122. Empiirisen sosiaalitutkimuksen menetelmät

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Kirjallisuus:

 • Alkula T. ym. : Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät (paitsi sivut 220 – 232 ja 263 – 266).
 • Valkonen T. ym. (toim.): Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa (ss. 1 – 40, 80 – 110, 169 – 181).
 • Eskola J & Suoranta J : Johdatus laadulliseen tutkimukseen.
 • Silverman, D : Interpreting qualitative data. Methods for analysing talk, text and interaction (Second edition). Luvut 3-7 (ss. 43-218)

Jos tämä kohta halutaan suorittaa 5 ov : n laajuisena, jotta saadaan täyteen vanhassa tutkinnossa sivuaineopinnoilta vaadittava 35 ov, tulee Silvermanin kirjasta lukea luvut 1-9. Ilmoittautuessa on hyvä mainita lisätiedoissa, että oj suoritetaan 5 ov:n laajuisena.

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori.

9,805 thoughts on “122. Empiirisen sosiaalitutkimuksen menetelmät

 1. *Kysymyksiä koottuna vuosilta 01-03*

  *Alkula ym.*

  1. Selitä lyhyesti a) havaintomatriisi b)ositettu otanta c)diskreetti muuttuja? (03/01, 03/02)

  2. Mitä tarkoitetaan yksinkertaisella satunnaisotannalla, ositetulla otannalla ja ryväsotannalla? (10/01)

  3. Viitekehyksen muotoilu tutkimusprosessin vaiheena (01/03)

  *Valkonen ym.*

  1. Rekistereiden tutkimuskäytön edut ja haitat? (03/01, 03/02)

  2. Mitä tarkoittaa rekisteriaineistojen rikastaminen ja miten se Eksy-projektissa toteutettiin? (10/01)

  3. Mitä ongelmia hallinnollisten rekisterien käyttöön tutkimusaineistona liittyy? (01/03)

  *Eskola&Suoranta*

  1. Neljä triangulaation tapaa tutkimuksessa? (03/01)

  2. Eläytymismenetelmä aineiston hankintamenetelmänä. (10/01)

  3. Kuinka laadullisessa tutkimuksessa varmistetaan a) aineiston riittävyys ja analyysin kattavuus b) analyysin arvioitavuus ja toistettavuus? (03/02)

  4. Toimintatutkimuksen erityispiirteet (01/03)

 2. 14.4.2007 Alkula kysyi seuraavista aiheista:
  -Katoanalyysi, mitä se on ja miksi sitä tehdään. (Alkula)
  -Hallinnollisten rekisterien ongelmat (Rekisteriaineistot…)
  -Eläytymismenetelmä (Eskola & Suoranta)
  -Etnografia (Silverman)
  -Luonnollinen puhe (Silverman)

 3. 13.10.2007 Alkula:

  1. Elaboraatio (Alkula ym.)
  2. Yksilön tietosuoja (Valkonen ym.)
  3. Operationalisointi (Eskola & Suoranta)
  4. Tutkijan identiteetti (Silverman)

 4. 5 ov tentti, viisi esseetä, 15.3.2008, tentaattori Alkula. Kysymysmuotoilut eivät välttämättä ihan oikein, mutta suunnilleen kysyttiin näitä:

  1) Validius kvantitatiivisessa sosiaalitutkimuksessa ja miten sitä voidaan arvioida? (Alkula)

  2) Tutkimussuunnitelman rakenne (Eskola)

  3) Eksy-aineiston tuomat mahdollisuudet sosiaalitutkimukselle ja miten se eroaa haastattelu ja kyselytutkimuksista? (Valkonen)

  4) Mitä tarkoittaa “grounded theory” sosiaalitutkimuksellisen lähestymistapana? (Silverman)

  5) Minkä kannan Silverman ottaa tutkijan puolueettomuuden suhteen ja miten se näkyy tutkijan kolmessa mahdollisessa eri roolissa? (Silverman)

 5. Tentti la 19.4.2008

  Vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  1. Viitekehyksen muotoilu tutkimusprosessin vaiheea (Alkula ym.)
  2. Valikoituminen ja kausalivaikutus. Kerro, mitä termit tarkoittavat kvantitatiivisessa sosiaalitutkimuksessa ja miten ne voidaan erottaa toisistaan rekisteriaineistoja käyttävässä tutkimuksessa (rekisteriaineistot…)
  3. Mitkä ovat toimintatutkimuksen keskeiset erityispiirteet (Eskola ja Suoranta)
  4. Miten positivistisessa ja emotionaalisessa tutkimusperinteessä suhtaudutaan haasteatteluaineistoon tietolähteenä (Silverman)