Tavoitteiden asettaminen

Työssäoppiminen  on opiskelijan ja työyhteisön jäsenten välistä jatkuvaa vuorovaikutusta ja oppimista toinen toisiltaan.

Työssäoppimisjakson tavoitteena on perehtyä seurakuntatyöhön mahdollisimman laaja-alaisesti. Seurakuntatyön luonne ja toimintaperiaatteet poikkeavat jonkin verran riippuen siitä, onko kyseessä iso kaupunkiseurakunta vai maaseutuseurakunta. Harjoitteluseurakuntaa valittaessa opiskelijan kannattaakin miettiä myös omia tavoitteita sen suhteen, minkäkokoisessa seurakunnassa hän haluaa harjoitella. Jos esimerkiksi opiskelijalla on kokemusta kaupunkiseurakunnasta, maaseutuseurakunta voi olla silloin hyvä valinta. Myös maantieteellisesti itselle vieras hiippakunta/seurakunta voi olla kiinnostava vaihtoehto.

Työssäoppimisjakson tavoitteena on soveltaa teologian opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja mahdollisimman monipuolisesti. Opiskelijan asettaessaan itselleen sisällöllisiä tavoitteita tulee hänen pohtia mitä teologian opintoja hän erityisesti haluaa soveltaa. Mikäli opiskelijalla on esimerkiksi kokemusta rippikoulutyöstä, voi hän sen jättää vähemmälle ja keskittyä vaikkapa  soveltamaan eksegetiikan ja jumalanpalveluselämän opintoja harjoittelemalla saarnaamista ja liturgina toimimista tai uskontokasvatuksen opintoja lapsityössä. Opiskelijan ja ohjaajan tulee yhdessä pohtien asettaa työssäoppimisjaksolle mielekkäät tavoitteet; mitä tietotaitoa opiskelija erityisesti tarvitsee tulevaisuuden työelämää varten. Tiedon hallinnan ja asiantuntijuuden kehittymisen lisäksi tavoitteena voi olla vaikkapa viestinnän, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittyminen tai oma muutosvalmius.