Tutkimushanke / Research

 

Vuosina 2022–2025 toteutettavassa SPIN-hankkeessa tarkastellaan institutionaalista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää työnhakijoiden tai -tekijöiden itsensä kehittämistä. Tällaiseen vuorovaikutukseen liitetään usein minuuden muokkaus, mikä tarkoittaa huomion keskittämistä yksilön vastuuseen ja esimerkiksi hänen taitojensa, voimavarojensa ja itsetuntemuksensa kehittämiseen. Työelämäkontekstissa itsen kehittämiseen kannustavat muun muassa asiakassuuntautuneisuuden, uuden ajan johtamisen ja työllistyvyyden edistämisen trendit. Minuuden muokkaus nähdään myös kiistanalaisena toimintana, joka tuottaa hankaluuksia erityisesti tilanteissa, joissa yksilön itsensä kehittäminen ei voi vastata työelämässä kohdattaviin ongelmiin. Työelämässä menestymiseen vaikuttavat myös rakenteelliset tekijät, kuten esimerkiksi ageismi, rasismi tai alueellinen työmarkkinatilanne, joihin yksilöillä on rajallinen mahdollisuus vaikuttaa.

Yksilöiden kehittäminen on toimintaa, jonka ympärille rakentuu sosiaalisia suhteita ja institutionaalista vuorovaikutusta. Työelämässä toimii kasvava ryhmä ammattilaisia ja asiantuntijoita, kuten työvalmentajia ja lähijohtajia, joiden työnkuvaan kuuluu toisten yksilöiden kehittymisen edistäminen ja tukeminen. Hankkeessa analysoidaan videoituja instituutionallisia vuorovaikutustilanteita, muun muassa kehityskeskusteluja ja uraohjausta, työelämän eri konteksteissa, kuten hoivatyössä ja nuorten palveluissa.

Tavoitteenamme on tuottaa yksityiskohtaista tietoa siitä, miten itsensä kehittäminen ja sen tukeminen näyttäytyy erilaisissa institutionaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja miten yhtäältä esihenkilöt ja asiantuntijat ja toisaalta työntekijät ja työnhakijat osallistuvat tällaisiin vuorovaikutuskäytänteisiin. Tarkoituksena on selvittää, millaisia vuorovaikutukseen liittyviä haasteita esihenkilöt sekä uraohjaajat ja valmentajat kohtaavat työssään ja miten he ratkaisevat kohtaamiaan haasteita. Tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa hyviä vuorovaikutuskäytäntöjä.

 

In the SPIN project (years 2022-2025) we will focus on concrete institutional interaction practices, with which experts promote self-development for their clients or subordinates. This kind of interaction is often associated with self-modification, which means focusing attention on the individuals and, for example, development of skills, resources and self-knowledge. In the working life context, several interconnected trends have intensified the self-modification imperative. (rise of a customer service ethos, the contemporary trends of management, “individual employability” and self-branding). Self-modification is also seen as a controversial activity that creates difficulties, especially in situations where the individual self-development is not enough to meet the problems encountered in working life. Success in working life is also obstructed by structural factors, such as racism, ageism or precarious labour market situations which individuals have a limited opportunity to influence in.

Self-modification promotion is an institutional interaction process and social relationships are built around it. The labour market is filled with professionals, whose formal or informal job description includes the promotion of other peoples’ self-modification. In this SPIN project we analyse video-recorded institutional interaction situations, such as career counselling discussions, coaching discussions and performance appraisal interviews in different contexts of working life, such as care and youth services. 

Our goal is to produce detailed information on how self-development and its support are displayed in various institutional interaction situations and how supervisors and experts, and on the one hand, employees and job seekers participate in such interaction practices. The purpose is to find out what kind of interaction-related challenges supervisors, career counselors and coaches face in their work and how they solve the challenges they face. The goal is to identify and strengthen good interaction practices.