Vi bygger en bättre värld

Med 375 betydelsefulla år bakom oss och en god framtid framför oss. Så här ser vi det: Helsingfors universitet har varit och kommer att vara en motor för förändring och en viktig påverkare i det finländska samhället.

De externa förändringarna och nedskärningarna steg som mörka moln vid horisonten under universitetets jubileumsår, och tvingar oss att utöver andra sparåtgärder också genomföra omfattande personalminskningar. Följderna av dem är allvarliga.

Men vi ger inte upp. Vi vill hålla fast vid våra ambitiösa mål, även om vi måste gå igenom våra satsningar och fokusområden noggrannare. Trots allt är Helsingfors universitet också i fortsättningen Finlands bästa universitet och ett av de bästa i världen – det är klart, och det är kvaliteten som avgör!

För den höga kvaliteten står våra kompetenta medarbetare, både som individer och som kollektiv. Vi måste se till att motivationen, engagemanget och entusiasmen inte går förlorade. Förtroendet och det stöd som vi ger varandra är avgörande. Också i fjol gjorde alla sitt bästa.

Vi kan nämna viktiga forskningsresultat och erkännanden både inom klimatforskning och cancerforskning, och nya diskussionsämnen som forskningen om empati och ledarskap. Forskningsämnen som kinesisk lagstiftning och Rysslands politik bidrar till samarbetet mellan länderna.

Toppforskning och högre utbildning är inte kostnadsposter, utan investeringar i nationens framtid och välstånd. Det är basen för Helsingfors universitets strategi för åren 2017–2020.

Vi är ett kreativt och internationellt universitet som profilerar sig och rekryterar klokt och långsiktigt. Öppen vetenskap är den ledande principen och den stärker oss. Vi gör om examensstrukturen enligt Bolognamodellen och satsar på nya former av lärande. Vi bygger en experimenterande verksamhetskultur med hjälp av nya, ofta internationella finansieringskanaler. Vi förnyar vår verksamhet både i fråga om vetenskapsenheterna på campus och organiseringen av förvaltningen.

Men vi kan inte nå våra mål utan samverkan med andra. Därför vill vi samarbeta med våra nuvarande och nya samarbetspartner i Finland och i utlandet. Vi kan och vi vill arbeta för globalt inflytande genom samverkan.

 

Jukka Kola
rektor

The University is building a better world

375 years of impressive history and a bright future ahead. This is how we see it: the University of Helsinki has always been and continues to be an agent of change and a strong force in Finnish society.

Changes in the external world and cuts in resources cast a dark shadow over our jubilee year, and we were forced not only to make cost cuts in general, but also radical staff cuts.

Despite the serious repercussions of these cuts, we will not give in to distress. We want to retain our ambitious objectives, even if it means that we must reconsider our focus and priorities. No matter what, the University of Helsinki will continue to be the leading university in Finland, and one of the leading universities in the world. Our vision is clear and quality is what counts!

High quality stems from competent people, from individuals and communities alike. The University must take extra care to nurture the motivation, commitment and inspiration of its members at this very moment. Trust and mutual support make a difference. Last year, as always, the University community strived for top results.

Research results with high impact and wide recognition were achieved in climate change research and cancer research, and the significance of compassion in leadership and management emerged as a new research topic attracting great interest. Research on the Chinese legal system and Russian politics will contribute to Finland’s cooperation with these countries.

Top-level research and higher education are not mere items of cost, but rather investments in a nation’s future success and wellbeing. This is the basis on which we drafted the Strategic Plan of the University of Helsinki for the period 2017–2020:

We are a creative, international top-level university with a sensible long-term profiling and recruitment policy. Open science flourishes and makes us stronger. We will reform our degree structures in accordance with the Bologna model and invest in new forms of learning. We will build an experimental operational culture through new, often international, funding channels. We will revamp our operations in both the academic units and service organisations of campuses.

We cannot achieve our goals alone. Hence, we want to engage in cooperation with our present and future partners in Finland and abroad. We can and want to be a force for global impact.

Jukka Kola
Rector

Globaali vaikuttaja – yhdessä

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt strategian vuosille 2017–2020. Tuleva strategia painottaa kansainvälistä, luovaa oppimis- ja tutkimusympäristöä, avointa tiedettä, opiskelijoita sekä uusiutuvia voimavaroja.

Helsingin yliopiston visio vuoteen 2025 on globaali vaikuttaja – yhdessä.

 

Luova ympäristö

Uuden strategian mukaan yliopisto pyrkii olemaan luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö, joka houkuttelee opiskelijoita, tutkijoita ja kumppaneita ympäri maailmaa.

Opiskelija keskiöön

Opiskelijat on strategiassa nostettu vahvasti esiin, keskiöön. Opiskelijoille tarjotaan entistä kilpailukykyisempiä tutkintoja, mahdollisuutta osallistua tieteen tekemiseen jo opintojen varhaisemmassa vaiheessa sekä digitaalisia oppimisympäristöjä.

Uudistuvat voimavarat

Nykyinen toimintaympäristö vaatii yliopistolta kykyä uusiutua ja kehittyä nopeastikin. Tulevalla strategiakaudella panostetaan avoimeen ja kokeilevaan toimintakulttuuriin, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä monipuoliseen ja ketterään rahoitukseen.

 

Jukka Kola, rehtori

 

Tutustu tarkemmin Helsingin yliopiston strategiaan 2017–2020 http://strategia.helsinki.fi/#etusivu

Globalt inflytande – genom samverkan

Helsingfors universitets styrelse har godkänt universitetets strategi för strategiperioden 2017–2020. Strategin betonar universitetets internationella, kreativa studie- och forskningsmiljö, öppen vetenskap, studenter och förnyade resurser.

Universitetet vill 2025 vara ett universitet med globalt inflytande – genom samverkan.

Luova ympäristö

Enligt den nya strategin för perioden 2017–2020 ska universitetet vara en kreativ, internationell miljö för lärande och toppforskning. Universitetet vill intressera studenter, forskare och samarbetspartner från olika delar av världen. Det förutsätter bland annat grundforskning och forskningsinfrastruktur av hög kvalitet, tydlig profilering och satsning på rekryteringar och öppen vetenskap.

Opiskelija keskiöön

Nu ställer man in fokus på studenterna. Studenterna erbjuds examina som är konkurrenskraftigare än tidigare, möjlighet att delta i forskning redan i ett tidigare skede av studierna och digitala studiemiljöer.

Uudistuvat voimavarat

Den förändrade omvärlden kräver att universitetet ska förnya sig och kunna utvecklas också i snabb takt. Under strategiperioden 2017–2020 kommer man att satsa på en öppen och experimenterande verksamhetskultur, kompetensutveckling för personalen och mångsidig och smidig finansiering.

 

Jukka Kola
rektor

 

Helsingfors universitets strategi http://strategia.helsinki.fi/se/#huvudsida

Global impact in interaction

The Board of the University of Helsinki has approved the Strategic Plan for 2017–2020. The Strategic Plan highlights the international, creative research and learning environment, open science, students and resources for reform.

The vision of the University of Helsinki is Global impact in interaction.

Luova ympäristö

The new Strategic Plan for 2017–2020 envisions the University as a creative, international environment for learning and top-level research. The University wants to attract students, researchers and partners from all over the world. This requires that basic research and the research infrastructures that support it are of a high standard, profiling is clear, and an emphasis is put on recruitment and open science.

Opiskelija keskiöön

A strong focus is directed at students. Students will be offered more competitive degrees, opportunities to participate in research early on in their studies as well as digital learning environments. The aim is also to engage all students so that their voice will be better heard at the University.

Uudistuvat voimavarat

The current environment that the University is operating in requires the ability to renew and develop, sometimes at a fast pace. During the coming strategy period, the University will focus on developing an open and experimental operational culture, improved human resources, and versatile and flexible funding.

 

Jukka Kola
Rector

 

Strategic Plan of the University of Helsinki 2017–2020 http://strategia.helsinki.fi/en/#landing

Kohti uutta visiota 2017-2020

Yliopisto kutsuu kaikkia ystäviään mukaan miettimään yliopiston tulevaisuutta! Vaikuttaa voit kommentoimalla blogia.

Universitetet inbjuder alla sina vänner att bidra till visionen om universitetets framtid! Kommentera bloggen.

The University invites all its friends to join in the planning of its future! You can have your say by commenting on the blog.