Hakuohjeet

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto

Hakuohjeet
Ohjeita tutkimustyötä varten haettavista apurahoista:

Tohtorikoulutusapurahat
Tohtorikoulutusapurahat on tarkoitettu maisterin tutkinnon jälkeisiin, väitöskirjaan tähtääviin tieteellisiin jatko-opintoihin. Päätoimiseen työskentelyyn tarkoitetut tohtorikoulutusapurahat myönnetään pääsääntöisesti verovapaina apurahoina. Erityisen ansioituneille hakijoille voidaan myöntää 2-4 vuotinen rahoitus, mikä oikeuttaa työsopimussuhteen solmimiseen Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Palkkaus sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmässä opettajien ja tutkijoiden vaativuustasoille 2-4. Kokovuotiseen työskentelyyn tarkoitetun apurahan enimmäismäärä on 23 210 €. Se sisältää verovapaan apurahan, 19.728,90 € vuodessa (1.644,07 € kuukaudessa, vuonna 2014) ja eläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamiseen tarkoitetun osuuden (3481,10 €) Maatalousyrittäjien eläkelain MYEL:n (2006/1280) mukaisesti. Tohtorikoulutukseen tarkoitetun työskentelyapurahan lisäksi voidaan anoa tukea muihin tutkimustyössä tarvittaviin kuluihin. Muiden kulujen yhteissumma merkitään kohtaan ”Muut kulut” ja perustellaan eritellysti tutkimussuunnitelman yhteydessä. Konferenssi- ja seminaarimatkoja haetaan erillisellä lomakkeella (ks. matka- ja koulutusapurahojen haku).

Tohtorikoulutusapurahaa haetaan Tutkimusapurahan hakulomakkeella, jonka liitteeksi on toimitettava:

 • tutkimussuunnitelma (ks. Tutkimussuunnitelma-ohje),
 • ansioluettelo julkaisuluetteloineen,
 • suositukset opinnäytetyön ohjaajilta sekä
 • jatkohakemuksissa raportti edistymisestä edellisellä
  apurahakaudella.

Työtila
Verovapaan apurahan saajalle voidaan tarvittaessa myöntää rahoitus työtilaa varten ensisijaisesti Helsingin yliopiston tiloista, mikäli apurahan saaja sitoutuu käyttämään tilaa kokopäiväistä työskentelyä varten ja mikäli yliopistolla on tarjolla työskentelyn kannalta tarkoituksenmukaista tilaa. Erityisestä perusteesta voidaan myöntää tukea työtilan hankkimiseksi Helsingin yliopiston ulkopuolisista tiloista.

Raportointi
Tutkimusapurahan käytöstä on raportoitava rahaston hoitokunnalle. Tarkemmat ohjeet raportoinnista löytyvät kohdasta ”Raportointi-ohje”.

Tutkimushankeapuraha
Tutkimushankeapuraha on tarkoitettu väitöskirjan jälkeiseen itsenäiseen tutkimustyöhön, ja siinä haetaan rahoitusta hakijan omaa työskentelyä (alkaen V5H3) ja muita tutkimuskuluja varten. Apurahaa voidaan hakea myös laajempaan tutkimushankkeeseen, joka sisältää tutkijakoulutustavoitteita. Tällöin haetaan rahoitusta projektissa työskenteleville väitelleille tutkijoille, tohtorikoulutettaville ja/tai projektitutkijoille.
Jos projektiin sisältyy tohtorikoulutettavan tutkimushanke, on siitä tehtävä oma erillinen tohtorikoulutusapurahahakemus, jonka liitteeksi on lisättävä kyseistä osaa koskeva oma tutkimussuunnitelma sekä työn ohjaajan suositus, jos ohjaaja on muu kuin projektin päähakija (ks. ohjeet yllä).

Tutkimushankeapurahaa haetaan Tutkimusapurahan hakulomakkeella, jonka liitteeksi on toimitettava:

 • tutkimus-/hankesuunnitelma (ks. Tutkimussuunnitelma-ohje),
 • hakijan ansioluettelo julkaisuluetteloineen sekä
 • jatkohakemuksissa raportti tutkimuksen edistymisestä edellisellä apurahakaudella.

Tutkimushankkeeseen kytkeytyviä konferenssi- ja seminaarimatkoja varten voidaan hakea apurahaa tällä lomakkeella tutkimuksen muihin kuluihin sisällytettyinä.

Työtila
Apurahan saajalle voidaan tarvittaessa myöntää rahoitus työtilaa varten ensisijaisesti Helsingin yliopiston tiloista, mikäli apurahan saaja sitoutuu käyttämään tilaa kokopäiväistä työskentelyä varten ja mikäli yliopistolla on tarjolla työskentelyn kannalta tarkoituksenmukaista tilaa. Erityisestä perusteesta voidaan myöntää tukea työtilan hankkimiseksi Helsingin yliopiston ulkopuolisista tiloista.

Raportointi
Tutkimusapurahan käytöstä on raportoitava rahaston hoitokunnalle. Tarkemmat ohjeet raportoinnista löytyvät kohdasta ”Raportointi-ohje”.

Matka- ja koulutusta varten haettavat apurahat:
Matka-apurahaa haetaan Matka- ja koulutusapurahan lomakkeella.
Matka-apurahoja voidaan anoa
1) tieteellisiin konferensseihin ja seminaareihin ja
2) täydennyskoulutukseen osallistumista varten.
Hakijoiden on aina perusteltava hakemuksessaan, onko kysymyksessä tieteelliseen tarkoitukseen vai koulutukseen tarkoitettu matkarahahakemus.

Tieteellisiin tarkoituksiin tehtäviin konferenssimatkoihin edellytetään aina omaa esitystä tai muuta vastuutehtävää. Tällöin rahaa haetaan (konferenssi) matkarahana. Matkarahoja voidaan myöntää myös koulutustarkoitukseen, jolloin tieteelliseen konferenssiin osallistumiseksi ei edellytetä omaa esitystä. Tällöin matkarahaa haetaan koulutusrahana ja hakemuksessa perustellaan, miten se palvelee henkilön koulutustarkoitusta. Jos kyseiseen konferenssiin voi kuitenkin osallistua myös kehittämisprojektia esittelevällä paperilla (esim. IFHE:n Best practices displays), apurahan myöntämisen ehtona on oma esitys. Tohtoriopiskelijoilta edellytetään aina tieteellisiin konferensseihin osallistumisen yhteydessä omaa esitystä tai muuta vastuutehtävää.
Hakemuksen liitteeksi on toimitettava perustelut rahan tarpeesta, matkan/konferenssin ohjelma tai kopio kutsusta, arvioidut kustannukset eriteltyinä, abstrakti ja tieto abstraktin hyväksymistä.
Helsingin yliopistossa työsuhteessa olevien tulee tehdä matkapyyntö ennen matkaa Helsingin yliopiston SAP-järjestelmän kautta.

Raportointi
Matka- ja koulutusapurahojen käytöstä on raportoitava rahaston hoitokunnalle. Tarkemmat ohjeet raportoinnista löytyvät kohdasta ”Raportointi-ohje”.

Apuraha perusopiskelijoille
Apuraha perusopiskelijoille on tarkoitettu tieteellisen artikkelin kirjoittamistyöhön, jossa haetaan rahoitusta hakijan omaa työskentelyä ja muita mahdollisia kuluja varten. Hakemus laaditaan käyttäen tutkimusapurahan hakulomaketta. Hakemuksen liitteeksi laaditaan tiivis tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua) hyödyntäen soveltuvin osin apurahan tutkimussuunnitelman laatimisen ohjeistusta sekä sisällyttäen aikataulusuunnitelmaan julkaisusuunnitelma eli suunniteltu julkaisukanava ja käsikirjoituksen arvioitu valmistumisaikataulu. Lisäksi hakemukseen liitetään ohjaajan suositus. Tutkimusapurahan käytöstä raportoidaan hoitokunnalle verkkosivuilla annettujen ohjeiden (ts. ”Tutkimusapurahan raportointi”) mukaisesti.

Aiehakemus tutkimusohjelman mukaista erityishakua varten:
Rahaston uuden tutkimusohjelman mukainen kerran neljässä vuodessa avattava erityishaku on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden tutkijoiden johtamiin, laajempiin, 1–3-vuotisiin tutkimushankkeisiin. Vuonna 2015 rahoitetaan erityisesti 1) kotitalouden uusien (perus- ja yliopisto-opetuksen) opetussuunnitelmien ja niiden mukaisen opetuksen kehittämistä sekä 2) kotitalouden ja arjen käytäntöjen tutkimiseen tähtääviä, yhteiskunnallisesti suuntautuvia hankkeita. Tuettavien hankkeiden eduksi katsotaan laajemmat, monitieteiset hankkeet, joilla on yhteistyökumppaneita ja jotka tarjoavat mahdollisesti tutkijakoulutukseen sisältyviä elementtejä. Tutkimushanke voi olla myös osa isompaa, muista rahoituslähteistä rahoitettua hanketta. Kaikkien tutkimushankkeen rahoituksella palkattavien tutkijoiden tulee olla hakukelpoisia rahaston sääntöjen mukaan. Erityishaku toteutetaan kaksiosaisena: 27.2.2015 mennessä jätetään englanninkieliset aiehakemukset, joiden kansainvälisen arvioinnin pohjalta 30.4.2015 mennessä pyydetään valmistelemaan varsinaiset hakemukset. Varsinaiset hakemukset tulee jättää arvioitavaksi 15.6.2015 mennessä. Päätökset rahoitettavista hankkeista julkistetaan 30.9.2015 mennessä. Rahoituskausi voi alkaa aikaisintaan 1.1.2016.

Aiehakemus sisältää osat:
1) hakulomake
2) aiesuunnitelma, enintään neljä sivua
3) kustannusarvio, kustannuslajeittain eriteltynä sekä selvitys muualta haettavasta ja aiemmin ko. hankkeeseen saadusta rahoituksesta
4) vastuullisen johtajan ansioluettelo
5) vastuullisen johtajan julkaisuluettelo, jossa on korostettuna vastuullisen johtajan kymmenen tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua.

Aiesuunnitelman pituus on enintään neljä sivua. Aiesuunnitelman rakenne on seuraava:

 • hakijan nimi
 • tutkimushankkeen nimi
 • tutkimustyön suorituspaikka
 • tutkimuksen tausta, tavoitteet ja miten hyvin hanke palvelee ohjelmahaun kohdetta
 • tutkimushankkeen tärkeimmät tutkimusmenetelmät
 • kuvaus tutkimusryhmästä
 • odotettavissa olevat tulokset sekä tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
 • tutkimuksen aikataulu

Hakemukseen liitetään vain pyydetyt liitteet. Ohjeessa mainittuja enimmäispituuksia ei saa ylittää. Aiehakemus ja liitteet laaditaan englanninkielellä kansainvälisen arvioinnin vuoksi.

Takaisin Apurahan hakeminen

päivitetty 4.12.2014