Beskär, rotera och spegla bilder

Beskär bilder

Det finns olika metoder för att beskära en bild. En av de mest behändiga sker med hjälp av verktyget Selection. I Paint Shop Pro finns detta verktyg i det vänstra verktygsfältet:

Beskär en bild på följande vis: klicka på Selection och välj den del av bilden du vill beskära genom att rita en rektangel med verktyget runt den del av bilden du vill bevara. När du släpper musknappen syns det en streckad linje runt den beskärda delen (se följande bild).

Det händer ofta att det första försöket misslyckas. Om du vill beskära bilden på nytt kan du återta ditt val genom att öppna menyn Selections och välja Select None.

Efter att du gjort ditt val kan du vid behov också lägga till eller ta bort fält genom att hålla nere Shift eller CTRL medan du gör ditt val.

När du är nöjd med ditt val ska du ge kommandot Crop to selection ur menyn Image. Då avlägsnar programmet allt utom fältet du valt ur bilden. Nedan ser du ett exempel på en beskuren bild.

 

Rotera bilder

Ibland måste man rotera en bild antingen med- eller motsols. Med de flesta operativsystem kan man rotera bilder utan ett bildbehandlingsprogram, men det bästa sättet att få bilden i exakt rätt position är genom att använda roteringsfunktionen i ett bildbehandlingsprogram.

Välj något av följande kommandon ur menyn Image för att rotera bilden: 

  • Rotate right: bilden roteras 90 grader medsols
  • Rotate left: bilden roteras 90 grader motsols
  • Free rotate: man kan själv bestämma hur mycket och åt vilket håll bilden roteras

Exempel: bilden till vänster (nedtill) har getts kommandot  Rotate left:

    

 
Med funktionen Free rotate kan man själv bestämma roteringsvinkeln:

Bilden nedan till vänster visar originalbilden, medan den till höger har roterats 10 grader:

    

Spegla bilder

Ibland har ett diapositiv eller någon annan bild skannats på fel led, och då måste man göra en spegelbild av den, antingen längs den vertikala eller den horisontella sidan.

Bilden nere till vänster har speglats genom att välja kommandot Mirror ur menyn Image. Till höger spegelbilden: