Opiskelijan valmistautuminen

Työssäoppimisjakson sisältö

Työssäoppimisjaksolla opiskelija osallistuu monipuolisesti käytännön seurakuntatyöhön yhtenä työyhteisön jäsenenä. Työssäoppimiseen sisältyy seurakunnan toimintaan osallistumista, työntekijöiden työhön perehtymistä ja itsenäistä työskentelyä. Tavoitteena on oppia soveltamaan teologian opiskelussa hankittuja tietoja ja taitoja seurakuntatyössä. Työssäoppimisjaksolla suoritettaviin tehtäviin on laadittu ohjeellinen lista, jonka sisällöt voivat vaihdella riippuen opiskelijan lähtötilanteesta ja seurakunnan olosuhteista.

Jumalanpalveluselämän opinnot

 • 2 avustamista liturgisissa tehtävissä jumalanpalveluksessa
 • 2 saarnaa
 • osallistuminen vähintään yhden kirkollisen toimituksen valmisteluun ja toteutukseen mahdollisuuksien mukaan
 • 2 puhetta, joista toinen aikuistilanteessa

USKONTOKASVATUKSEN OPINNOT

 • osallistuminen 2 oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (rippikoulu)
 • osallistuminen seurakunnan aikuistyöhön
 • nuorten tilaisuuden suunnittelu ja toteutus
 • päivänavaus tai vastaava
 • osallistuminen seurakunnan lapsityöhön

Sielunhoidon opinnot

 • 2 raportoitua sielunhoidollista keskustelutilannetta. Opiskelijan on hyvä laatii raportit  tai vähintään hyvät muistiinpanot keskusteluista jo työssäoppimisjakson aikana. Raportteja käytetään sielunhoidon II praktikumissa, palautetaan sielunhoidon ryhmän ohjaajalle. Ohjeet raportin laatimiseen.
 • pienryhmätyöskentelyn ohjaus
 • 2 kotikäyntiä

Työssäoppimisjakson suunnittelu, sisällön painopistealueet

Työssäoppimisjaksoon sisältyvistä työtehtävistä ja niiden toteutuksesta opiskelija sopii ohjaajansa kanssa. Seurakunnan olosuhteista ja opiskelijan lähtötilanteesta riippuen tehtävät voivat vaihdella, ja sen vuoksi edellä esitetty luettelo on suuntaa antava. Mikäli opiskelijalla jo on esim. vahva nuorisotyön kokemus, on luontevaa painottaa harjoittelutehtäviä muille työaloille. Olennaista on, että opiskelija perehtyy seurakuntatyön eri puoliin monipuolisesti, itsenäisesti ja vastuuta kantaen ja saa näin kehittää teologista asiantuntijuuttaan.

Työssäoppimisen tavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että opiskelija keskittyy jakson ajan vain työssäoppimisjaksoon, ei muihin opintosuorituksiin. Tällöin opiskelijan ja ohjaajan tulisi sopia yhtenäisestä työjaksosta, jonka ajan opiskelija on täysipainoisesti työyhteisön jäsenenä. Käytännön syistä voi olla tarpeen jakaa neljän viikon periodi kahteen erilliseen työjaksoon.

Erityisesti suurissa seurakunnissa on syytä vahvistaa opiskelijan kanssa työssäoppimisjakson ajankohta hyvissä ajoin etukäteen. Tällöin ohjaaja voi työyhteisön kanssa sopia esim. messun toimitusvuoroista niin, että ne sijoittuvat mielekkäästi jakson ajalle.