Hakuohjeet

1 Tohtorikoulutusapurahat

2 Tutkimushankeapuraha / Tutkijatohtorin apuraha

3 Yhteistyöhankeapurahat

4 Matka- ja koulutusapurahat

5 Apuraha perustutkinto-opiskelijoille

6 Aiehakemus tutkimusohjelman mukaista erityishakua varten

1 Tohtorikoulutusapurahat

Tohtorikoulutusapurahat on tarkoitettu maisterin tutkinnon jälkeisiin, väitöskirjaan tähtääviin tieteellisiin jatko-opintoihin. Kokovuotiseen työskentelyyn tarkoitetun apurahan enimmäismäärä on väitöstutkijoilla 24 000 €. Rahaston myöntämät apurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taitelija-apurahaan saakka. Lue lisää www.vero.fi. Apurahansaajien tulee lain mukaan hankkia omalla kustannuksellaan eläke- ja työtapaturmavakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (MELA). Lue lisää www.mela.fi/fi/apurahansaajat.

Erityisen ansioituneille hakijoille voidaan myöntää 2-4 vuotinen rahoitus, mikä oikeuttaa työsopimussuhteen solmimiseen Helsingin yliopiston  kanssa. Tällöin palkkaus sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmässä opettajien ja tutkijoiden vaativuustasoille 2-4.

Tohtorikoulutukseen tarkoitetun työskentelyapurahan lisäksi voidaan anoa tukea muihin tutkimustyössä tarvittaviin kuluihin. Muiden kulujen yhteissumma merkitään Tutkimusapurahan hakulomakkeen  kohtaan ”Muut kulut” (ks. Hakulomakkeet) ja perustellaan eritellysti tutkimussuunnitelman yhteydessä.

Konferenssi- ja seminaarimatkoja ei haeta tässä yhteydessä. Ne haetaan erillisellä lomakkeella (ks. Matka- ja koulutusapurahojen haku).

Tohtorikoulutusapurahaa haetaan Tutkimusapurahan hakulomakkeella (ks. Hakulomakkeet), jonka liitteeksi on toimitettava:

 • tutkimussuunnitelma (ks. Tutkimussuunnitelmaohje),
 • ansioluettelo julkaisuluetteloineen,
 • 1-2 suositusta opinnäytetyön ohjaajilta (ks. Ohje lausunnonantajalle) sekä
 • jatkohakemuksissa raportti edistymisestä edellisellä
  apurahakaudella.

1.1 Raportointi
Tutkimusapurahan käytöstä on raportoitava rahaston hoitokunnalle. Tarkemmat ohjeet löytyvät raportointiohjeista.

2 Tutkimushankeapuraha / Tutkijatohtorin apuraha

Tutkimushankeapuraha on tarkoitettu väitöskirjan jälkeiseen itsenäiseen tutkimustyöhön, ja siinä haetaan rahoitusta hakijan omaa työskentelyä ja muita tutkimuskuluja varten. Tutkijatohtorin vuotuisen apurahan suuruus on 30 000 €.

Apurahaa voidaan hakea myös laajempaan tutkimushankkeeseen, joka sisältää tutkijakoulutustavoitteita. Tällöin haetaan rahoitusta projektissa työskenteleville väitelleille tutkijoille, tohtorikoulutettaville ja/tai projektitutkijoille.
Jos projektiin sisältyy tohtorikoulutettavan tutkimushanke, on siitä tehtävä oma erillinen tohtorikoulutusapurahahakemus, jonka liitteeksi on lisättävä kyseistä osaa koskeva oma tutkimussuunnitelma sekä työn ohjaajan suositus, jos ohjaaja on muu kuin projektin päähakija (ks. ohjeet yllä).

Tutkimushankeapurahaa haetaan Tutkimusapurahan hakulomakkeella, jonka liitteeksi on toimitettava:

 • tutkimus-/hankesuunnitelma (ks. Tutkimussuunnitelmaohje),
 • hakijan ansioluettelo julkaisuluetteloineen,
 • 1-2 suositusta (ks. Ohje lausunnonantajalle) sekä
 • jatkohakemuksissa raportti tutkimuksen edistymisestä edellisellä apurahakaudella.

Tutkimushankkeeseen kytkeytyviä konferenssi- ja seminaarimatkoja varten voidaan hakea apurahaa tällä lomakkeella tutkimuksen muihin kuluihin sisällytettyinä.

2.1 Raportointi
Tutkimusapurahan käytöstä on raportoitava rahaston hoitokunnalle. Tarkemmat ohjeet löytyvät raportointiohjeista.

3 Yhteistyöhankeapurahat

Yhteistyöhankeapurahaa voidaan hakea tutkimusta ja tutkijakoulutusta edistävien tieteellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, tutkimusta edistäviin yhteistyöhankkeisiin ja verkostoihin osallistumiseksi. Apurahaa haetaan Tutkimusapurahan hakulomakkeella, jonka liitteeksi on toimitettava:

3.1 Raportointi
Hankeapurahan käytöstä on raportoitava rahaston hoitokunnalle. Tarkemmat ohjeet löytyvät raportointiohjeista.

4 Matka- ja koulutusapurahat

Matka-apurahaa haetaan Matka- ja koulutusapurahan lomakkeella (ks. Hakulomakkeet).

Matka-apurahoja voidaan anoa
1) tieteellisiin konferensseihin ja seminaareihin ja
2) täydennyskoulutukseen osallistumista varten.
Hakijoiden on aina perusteltava hakemuksessaan, onko kysymyksessä tieteelliseen tarkoitukseen vai koulutukseen tarkoitettu matkarahahakemus.

Tieteellisiin tarkoituksiin tehtäviin konferenssimatkoihin edellytetään aina omaa esitystä tai muuta vastuutehtävää. Tällöin rahaa haetaan (konferenssi) matkarahana. Matkarahoja voidaan myöntää myös koulutustarkoitukseen, jolloin tieteelliseen konferenssiin osallistumiseksi ei edellytetä omaa esitystä. Tällöin matkarahaa haetaan koulutusrahana ja hakemuksessa perustellaan, miten se palvelee henkilön koulutustarkoitusta. Jos kyseiseen konferenssiin voi kuitenkin osallistua myös kehittämisprojektia esittelevällä paperilla (esim. IFHE:n Best practices displays), apurahan myöntämisen ehtona on oma esitys. Väitöskirjatutkijoilta edellytetään aina tieteellisiin konferensseihin osallistumisen yhteydessä omaa esitystä tai muuta vastuutehtävää.

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava perustelut matkan tarkoituksesta ja tarpeesta, matkan/konferenssin ohjelma tai kopio kutsusta, arvioidut kustannukset eriteltyinä sekä konferenssiesitystä (suullista esitystä tai posteria) varten lähetetyt abstraktit. Väitöskirjatutkijoilta edellytetään ohjaajan puoltoa osallistumiselle. Lisäksi tulee mainita, mistä muista rahoituslähteistä hakija on hakenut tai hakee rahoitusta samaan kohteeseen.

Helsingin yliopistossa työsuhteessa olevien tulee tehdä matkapyyntö ennen matkaa Helsingin yliopiston SAP-järjestelmän kautta.

4.1 Raportointi
Matka- ja koulutusapurahojen käytöstä on raportoitava rahaston hoitokunnalle. Tarkemmat ohjeet löytyvät raportointiohjeista.

5 Apuraha perustutkinto-opiskelijoille

Apuraha perustutkinto-opiskelijoille on tarkoitettu tieteellisen artikkelin kirjoittamistyöhön, jossa haetaan rahoitusta hakijan omaa työskentelyä ja muita mahdollisia kuluja varten. Hakemus laaditaan käyttäen tutkimusapurahan hakulomaketta. Hakemuksen liitteeksi laaditaan tiivis tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua) hyödyntäen soveltuvin osin apurahan tutkimussuunnitelman laatimisen ohjeistusta sekä sisällyttäen aikataulusuunnitelmaan julkaisusuunnitelma eli suunniteltu julkaisukanava ja käsikirjoituksen arvioitu valmistumisaikataulu. Lisäksi hakemukseen liitetään ohjaajan tai ohjaajien  suositus (ks. Ohje lausunnonantajalle). Tutkimusapurahan käytöstä raportoidaan hoitokunnalle verkkosivuilla annettujen ohjeiden (ts. ”Tutkimusapurahan raportointi”) mukaisesti.

6 Aiehakemus tutkimusohjelman mukaista erityishakua varten

Rahaston uuden tutkimusohjelman mukainen kerran neljässä vuodessa avattava erityishaku on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneiden tutkijoiden johtamiin, laajempiin, 1–3-vuotisiin tutkimushankkeisiin. Edellinen erityishaku oli vuonna 2015. Erityishauista ilmoitetaan hakujulistuksessa, joka julkaistaan rahaston kotisivuilla ja Kotitalousopettajien liitto ry:n verkkosivuilla.

Aiehakemus sisältää seuraavat osat:
1) hakulomake
2) aiesuunnitelma, enintään neljä sivua
3) kustannusarvio, kustannuslajeittain eriteltynä sekä selvitys muualta haettavasta ja aiemmin ko. hankkeeseen saadusta rahoituksesta
4) vastuullisen johtajan ansioluettelo
5) vastuullisen johtajan julkaisuluettelo, jossa on korostettuna vastuullisen johtajan kymmenen tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua.

Aiesuunnitelman pituus on enintään neljä sivua. Aiesuunnitelman rakenne on seuraava:

 • hakijan nimi
 • tutkimushankkeen nimi
 • tutkimustyön suorituspaikka
 • tutkimuksen tausta, tavoitteet ja miten hyvin hanke palvelee ohjelmahaun kohdetta
 • tutkimushankkeen tärkeimmät tutkimusmenetelmät
 • kuvaus tutkimusryhmästä
 • odotettavissa olevat tulokset sekä tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
 • tutkimuksen aikataulu

Hakemukseen liitetään vain pyydetyt liitteet. Ohjeessa mainittuja enimmäispituuksia ei saa ylittää. Aiehakemus ja liitteet laaditaan englanninkielellä kansainvälisen arvioinnin vuoksi.

Takaisin Apurahan hakeminen

päivitetty 3.12.2021