Tutkimussuunitelma-ohje

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto

Tutkimussuunnitelma-ohje

Jatkokoulutusapurahan ja tutkimushankeapurahat halemuksiin on liitettävä tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 8 sivua (A4, 1-riviväli, fontti12).
Tutkimussuunnitelman tulee sisältää seuraavat osat:
Tiivistelmä

Johdanto
Esitellään tutkimuskenttä, lyhyesti aiempi tutkimus ja avainkirjallisuus, jonka perusteella osoitetaan tutkimuskentässä oleva tarve tälle tutkimukselle sekä nostetaan esille tutkimuskysymys (ts. motivoidaan tutkimus). Esitellään oma tutkimustehtävä lyhyesti.
Tutkimusasetelma,-kysymykset, -menetelmät ja -aineistot
Tässä osassa esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys, tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset (konkreettisemmin ja täsmällisemmin kuin johdannossa). Lisäksi kuvataan tutkimusmenetelmät ja käytettävät aineistot sekä niiden hankinta. Jos kyseessä on tutkimus, jossa on osatutkimuksia, kukin niistä esitellään lyhyesti yllä mainituin osin.
Tutkimuksen hyödynnettävyys
Miten tutkimustuloksia voidaan ja/tai tullaan hyödyntämään? Mikä on niiden yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus? Mitä tuotoksia tutkimus tuottaa (esim. julkaisut, konferenssipaperit, verkostot).
Tutkijat
Esitellään projektin johtaja ja muut tutkijat sekä mistä osasta kukin tutkija vastaa. Lisäksi tässä kohdassa esitellään mahdollisesti tarvittava aputyövoima.
Aikataulu
Esitetään tutkimuksen /projektin aikataulu kokonaisuudessaan sen päättymiseen asti. Kuvataan osavaiheiden ajoitus esim. kaaviolla

Aikataulu Tutkimusprosessin/projektin tapahtumat
kuukausi 1 tapahtuma 1
kuukausi 2 tapahtuma 2

Rahoitussuunnitelma
Rahoitussuunnitelma sisältää koko projektin osalta tarvittavan rahoituksen taulukkomuodossa vuosittain ja osahankkeittain eriteltynä. Menoerät eritellään esimerkiksi työskentelyyn tarvittaviin palkkoihin (ja verovapaisiin apurahoihin), aineisto hankintaan ja käsittelyyn liittyviin kuluihin, muihin kuluihin, matkakuluihin ja julkaisukuluihin. Eritellään mitä kuluja katetaan haettavalla apurahalla, mitä muista rahoituslähteistä saadulla rahoituksella ja selvitetään muut vireillä olevat hakemukset.
Esimerkki rahoitussuunnitelman rakenteesta:

vuosi 2017 vuosi 2018 vuosi 2019 Yhteensä €
Kaikki työskentelykulut
Henkilö A, xx kk, (työskentelyaika kuukausina, määrä verollisena kuukausipalkkana sivukuluineen [30 %] tai verottomana apurahana, rahoituslähteen mukaan eriteltynä)
Henkilö B, xx kk
jne.
summa €
Aineistojen hankinta ja käsittely
Aineistojen hankintaan ja käsittelyyn liittyvät kulut eriteltyinä

 

x €
x€

Matkakulut
Kohde A (ajankohta, osallistujat)
Kohde B
jne.
summa €
Kielentarkastus- ja julkaisukulut
(eriteltyinä)
summa €
Hankkeelle aikaisemmin myönnetty ja käyttämättä oleva rahoitus
(mitä kuluja ko. rahoituksella katetaan)
Muut vireillä olevat hakemukset
(mitä kuluja katetaan)
 jne.
 Yhteensä  €

Jos projektin osana on esim. jatko-opiskelijan tutkimushanke, on siitä tehtävä oma erillinen hakemus. Ko. hakemukseen liitetään kyseistä osaa koskeva oma tutkimussuunnitelma sekä työn ohjaajan suositus, jos ohjaaja on muu kuin projektin päähakija. Projektin osahakemuksessa viitataan koko projektihakemukseen ja osoitetaan kohta, mihin se projektissa liittyy.
Jos kyseessä on jatkohakemus, hakemukseen liitetään lisäksi:
Selvitys tutkimuksen nykyvaiheesta
(1 sivu, A4, 1-riviväli, fontti 12),jossa tuodaan esiin, miten tutkimus on edennyt edellä olevan tutkimussuunnitelman puitteissa, mitä aikaisemmin saadulla rahoituksella on tehty ja missä vaiheessa tutkimuksessa ollaan hakemuksen laatimisen ajankohtana.
Tutkimussuunnitelman laatimisen ohjeet (doc) lisätään

Takaisin Apurahan hakeminen