Tiimi / Team

(Kuva: Saku Tiainen)

 

 

Miira Niska

VTT, dosentti, sosiaalipsykologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, SPIN -hankkeen PI /
D.Soc.Sc., docent, University lecturer in social psychology, University of Helsinki, principal investigator

Olen kiinnostunut muuttuvasta työelämästä ja perehtynyt erityisesti työelämäsiirtymiin sekä yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimijuuden ideaaleihin. Tarkastelen työelämäsiirtymiä, yrittäjyyttä ja toimijuutta relationistisen ja konstruktionistisen sosiaalipsykologian näkökulmasta erityisesti laadullisten tutkimusmenetelmien avulla. Olen erikoistunut mikrokonstruktionistiseen ja diskursiiviseen tutkimukseen.

I am interested in the changes of working life. My research interests include working life transitions and the ideals of entrepreneurship and entrepreneurial-like activity. I study work life transitions, entrepreneurship and agency from the perspective of relational and constructionist social psychology, especially with the help of qualitative research methods. I specialize in micro-constructionist and discursive research.

Tutkimuksiini voi tutustua tarkemmin täällä /
More information of my research:

Helsingin yliopisto / University of Helsinki:
https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/miira-niska

Google Scholar:
https://scholar.google.fi/citations?user=oDujbi8AAAAJ&hl=en


Antero Olakivi

VTT, dosentti, sosiologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, SPIN -hankkeen avustava PI /
D.Soc.Sc., docent, University lecturer in sociology, University of HelsinkiVilhelmiina Lehto-Niskala

Sh, TtT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto /
BA of Health Care (Nursing), D.H.Sc., Post-Doctoral Researcher, University of Helsinki

Olen kiinnostunut erityisesti ikääntyneiden hoidosta ja hoivapolitiikasta sekä hoitotyön johtamisesta. Väittelin vuonna 2021 gerontologian oppialalta. Tarkastelin väitöskirjassani sitä, miten toimintakyky ja kuntoutus ymmärretään ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa. Olen kerännyt ja analysoinut aineistoa erityisesti laadullisin menetelmin.

I am especially interested in elderly care, the politics of healthcare and the management of nursing work. I did my doctoral research in 2021 in the field of gerontology. In my doctoral research, I examined how functional capacity and rehabilitation are understood in long-term care for the elderly. I have collected and analyzed the material especially with qualitative methods.

Tutkimuksiini voi tutustua tarkemmin täällä /
More information of my research:

LinkedIn:
https://fi.linkedin.com/in/vilhelmiina-lehto

ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Vilhelmiina-Lehto-Niskala


Emma Nortio

VTT, sosiaalipsykologian yliopistonlehtori (va.), Itä-Suomen yliopisto /
D.Soc.Sc., University lecturer in social psychology (temp.), University of Eastern Finland

Olen tasa-arvosta, moninaisuudesta, ja ryhmien välisistä suhteista kiinnostunut sosiaalipsykologi. Olen tutkinut mm. monikulttuurisuutta ja kulttuurista kansalaisuutta diskursiivisen sosiaalipsykologian näkökulmasta sekä toiminut osana taiteellista ja tieteellistä työskentelytapaa yhdistävää Puhekupla-kollektiivia. 

I am a social psychologist interested in equality, diversity and intergroup relations. I have studied for example multiculturalism and cultural citizenship from the perspective of discursive psychology. I have also been part of the Puhekupla collective, which combines artistic and scientific working methods.

Tutkimuksiini voi tutustua tarkemmin täällä /
More information of my research:

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=fi&user=ls4sjn4AAAAJ


Minna Paanasalo

YTM, väitöskirjatutkija (sosiaalipsykologia), Helsingin yliopisto /
M.Soc.Sc., doctoral researcher (social psychology), University of Helsinki

Olen kiinnostunut ohjauksen erityislaatuisuudesta vuorovaikutuksen tapana ja kontekstina. Väitöskirjassani tutkin erilaisia ohjauskeskusteluja keskustelunanalyysin keinoin.

I am interested in the special qualities of guidance as a method and context of interaction. In my doctoral research I study various kinds of coaching discussions using the perspective of conversation analysis.


Sanni Ringblom

MA, Sosiaalipsykologian maisteriopiskelija, Helsingin yliopisto, maisterintutkielma SPIN-hankkeessa/
MA (Master of Arts in psychology), Master’s student (social psychology), University of Helsinki, master’s thesis in SPIN projectKati Ravantti

VTK, Sosiaalipsykologian maisteriopiskelija, Helsingin yliopisto, maisterintutkielma SPIN-hankkeessa /
B.Soc.Sc., Master’s student (social psychology), University of Helsinki, master’s thesis in SPIN project


Jenni Jaakkola

YTK, Sosiaalipsykologian maisteriopiskelija, Itä-Suomen yliopisto, tutkimusavustaja SPIN-hankkeessa /
B.Soc.Sc., master’s student (social psychology), University of Eastern Finland, research assistant