Apurahojen jakosäännöt

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto

Apurahojen jakosäännöt
Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto, hyväksytty 27.5.2019
Rahaston hoitokunta on laatinut oheiset apurahojen jakosäännöt nojautuen Helsingin yliopiston konsistorin 25.9.2002 vahvistamiin rahaston sääntöihin. Kotitaloustieteen koulutuksen opettaja- ja tutkijakokous on hyväksynyt jakosäännöt 28.01.2003, tarkistanut 23.1.2012 ja päivittänyt 27.5.2019 ja 18.10.2021.

Apurahaan oikeutetut
Apurahan saantiin ovat oikeutettuja:

 • Helsingin yliopiston kotitaloustieteen koulutuksessa tai Helsingin kotitalousopettajaopistossa tutkinnon suorittaneet.
 • Helsingin yliopiston opiskelijarekisteriin kirjatut kotitaloustieteen koulutuksessa perustutkintoa tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat.
 • Kotitaloustieteen koulutuksessa pitempään toimineet tai tällä hetkellä toimivat opettajat.

 2§ Apurahojen kohteet ja käyttötarkoitukset
Apurahojen käyttötarkoitus on edistää kotitalouden opetusta ja tutkimusta Suomessa. Apurahoja myönnetään alla eriteltyjen kohteiden mukaisina:

1) Tohtorikoulutusapurahat – tieteellisten jatkotutkintojen suorittamista varten.
Apurahat myönnetään pääsääntöisesti kokopäiväiseen työskentelyyn oikeuttavina vuoden mittaisina apurahoina. Rahaston on mahdollista myöntää harkinnasta myös pitempiaikaista rahoitusta, jolloin hakija voi solmia tohtorikoulutettavan työsuhteen Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen kanssa.

 • Tohtorikoulutusapuraha voidaan myöntää verovapaana apurahana rahaston tarkoitusta edistäviin, laadukkaisiin ja tohtorin tutkintoon tähtääviin tutkimushankkeisiin vuodeksi (12 kk) kerrallaan, mutta kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi. Myöntö edellyttää jatko-opinto-oikeutta Helsingin yliopistoon.  Erityisestä perusteesta voidaan myöntää tukea työtilan hankkimiseksi Helsingin yliopiston ulkopuolisista tiloista.
  • Tohtorikoulutettavan työsuhteen mahdollistava useampivuotinen (2-4 vuotta) rahoitus voidaan myöntää niille lupaaville hakijoille, joiden hakemus, tähän mennessä tehty työ tutkimuksen edistämiseksi ja mahdolliset julkaisut antavat näyttöjä siitä, että opinnot ja tutkimus on mahdollista suorittaa suunnitellussa, enintään neljän (4) vuoden aikataulussa. Hakijalla tulee olla jatko-opinto-oikeus Helsingin yliopistoon ja ohjausryhmä nimettynä tai ohjaus vastaavalla tavalla järjestettynä. Rahoituskauden aikana tohtorikoulutettava raportoi tutkimuksen etenemisestä vuosittain rahaston hoitokunnalle sekä ohjausryhmälle, jonka tehtävänä on tukea tutkijaa työn aikataulussa pysymisessä. Hoitokunta päättää vuosittain myönnetäänkö näitä kohdan 1.2 mukaisia pidempiaikaisia rahoituksia.
  • Starttirahaa voidaan myöntää verovapaana, enintään 4 kuukauden mittaiseen työskentelyyn oikeuttavana apurahana jatko-opintoihin tähtäävän tutkimussuunnitelman syventämistä tai laajentamista varten. Myönnön edellytyksenä ei ole jatko-opinto-oikeuden olemassaolo.

2) Tutkimushankeapurahat – tohtorintutkinnon jälkeiseen tieteelliseen tutkimustoimintaan

3) Apurahat tutkimusta ja tutkijakoulutusta edistävien tieteellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, tutkimusta edistäviin yhteistyöhankkeisiin ja verkostoihin osallistumiseksi

4) Rahasto myöntää apurahaa maisteriksi valmistuvalle ja/tai vastavalmistuneelle tieteellisen artikkelin kirjoittamista varten. (Myönnön edellytyksenä ei ole jatko-opinto-oikeuden olemassaolo)

5) Matka- ja koulutusrahat

 • Matka- ja koulutusrahana koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin konferensseihin ja vastaaviin osallistumista varten.
 • Koulutusapurahana kotimaassa tai ulkomailla suoritettavaa jatko- ja täydennyskoulutusta varten.
 • Koulutusapurahana jatko- ja täydennyskoulutuskurssien järjestämistä varten.

6) Muut erikseen päätettävät kohteet
Apurahojen aukijulistamisen yhteydessä hoitokunta voi nimetä joitain rahaston sääntöjen ehdot täyttäviä erityiskohteita, joihin kullakin hakukerralla voidaan myöntää rahoitusta.

Samalle hakijalle voidaan myöntää apuraha useaan käyttötarkoitukseen.

4§ Apurahojen hakumenettely
Pykälässä 2 määriteltyjen kohteiden 1–3 käyttötarkoituksiin voidaan hakea apurahoja kerran vuodessa keväisin (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana). Apurahat kohtien 4 ja 5 käyttötarkoituksiin ovat haettavana kaksi kertaa vuodessa, keväällä (tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana) ja syksyllä (heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana).

Hakujulistus julkaistaan rahaston kotisivuilla ja Kotitalousopettajien liitto ry:n verkkosivuilla.

5§ Apurahojen myöntäminen

Rahaston hoitokunta nimeää apurahojen myöntämistä valmistelemaan työryhmän, johon kutsutaan hakemusten käsittelyn edellyttämän asiantuntemuksen omaavat henkilöt. Heidän tulee edustaa sekä alan tieteellistä että käytännöllistä asiantuntemusta.

Apurahoja ei voida myöntää suoranaisesti työtehtävien hoitoon kuuluviin matkoihin, eikä niitä voi käyttää laitoksen velvoitteiden täyttämisen kustannuksiin.

Apurahojen myöntöpäätös tehdään 4–5 kk:n kuluessa haun päättymisestä. Apurahoista päättää rahaston hoitokunta. Apurahaa myönnettäessä ei hakijana kyseisenä vuonna oleva hoitokunnan jäsen voi osallistua myöntökäsittelyyn. Myönnetty apuraha on käytettävä kahden vuoden kuluessa myöntöpäätöksestä.

6§ Apurahojen käytön seuranta  

Hoitokunta valvoo apurahojen käyttöä ja antaa raportoinnista erilliset ohjeet.

Sivu päivitetty 18.6.2021