Tutkimussuunnitelmaohje

Kaikkiin apurahahakemuksiin (pois lukien matka- ja koulutusapurahahakemukset) on liitettävä tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman pituus on enintään 8 sivua sisältäen lähteet (A4, riviväli 1, fontti 12).

Hakija perehtyy Kai Hakkaraisen (2014) ohjeeseen akateemisen tutkimussuunnitelman rakenteesta ja sisällöstä.

Tutkimussuunnitelman tulee sisältää alla luetellut osat.

Tiivistelmä, jossa kuvataan lyhyesti tutkimuksen tarkoitus, menetelmät, mahdolliset tulokset ja merkitys.

Johdanto, jossa esitellään tutkimuskenttä sekä lyhyesti aiempi tutkimus ja avainkirjallisuus, jonka perusteella osoitetaan tutkimuskentässä oleva tarve tälle tutkimukselle sekä nostetaan esille tutkimuskysymys (ts. motivoidaan tutkimus). Esitellään oma tutkimustehtävä lyhyesti.

Tutkimusasetelma,-kysymykset, -menetelmät ja -aineistot osiossa esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys, tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset (konkreettisemmin ja täsmällisemmin kuin johdannossa). Lisäksi kuvataan tutkimusmenetelmät ja käytettävät aineistot sekä niiden hankinta. Jos kyseessä on tutkimus, jossa on osatutkimuksia, kukin niistä esitellään lyhyesti yllä mainituin osin. Jos kyseessä on hakemus tieteellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen tai tutkimusta edistäviin yhteistyöhankkeisiin ja verkostoihin osallistumiseksi, tässä osiossa kuvataan hanketta tukeva tieteellinen työ hyödyntäen tutkimussuunnitelman rakennetta.

Tutkimuksen hyödynnettävyys osiossa kuvataan, miten tutkimustuloksia voidaan ja/tai tullaan hyödyntämään, mikä on niiden yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus sekä mitä tuotoksia tutkimus tuottaa (esim. julkaisut, konferenssipaperit, verkostot)?

Tutkijat osiossa esitellään projektin johtaja ja muut tutkijat sekä mistä osasta kukin tutkija vastaa. Lisäksi kuvataan muu mahdollinen tutkijayhteistyö sekä  liikkuuvuussuunnitelma. Tässä kohdassa esitellään myös mahdollisesti tarvittava aputyövoima.

Aikataulu esitetään tutkimuksen /projektin aikataulu kokonaisuudessaan sen päättymiseen asti. Osavaiheiden ajoitus kuvataan esimerkiksi alla olevan taulukon mukaisesti.

Aikataulu Tutkimusprosessin/projektin tapahtumat
kuukausi 1 tapahtuma 1
kuukausi 2 tapahtuma 2

Rahoitussuunnitelma sisältää koko projektin osalta tarvittavan rahoituksen taulukkomuodossa vuosittain ja osahankkeittain eriteltynä. Menoerät eritellään esimerkiksi työskentelyyn tarvittaviin palkkoihin (ja verovapaisiin apurahoihin), aineisto hankintaan ja käsittelyyn liittyviin kuluihin, muihin kuluihin, matkakuluihin ja julkaisukuluihin. Eritellään mitä kuluja katetaan haettavalla apurahalla, mitä muista rahoituslähteistä saadulla rahoituksella ja selvitetään muut vireillä olevat hakemukset. Alla esimerkki rahoitussuunnitelman rakenteesta.

vuosi 20__ vuosi 20__ vuosi 20__ Yhteensä
Kaikki työskentelykulut
Henkilö A, xx kk, (työskentelyaika kuukausina, määrä verollisena kuukausipalkkana sivukuluineen [30 %] tai verottomana apurahana, rahoituslähteen mukaan eriteltynä)
Henkilö B, xx kk
Aineistojen hankinta ja käsittely
Aineistojen hankintaan ja käsittelyyn liittyvät kulut eriteltyinä
Matkakulut
Kohde A (ajankohta, osallistujat)
Kohde B
Kielentarkastus- ja julkaisukulut
(eriteltyinä)
Hankkeelle aikaisemmin myönnetty ja käyttämättä oleva rahoitus
(mitä kuluja ko. rahoituksella katetaan)
Muut vireillä olevat hakemukset
(mitä kuluja katetaan)
 Yhteensä

Jos projektin osana on esim. jatko-opiskelijan tutkimushanke, on siitä tehtävä oma erillinen hakemus. Projektin hakemukseen liitetään kyseistä osaa koskeva oma tutkimussuunnitelma sekä työn ohjaajan suositus, jos ohjaaja on muu kuin projektin päähakija. Projektin osahakemuksessa viitataan koko projektihakemukseen ja osoitetaan kohta, mihin se projektissa liittyy.

Selvitys tutkimuksen nykyvaiheesta liitetään hakemukseen, jos kyseessä on jatkohakemus. Selvityksessä (1 sivu, A4, riviväli 1, fontti 12) tuodaan esiin, miten tutkimus on edennyt aiemmin esitetyn tutkimussuunnitelman puitteissa, mitä aikaisemmin saadulla rahoituksella on tehty ja missä vaiheessa tutkimusta ollaan hakemuksen laatimisen ajankohtana.

 

Apurahan hakeminen 

Hakuohjeet