminta organisaatioissa: Edellytykset, kohteet ja rajat, Soili Peltola

Symposium Työn ja perheen yhteensovittaminen 1, sali 8
Symposiumin kokoaja Kaisa Kauppinen
Symposiumin kommentaattori Kaisa Kauppinen
Esitykset:
Strategioita ja neuvottelua: äitien paluu työhön perhevapaan jälkeen, Aino Luotonen
Perhevapaalta työhön kun työpaikkaa ei ole?, Johanna Närvi
Perheystävällinen työpaikka, Anna Kokko
Työuran hallinnasta tukea perhevapaalta työelämään siirtymään, P. Pulkkinen, P. Pajunen ja S. Toppinen-Tanner

Työpaja Mindfullness meets sosial psychology, sali 21
Työpajan kokoaja Susanna Gardemeister
Työpajan esiintyjät:
Susanna Gardemeister
Helena Kupiainen
Saara Repo

Temaattinen sessio Laadullinen merkitysten ja kokemusten tutkimus, sali 12
Puheenjohtaja: Anna Bäckström
Esitykset:
Living without the internet – Elderly Finnish and American non-users – Internet-related conceptions, emotions and social representations, Päivi Hakkarainen
Menetetyn Karjalan valot ja varjot, Hellä Neuvonen-Seppänen
Sosiaaliseen mediaan perustuva IdeaBlog tutkimuskohteena, Anna Bäckström
Viikonloppu muutoksen esteenä päihdeongelmaisten puheessa, Harri Sarpavaara

Klo 12.00-13.00 lounastauko

Klo 13.00-15.00 symposiumit/työpajat

Symposium Kansakunta sosiaalipsykologisena tutkimuskohteena, auditorio XIII
Symposiumin kokoaja Inari Sakki
Symposiumin kommentaattori Inari Sakki
Kansalliset symbolit ja maahanmuuttajiin kohdistuneet asenteet, Eerika Finell
Mustikkamaitoa ja normaalilogiikkaa – Suomalaisuuden rakentuminen ulkosuomalaisten blogeissa, Iris Summanen
Everyday approaches to nationhood and nested-identities: A case-study of the Isle of Man, Paul Cottier
Historian representaatiot, ryhmäjäsenyydet ja kollektiiviset tunteet: Mistä Mannerheim-kohussa oli kyse?, Inari Sakki

Symposium Luonto- ja ympäristökysymyksiä sosiaalipsykologisessa tarkastelussa, sali 12
Symposiumin kokoaja Annukka Valkeapää
Symposiumin kommentaattori Liisa Myyry
Esitykset:
Ilmastomyönteinen syöminen, Jaana-Piia Mäkiniemi
Kaupunkiviheralueiden terveysvaikutukset, Ann Ojala
“Luonnossa voin olla helposti oma itseni” – Natural being: luontokokemuksen määrittelyä, Kirsi Salonen
Mitä metsiltä halutaan? Vertailussa kansalaisten ja kansanedustajien metsiä koskevat tavoitteet, Annukka Valkeapää

Symposium Moraali ja arvot, sali 21
Symposiumin kokoaja Mia Silfver-Kuhalampi
Symposiumin kommentaattori Mia Silfver-Kuhalampi
Esitykset:
Syyllisyyden ja häpeän kokemisen kontekstit suomalaisilla, amerikkalaisilla, intialaisilla ja libanonilaisilla, Mia Silfver-Kuhalampi
Konteksti vai henkilö? Arvovariaatiot Suomen presidenttien julkisissa puheissa, Anneli Portman
Kansalaiset, kansanedustajat ja arvot, Inari Juntumaa
When your pain is my gain: the legitimization of group based schadenfreude,
Jorge Sinisterra

Symposium Sukupuoli, valtasuhteet ja subjektius 2, sali 15
Symposiumin kokoajat Satu Venäläinen ja Päivi Berg
Esitykset:
Yrittäjyyskasvatus ja sukupuolittunut älykkyys, Maija Korhonen
Kiista sukupuolettomasta kasvatuksesta, Marko Salonen
Kunnon kansalaisia kasvattamassa: vanhemmuus, moraali ja rajatyö liikuntaharrastuksen kontekstissa, Päivi Berg

Symposium Toimijuus, yrittäjyys ja sosiaalipsykologia 2, auditorio IX
Symposiumin kokoaja Miira Niska
Symposiumin kommentaattori Miira Niska
Esitykset:
Yrittäjäidentiteetti ja työhyvinvointi, Hannu T. Vesala
Näkökulmia yrittäjämäisen toimijuuden rakentamisen kontekstuaalisiin ehtoihin, Jarkko Pyysiäinen
Toimijuuden rakentuminen yrittäjyyden edistämispolitiikan haasteena, Miira Niska

Symposium Työn ja perheen yhteensovittaminen 2, sali 8
Symposiumin kokoaja Kaisa Kauppinen
Symposiumin kommentaattori Kaisa Kauppinen
Esitykset:
Lasten kotihoidon vetovoima, Katja Repo
Työn ja perheen tasapaino suomalaisilla ja slovenialaisilla sairaanhoitajilla, Johanna Rantanen
Male ‘tied migrants’ and masculine identity work: The case of Estonian families, Marion Pajumets
Naisten johtajanurat kansainvälisessä kontekstissa: Suomi ja Kiina, Iiris Aaltio

Workshop Experiences and Envisioning of Collaboration between Social Psychological, Research and Technology Start-ups, sali 3
Convenor of workshop Airi Lampinen, HIIT
Presenters:
Jesse Haapoja, HIIT
Vilma Lehtinen, HIIT
Suvi Silfverberg, HIIT
Juho Makkonen, Sharetribe
Juha Leppänen, Scoopinion

Klo 15.15 Suomen sosiaalipsykologit ry:n syyskokous, Memphis Hesari, Kluuvikatu 8

1 thought on “Ohjelma

  1. Pingback: Rajapinta Sosiaalipsykologian päivillä | Rajapinta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *