135. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät

Opintojakson sivu opinto-oppaassa

Tilastotieteen laitos järjestää luennot, kukin oppiaine omat harjoitusryhmänsä. Tilastotieteen järjestämän 78450-opintojakson sivu opinto-oppaassa

Lisää sinulta kysytyt tenttikysymykset kommenttina tämän artikkelin perään. Ilmoita kysymysten lisäksi ainakin kuulustelun ajankohta ja mielellään tentaattori. Myös kurssin sisällön arviointi on mahdollista.

14,867 thoughts on “135. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät

 1. Kvantin välikoe 16.2.2006, Timo Kauppinen.

  Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen:

  1. Mikä on otannan perustarkoitus ja minkälaiset tekijät vaikuttavat tässä tarkoituksessa onnistumiseen?

  2. Millaisia etuja ja toisaalta puutteita rekisteriaineistoilla on tyypillisesti survey-aineistoihin nähden tieteellisessä tutkimuksessa?

  3. Kuvaile tyypillisiä vastauskato-ongelmia survey-tutkimuksessa. Milloin vastauskato on erityisen ongelmallista?

 2. Kvantin loppukoe 20.4.2006, Timo Kauppinen.

  Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen:

  1. Mitkä 3 tekijää Alkula ym. esittävät kausaalisen yhteyden empiirisen toteamisen ehtoina, ja kuinka sosiologisessa tutkimuksessa tyypillisesti pyritään vastaamaan näihin? (6 p.)

  2. Tulkitse sanallisesti taulukon 1 sisältö. (5 p.)

  (joo, jos joku muu haluaa piirtää taulukon tähän niin sen tehköön, itse tyydyn toteamaan, että kysessä oli “Taulukko 1. Sukupuolten välinen ero arvioidussa ylemmän korkeakoulututkinnon nettisuoritusajassa, päätoimiseen opiskeluun käytetyt vuodet”, ilmoitettu keskiarvot, keskihajonnat ja N miehiltä, naisilta ja kaikilta yhteensä, taulukon alla t-testin tulokset (t-testisuureen arvo, vapausasteet ja p-arvo).)

  3. Kerro lyhyesti, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä. (5 p.)

  a) muuttuja

  b) frekvenssijakauma

  c) mediaani

  d) perusjoukko

  e) p-arvo

 3. Syksyn 2006 välikoe, Kauppinen:

  Vastaa kaikkiin kysymyksiin

  1) Minkälaiset tekijät vaikuttavat tutkimusaineiston sisäiseen ja ulkoiseen luotettavuuteen?

  2) Kuvaile eri otantamenetelmiä ja perusteita niiden soveltamiseen.

  3. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
  a) Henkilörekisteri
  b) Kokonaisaineisto
  c) Fokusryhmä (Surveyn suunnittelussa)

 4. Syksyn 2007 välikoe 16.10., tentaattorina Mikko Laaksonen.

  Vastaa lyhyehköin esseevastauksin kaikkiin neljään kysymykseen:

  1. Aineiston edustavuus kvantitatiivisessa ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa

  2. Teoriat kvantitatiivisen tutkimuksen eri vaiheissa

  3. Valitse kaksi luennolla/tenttikirjoissa esitettyä otantamenetelmää ja vertaile niiden vahvuuksia ja heikkouksia

  4. Muuttujan validiteetti ja validiteetti

  Aikaa olisi voinut olla enemmän, koska puolitoista tuntia oli aika vähän neljälle kohtalaisen laajalle kysymykselle. Vikassa kysymyksessä oli tarkoitus tarkastella kyseisiä käsiteitä laajemmin, eikä pelkästään määrillä niitä.

 5. Kevään 2008 loppukoe, tentaattorina kaikesta päätellen Alkula.

  Vastaa neljään kysymykseen!

  1. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutosta selvittäneessä tutkimuksessa kysyttiin mm. mihin yhteiskuntaluokkaan vastaaja katsoi lähinnä kuuluvansa ja kysyttiin myös, kokiko vastaaja tulonjaon oikeudenmukaiseksi vai ei.

  Tuloksia analysoitaessa saatiin alla oleva taulukko ja siihen liittyvä testi.

  [ristiintaulukko ja khi^2-testin tulokset]

  a) Mikä on ollut khin neliötestin nollahypoteesi ja sen
  vaihtoehtoinen hypoteesi?
  b) Mitä nollahypoteesille tapahtuu tulosten perusteella ja mitä testitulos merkitsee?
  c) Anna taulukon sisällölle sosiologinen tulkinta.
  d) Mainitse vähintään yksi muuttuja, jonka vakioinnilla voisit pyrkiä antamaan tulkinnalle lisäsisältöä.

  2. Mitä kvantitatiivisessa sosiaalitutkimuksessa tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä?
  a) kahden muuttujan lineaarinen yhteys
  b) täsmennystyyppinen elaboraatio
  c) Mann-Whitneyn U-testi?

  3. Mitkä seuraavista väitteistä ovat tosia, mitkä epätosia?

  3a) Otoksessa on 2000 henkilöä, ja heiltä kysytään, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin huomenna. Puoluetta A ilmoittaa kannattavansa 28% ja puoluetta B 5 % vastaajista.
  Väite: Puolue A:n kannattajien osuudelle laskettu 95%:n luottamusväli on pienempi kuin puolue B:n kannattajille laskettu.

  Khiin neliö -riippumattomuustestissä tarkastellaan muuttujien A ja B muodostamaa ristiintaulukointia. Käytetään 5%:n merkitsevyystasoa. Saadaan khi^2=16,825, df=6, p<0,05. 14%:ssa ruuduista odotettu frekvenssi oli <5. Pienin odotettu frekvenssi oli 2,2.
  Väitteet:
  3b) Taulukon muodostavat muuttujat ovat molemmat kolmiluokkaisia.
  3c) Taulukon muodostavista muuttujista toinen on kolmiluokkainen, toinen neliluokkainen.
  3d) Taulukon muodostavista muuttujista toinen on dikotomia, toinen seitsenluokkainen.
  3e) Nollahypoteesi hylätään.
  3f) Testauksen edellytykset olivat voimassa.

  4a) Mitä summamuuttujalla tarkoitetaan ja miksi summamuuttujia käytetään kvantitatiivisessa sosiaalitutkimuksessa?
  4b) Mitkä tekijät vaikuttavat summamuuttujan laatuun ja miten summamuuttujan laatua mitataan?

  5. Sinulle esitellään Suomen kuntia koskevia tutkimustuloksia. Tulosten saamiseen on käytetty tulomomenttikorrelaatiota.

  Tuloksen esittelyssä annetaan kertoimen arvo ja kuvio 1.

  r(xy)=-0,41, [en saa tuohon alaindeksiä] jossa
  x on kunnan asukastiheys (as/km^2)
  y on maa- ja metsätaloudessa työskentelevän väestön prosenttiosuus kunnan työikäisestä väestöstä.

  Kuvio 1. Suomen kuntien maa- ja metsätaloudessa työskentelevän väestön prosenttiosuus kunnan työikäisestä väestöstä ja kunnan asukastiheys, Suomen kunnat 1993

  [sirontakuvio]

  a) Kerro, mitä kertoimen arvo merkitsee.
  b) Hyväksytkö esitetyn tuloksen oikeana? Jos et, miten jatkat saadaksesi oikean tuloksen?

 6. Välitentti, syksy 08

  mm. käsitteen määrittelyä; deduktiivinen päättely, validiteetti ym. sellaista muistaakseni. Lisäksi piti tunnistaa erilaisten muuttujien mitta-asteikkoja, ja kertoa mikä luku (esim. voiko ottaa mediaanin/moodin/keskiarvon) on niille sopiva. Piti myös kertoa miten itse mittaisi työssäuupumista. Siinä kaikki mitä tentistä muistan 🙂

 7. 1.Piti kertoa mitä testiä käyttäisi, jos haluaa tarkastella kahden muuttujan keskiarvojen eroavuutta, oli kolme kohtaa jossa erityyppiset muuttujat, joita en tarkkaan muista, mutta olivat tyyliä: toinen välimatka-asteikollinen ja toinen suhdeasteikollinen, normaalijakaumaoletus ei täyty, n=29.

  Sitten piti määritellä ainakin replikaatio ja osittaiskorrelaatio

  2. Kahden muuttujan yhteisvaihtelua oli kuvattu, ja tehtävässä oli joitakin lukuja, cronbachin alfaa, reliabiliteetti, korrelaatiokerroin, joista piti tehdä päätelmiä

  3. Oli kaksi taulukkoa, joissa toisessa oli tutkittu kahden muuttujan välistä yhteyttä ristiintaulukoimalla ja toisessa otettu kolmas muuttuja mukaan (elaboroitu). taulukoita piti sanallisesti tulkita ja lopulta kertoa ja perustella, mistä elaboraatiotyypistä oli kyse

  4. Miten tutkija voi perustella kahdella muuttujalla olevan kausaalinen yhteys?

 8. Lopputentti 8.12.2009

  koepapaeria ei saanut matkaan, mutta koetan muistella suttupaperini perusteella mitä kysyttiin:

  teht. 1. Mitä menetelmää voisi käyttää, että varmistuisi seuraavien muuttujien samankaltainen yhteys myös perusjoukossa:

  a) seitettävä suhdelukuasteikollinen normaalisti jakautunut muuttuja, vertailuryhmiä 2.

  b) selitettävä suhdelukuasteikollinen, selvästi normaalijakaumasta poikkeava, jakaumat samanlaisia, otoskoko 28

  c) selitettävä likert-tyyppinen, otoskoko kaikissa kolmessa vertailuryhmässä yli 200

  Sitten piti selittää lyhyesti seuraavat termit:

  d) täsmentävä elaboraatio

  e) epä-lineaarinen yhteys

  f) regressiokerroin b

  Tehtävää kaksi en ole näköjään edes hahmotellut…

  teht. 3: Laadi kuvitteellinen, mutta täydellinen prosenttitaulukko, jossa tulojen avulla elaboroidaan seuraavaa rippuvuutta “Iäkkäämmät asuvat väljemmin kuin nuoremmat” (tjsp). Otoskoko on 1200, muuttujat korkeintaan 3 -luokkaisia.

  teht.4: Kausaalipäätelmät kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Jos tutkija väittää, että on kahden muuttujan välillä vallitsee kausaalinen yhteys, miten hänen pitää menetellä perustellessaan väitettään.

  Sori, hieman puutteellinen tiedonanto…saa täydentää!

 9. tehtävä 2 yllä olevaan tenttiin:

  sanallista tulkintaa
  x= ikä
  y= ympäristö mielipide

  x arvoksi annettiin 0.90 ja y:n arvoksi 0.35

  a) mitä ovit päätellä x:n reliabiliteetista tai y:n cronbahin a:n arvona

  b) Rxy = -0.50 piti selventää
  c) ylemmän arvon luottamus väli on 1% mitä tämä tarkoittaa

 10. Välitentti 25.2 Alkula

  1. Määrittele klassinen koetilanne ja miksi se on usein ongelmallinen sosiaalitieteissä.

  2. Määrittele a) johdattelevat kysymykset haastattalulomaketta suunniteltaessa b) hypoteesi c) esitutkimus

  3. Miten tekisit tutkimuksen yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta. Mitä osa-alueita mukaan? Valitse joku osa-alue ja operationalisoi käsitteet. Tee kolme mallikysymystä haastattelulomakkeeseen.

  4. Sekundaariaineistot vs. itse kerätyt-aineistot

 11. 10/2010 välitentti,Purhonen
  Kysymykset menivät suurin piirtein näin:
  1.Otannan tyypit ja niiden perusteet

  2.Määrittele
  a)ekologinen virhepäätelmä
  b)perusjoukko
  c)deskriptiivinen tutkimus
  d)validiteetti

  3.Vertaile itse kerätyn surveyn ja rekisteriaineiston heikkouksia ja vahvuuksia

  4. Tutkimuksen/koetilanteen eettiset normit

 12. 31.3.11 Välitentti. Mikko Aaltonen.

  Vastaa kaikkiin.

  1. Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet
  a) Mediaani
  b) Klassinen koeasetelma
  c) Ekologinen erhe/harha
  d) Reliabiliteetti

  2. Mikä on otannan perustarkoitus? Pohdi onnistuneen otannan edellytyksiä ja tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa otoksen laatuun.

  3. Mitkä ovat muuttujien neljä mittaustasoa? Kuvaa eri mittaustasojen muuttujia ja niiden eroja keksimiesi esimerkkien avulla, ja kerro kullekin mittaustasolle sopivat keskiluvut.

 13. Ennen lukuvuotta 2011-2012 oppikirjana oli Babbie E: The Practice of Social Research, 11th Edition (luvut 1-9 ja 14-17). Uudessa systeemissä tilastotieteen laitos hoitaa homman kotiin.

 14. I just want to say I am just beginner to blogging and site-building and seriously enjoyed you’re page. Most likely I’m want to bookmark your website . You absolutely come with amazing stories. Many thanks for revealing your webpage.

 15. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 16. Emeryeps is a SEO(Search Engine optimzation) and Internet Marketing company. They help businesses to get traffic from various search engine and online community. They have seo experts and consultants with many years of SEO Experiences. No matter where your business is located, EmeryEPS.com can help your business to secure your highly convertible leads online.

 17. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks and Digital Signage, and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks and Digital Signage. MetroClick, 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 18. You have remarked very interesting details ! ps decent internet site . “I understand a fury in your words, But not the words.” by William Shakespeare.

 19. Emeryeps is a SEO(Search Engine optimzation) and Internet Marketing company. They help businesses to get traffic from various search engine and online community. They have seo experts and consultants with many years of SEO Experiences. No matter where your business is located, EmeryEPS.com can help your business to secure your highly convertible leads online.

 20. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks and Digital Signage, and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks and Digital Signage. MetroClick, 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 21. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, as well as the content!

 22. Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply excellent and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 23. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 24. Hello there, I found your blog by the use of Google even as looking for a comparable matter, your website got here up, it seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 25. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 26. I as well as my friends were actually reading the excellent tactics on your site then before long I got a terrible feeling I never thanked the web blog owner for those strategies. Most of the men came joyful to learn all of them and have actually been having fun with those things. Thanks for genuinely well helpful and for settling on these kinds of incredible areas millions of individuals are really desirous to be aware of. My very own honest apologies for not saying thanks to you sooner.

 27. Some really wonderful info , Gladiolus I discovered this. “The distance between insanity and genius is measured only by success.” by James Bond Tomorrow Never Dies.

 28. IMSCSEO is a Singapore SEO Business engineered by Mike Koosher. The goal of IMSCSEO.com is to extend SEO services and help singapore businesses with their Search Engine Optimization to assist them go up the rankings of Bing or google. Come to imscsseo.com

 29. I’ve been surfing online more than three hours nowadays, but I never found any attention-grabbing article like yours. It is lovely price sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 30. Thanks a lot for providing individuals with a very splendid chance to read in detail from here. It is always very excellent and jam-packed with amusement for me and my office fellow workers to visit your website on the least 3 times a week to study the newest things you will have. And of course, we are usually fulfilled with all the striking ideas you give. Certain two facts on this page are unequivocally the best we have ever had.

 31. I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 32. I have been examinating out a few of your posts and i must say nice stuff. I will definitely bookmark your blog.

 33. I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

 34. MichaelJemery.com is a site with many hypnosis downloads. Whether you are looking for free hypnosis downloads, self hypnosis download for mp3, video and any audio files, Michael Jemery has the downloads for you. You can download hypnosis from apps, audio, mp3 and even youtube !

 35. Thank you, I have just been looking for information about this subject for ages and yours is the greatest I’ve discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 36. Gday here, just turned familiar with your post through Bing and yahoo, and realized that it is pretty educational. I will take pleasure in should you keep up this post.

 37. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

 38. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 39. I in addition to my pals have already been studying the best helpful tips from your web blog and unexpectedly got a terrible feeling I had not thanked the web blog owner for them. These women are actually certainly warmed to read them and already have absolutely been enjoying them. Thank you for really being quite accommodating and also for choosing this kind of helpful subject matter millions of individuals are really desperate to learn about. My very own honest regret for not saying thanks to sooner.

 40. It¡¦s really a great and helpful piece of info. I¡¦m happy that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 41. Thank you for another wonderful post. The place else could anybody get that type of info in such a perfect method of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 42. MichaelJemery.com is a site with many hypnosis downloads. Whether you are looking for free hypnosis downloads, self hypnosis download for mp3, video and any audio files, Michael Jemery has the downloads for you. You can download hypnosis from apps, audio, mp3 and even youtube !

 43. I really have to reveal to you that I am new to posting and certainly loved your article. Very possible I am prone to store your blog post . You literally have magnificent article information. Get Pleasure From it for giving out with us your website information

 44. IMSCSEO is a SG SEO Service Provider launched by Mike Koosher. The cause of IMSCSEO.com is to supply you with SEO services and help singapore business owners with their Search Engine Optimization to help them climb the position of A search engine. Visit imscsseo.com

 45. you’re really a good webmaster. The site loading speed is amazing. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve performed a magnificent process on this subject!

 46. I simply desire to tell you that I am new to putting up a blog and certainly liked your webpage. Very possible I am inclined to save your blog post . You simply have stunning article information. Truly Appreciate it for share-out with us your website report

 47. I have read a few excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you set to make this type of fantastic informative web site.

 48. I think this is one of the most important information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 49. I and my pals have been checking the good pointers located on your web blog and suddenly I got an awful suspicion I had not thanked the site owner for those techniques. The guys came totally excited to study them and have now truly been taking pleasure in them. Many thanks for actually being quite kind as well as for going for this sort of awesome ideas millions of individuals are really wanting to understand about. My sincere regret for not saying thanks to sooner.

 50. Thanks for another great post. Where else may just anyone get that type of info in such a perfect manner of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 51. A person essentially lend a hand to make significantly posts I would state. That is the first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the research you made to make this particular submit incredible. Fantastic job!

 52. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I definitely enjoy reading all that is posted on your website.Keep the stories coming. I liked it!

 53. I will immediately snatch your rss feed as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognise so that I may subscribe. Thanks.

 54. I just couldn’t leave your site before suggesting that I actually loved the standard information an individual supply in your visitors? Is gonna be back often to check up on new posts.

 55. Excellent website. Lots of useful information here. I¡¦m sending it to some pals ans also sharing in delicious. And naturally, thanks to your sweat!

 56. of course like your website but you need to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the reality nevertheless I¡¦ll certainly come back again.

 57. I together with my buddies were found to be reading the good strategies on the blog then suddenly I had a terrible suspicion I never thanked the web site owner for those secrets. My young boys were so stimulated to study all of them and have in effect sincerely been enjoying those things. I appreciate you for genuinely very considerate and then for pick out varieties of impressive information most people are really desirous to be aware of. Our own honest regret for not expressing appreciation to you earlier.

 58. Thank you for every other informative website. Where else could I am getting that kind of information written in such an ideal method? I have a mission that I am simply now running on, and I’ve been at the glance out for such info.

 59. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 60. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 61. I just could not go away your web site prior to suggesting that I really loved the standard info an individual supply on your guests? Is going to be again frequently to investigate cross-check new posts

 62. You actually make it appear really easy together with your presentation however I find this topic to be actually something which I believe I would by no means understand. It kind of feels too complicated and very extensive for me. I’m looking ahead to your next post, I¡¦ll try to get the dangle of it!

 63. Simply want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 64. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

 65. Thanks a bunch for sharing this with all people you actually understand what you are speaking approximately! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We will have a hyperlink alternate arrangement among us!

 66. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re wonderful! Thanks!

 67. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 68. I think other web-site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 69. Hello there, I found your website by the use of Google at the same time as looking for a comparable subject, your website came up, it appears to be like good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 70. Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 71. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is really a tremendous web site.

 72. You could definitely see your expertise within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 73. Hello my family member! I want to say that this article is awesome, nice written and come with almost all vital infos. I¡¦d like to look extra posts like this .

 74. I think this is one of the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 75. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 76. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 77. I and also my buddies were looking through the excellent helpful hints found on the blog and quickly got an awful suspicion I had not thanked the web site owner for those techniques. These boys became consequently happy to see all of them and now have certainly been making the most of these things. Thank you for indeed being simply considerate and for deciding on these kinds of decent subject areas most people are really desirous to know about. Our own sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.

 78. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 79. Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a great site.

 80. My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 81. It¡¦s in point of fact a great and useful piece of information. I am glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 82. Thanks, I have just been looking for information approximately this subject for ages and yours is the best I’ve found out till now. However, what about the conclusion? Are you sure concerning the source?

 83. I’ll right away seize your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please let me know in order that I may just subscribe. Thanks.

 84. I needed to put you one tiny remark just to thank you the moment again for your personal marvelous techniques you have documented above. It has been simply extremely open-handed with you to present unhampered what many of us would have offered for an e book to earn some money for themselves, especially seeing that you could possibly have tried it if you desired. Those good ideas additionally served to be a easy way to be aware that some people have a similar eagerness really like mine to know the truth many more on the subject of this issue. I believe there are many more pleasurable periods ahead for those who looked at your website.

 85. You can certainly see your skills in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart. “Until you walk a mile in another man’s moccasins you can’t imagine the smell.” by Robert Byrne.

 86. Magnificent site. Plenty of useful information here. I am sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thank you on your effort!

 87. I have recently started a site, the information you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “Show me the man who keeps his house in hand, He’s fit for public authority.” by Sophocles.

 88. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 89. Hello very nice blog!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I’m satisfied to find so many helpful info here in the put up, we want develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.

 90. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 91. You are my aspiration , I own few web logs and very sporadically run out from to post .I think this internet site holds some really great information for everyone. “It is easy enough to define what the Commonwealth is not. Indeed this is quite a popular pastime.” by Elizabeth II.

 92. Wonderful site. Plenty of helpful info here. I’m sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you on your effort!

 93. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 94. Hello, Neat post. There’s an issue with your website in internet explorer, might test this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a good part of other people will miss your wonderful writing due to this problem.

 95. I and also my pals have already been looking at the good procedures on your web blog and then quickly came up with a horrible suspicion I never expressed respect to the web blog owner for those techniques. Those ladies happened to be as a result passionate to read through all of them and already have truly been having fun with them. We appreciate you truly being quite accommodating and then for making a choice on varieties of good subject areas millions of individuals are really wanting to be informed on. My sincere apologies for not saying thanks to sooner.

 96. Fantastic website. A lot of helpful information here. I¡¦m sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And obviously, thanks to your sweat!

 97. I not to mention my buddies were viewing the good secrets and techniques from your website and so all of a sudden developed a terrible suspicion I never expressed respect to the blog owner for them. These young boys appeared to be for that reason glad to learn all of them and have now actually been using these things. Appreciation for being considerably helpful as well as for figuring out varieties of great topics millions of individuals are really wanting to discover. My honest apologies for not saying thanks to earlier.

 98. I intended to write you the little bit of observation to be able to give many thanks yet again for the wonderful thoughts you have shown on this page. It was quite surprisingly open-handed with people like you giving easily just what a few individuals might have supplied as an ebook to end up making some bucks for themselves, chiefly since you might have done it in the event you considered necessary. Those points in addition acted to be the good way to be sure that other people have the same passion the same as my very own to figure out many more in regard to this condition. I’m certain there are lots of more enjoyable periods ahead for individuals who read carefully your blog.

 99. I enjoy you because of your entire effort on this site. My mother really loves making time for internet research and it’s easy to understand why. We all learn all concerning the compelling method you produce very helpful thoughts on this website and even attract contribution from website visitors on that idea so my child is certainly understanding a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You’re performing a useful job.

 100. Awsome info and right to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

 101. I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again

 102. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 103. My husband and i got quite more than happy that Raymond could do his reports by way of the precious recommendations he discovered while using the web page. It’s not at all simplistic to just be offering guides that most people might have been selling. And now we see we now have you to thank for that. All of the illustrations you made, the straightforward website navigation, the relationships you will help foster – it’s many spectacular, and it is making our son in addition to the family feel that this subject matter is pleasurable, and that is highly pressing. Thank you for all!

 104. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great information being shared freely out there.

 105. I just wanted to send a simple note so as to express gratitude to you for those splendid advice you are sharing at this site. My incredibly long internet research has at the end been compensated with incredibly good strategies to talk about with my two friends. I would say that we readers actually are quite blessed to exist in a remarkable website with very many outstanding people with very helpful strategies. I feel truly grateful to have seen your entire website and look forward to so many more excellent minutes reading here. Thanks once more for a lot of things.

 106. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 107. It is in point of fact a great and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 108. I like this site very much, Its a really nice position to read and get information. “Anger is a signal, and one worth listening to.” by Harriet Lerner.

 109. I simply could not go away your website before suggesting that I actually loved the usual info an individual supply in your guests? Is gonna be again often to check up on new posts.

 110. Wow, superb blog layout! How long have you ever been running a blog for? you make running a blog look easy. The whole look of your site is fantastic, as well as the content!

 111. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 112. you’re in point of fact a just right webmaster. The site loading pace is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a great task in this subject!

 113. Great amazing issues here. I am very satisfied to look your post. Thanks a lot and i am taking a look forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 114. Excellent blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 115. Good write-up, I am regular visitor of one¡¦s site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 116. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 117. magnificent issues altogether, you just received a new reader. What may you recommend in regards to your submit that you just made a few days in the past? Any certain?

 118. I¡¦m no longer certain the place you are getting your info, however great topic. I must spend some time finding out more or figuring out more. Thanks for wonderful info I used to be in search of this info for my mission.

 119. Thank you for another informative web site. Where else may just I get that type of information written in such a perfect method? I’ve a project that I am just now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 120. Thanks for any other informative web site. Where else may I
  get that kind of info written in such an ideal means? I’ve
  a venture that I am just now operating on, and I’ve been on the look out
  for such information.

 121. Hey There. I discovered your blog the use of msn. This is a very neatly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to learn more of your helpful
  information. Thanks for the post. I’ll definitely
  return.

 122. you’re truly a just right webmaster. The website loading pace is amazing.

  It kind of feels that you are doing any unique trick.
  Furthermore, The contents are masterpiece. you have
  done a wonderful process in this matter!

 123. Hey There. I discovered your blog using msn. That is a really well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your helpful information. Thank you for
  the post. I’ll definitely return.

 124. Great goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you are just too magnificent.
  I actually like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it
  sensible. I can not wait to read far more from you. This is really a great web site.

 125. I was very pleased to find this web site. I wanted to thank you
  for your time for this wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it and i also have you saved to fav to check out new
  information on your website.

 126. Thanks a bunch for sharing this with all people you
  really recognise what you’re talking approximately! Bookmarked.

  Please also discuss with my website =). We will have a link change agreement between us

 127. hi!,I really like your writing very so much!

  proportion we keep up a correspondence more approximately your article on AOL?

  I require an expert in this area to solve my problem.
  May be that is you! Having a look forward to peer you.

 128. Thank you for any other fantastic post. The place else may anybody
  get that type of information in such a perfect method of writing?

  I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 129. If some one wants expert view concerning blogging and
  site-building after that i advise him/her to go to see this blog, Keep up
  the pleasant job.

 130. It’s the best time to make a few plans for the future
  and it’s time to be happy. I have learn this post and if
  I may just I desire to counsel you some interesting issues or tips.

  Maybe you could write next articles referring to
  this article. I want to read even more things about it!

 131. Excellent way of explaining, and good article to get data regarding my
  presentation subject matter, which i am going to deliver in institution of
  higher education.