Skanna bilder

Betydelsen med skannerupplösning

Då man skannar bilder är resolution ett viktigt begrepp. Det innebär antalet bildpunkter (pixlar) på en viss sträcka (om begreppet är obekant ska du repetera undervisningsmaterialet för Studentens digitalkompetenset). Det är viktigt att man använder rätt resolution (upplösning) för att bilderna man skannar ska ha rätt storlek för vidarebehandling.

Följande bildserie visar hur val av resolution påverkar bildkvaliteten. Exempelbilden har skannats med två olika resolutioner (72 och 300 pixlar per tum, d.v.s. 72 och 300 dpi, dots per inch) och efter det har man förstorat delar av bilderna.

Då man skannar bilder är det viktigt att välja bildupplösning både enligt bildstorlek och vad man ämnar använda bilden till:

 • Storlek på originalbilden: om originalbilden är mycket liten (t.ex. som ett frimärke) är det ofta vettigast att välja en ganska hög resolution då man skannar den (t.ex. 600 dpi eller mera). Om originalet är mycket stort (t.ex. en A4), är det oftast bäst att välja en lägre skannerupplösning (t.ex. 150 dpi). På det viset blir den skannade bilden tillräckligt detaljerad, men bildfilen blir inte onödigt stor.
 • Användningssyfte: om det är meningen att se på den skannade bilden på bildskärmen eller publicera den på webben, t.ex., är det bäst att använda en låg resolution. Om man däremot will skriva ut bilden är en högre resolution bättre. Glöm alltså inte att ta både den ursprungliga storleken och användningssyftet i beaktande då du väljer skannerupplösning!

Ju högre resolution man väljer då man skannar en bild, desto flera pixlar består den skannade bilden av. Eftersom en bild med högre resolution också kräver mera lagringskapacitet förutsätter det att datorn är effektiv och har mycket minne om man vill skanna en stor bild med hög resolution. Om man använder alltför hög resolution då man skannar en bild kan det i ett senare skede gå så att datorn blir avsevärt långsammare när man behandlar bilden. Därför är det alltid bäst att ställa in skannerresolutionen innan man börjar skanna.

Skanna bilder

Man kan skanna olika bilder, t.ex. fotografier, tidningsbilder, reklam, affischer, teckningar o.s.v. Hurudan bilden än är, är det mycket viktigt att man inte glömmer att upphovsrättslagen begränsar hur man får använda bilder; läs om upphovsrätter innan du publicerar en bild t.ex. i en essä eller på en webbsida.

Innan man skannar en bild ska man kontrollera följande:

 • Placera bilden i rätt position: det är dock möjligt att vända på bilden med ett bildbehandlingsprogram, men det bästa är ändå att placera bilden rätt redan då man skannar den.
 • Kontrollera skannerns inställningar: om någon annan användare har ställt in t.ex. ovanliga ljus- eller kontrastvärden på skannern kan dina bilder förstöras redan vid skanningen. Du kommer undan med mindre efterarbete om du försäkrar dig om att skannerinställningarna är korrekta redan innan du börjar skanna dina bilder: se åtminstone till att ljus- och kontrastvärdena som man kan ställa in via skannerprogrammet står på normalvärde.
 • Kontrollera skannerupplösningen: skannerresolutionen har mycket stor inverkan på den fortsatta bildbehandlingen, så om du inte är säker på hur du kommer att använda bilden i fortsättningen ska du skanna den med hög resolution. Då kan du vara säker på att du också kan skriva ut den utan att förlora detaljer.
 • Kontrollera möjliga avspeglingar: tidningspapper, t.ex., kan vara så tunt att texten eller en annan bild på andra sidan papperet syns igenom då man skannar bilden. Man kan avhjälpa problemet med ett svart pappersark som man placerar bakom bilden man vill skanna. Då syns inte ljuset från skannern igenom papperet och skannerresultatet blir bättre.
 • Välj lämplig färginställning: om bilden som ska skannas är en färgbild är det bäst att ha andra inställningar än om man skannar en svartvit eller gråtonig bild. Följande tabell ger en översikt av de vanligaste färginställningarna (namnen på inställningarna varierar enligt skanner).
Bild som ska skannas
Rekommenderad färginställning
Färgbild Truecolor eller 24 bit color
Gråtonig eller svartvit bild Grayscale

Vilken bordsskanner man än använder så sker skanningen i huvudsak på samma sätt. För att använda skannern måste det finnas ett tillämpningsprogram för skanning på datorn: de flesta operativsystem innehåller ett sådant program.

Skanna på följande vis:

 1. När du har slagit på skannern, öppna skannerns skyddslock och lägg bilden på skannerglasskivan med bildsidan nedåt. Stäng locket.
 2. Starta det bildbehandlingsprogram du vill använda, öppna menyn File, välj Import och Twain Acquire (hur man startar skanningen kan variera från det som beskrivs här eftersom skannerprogrammen varierar enligt apparat).
 3. Beskär det fält du vill skanna med beskärningsverktyget i skannerprogrammet (se följande bild). Var så noggrann som möjligt då du beskär bilden så att inget överlopps kommer med. Allt onödigt gör skanningen långsammare och försinkar därmed fortsatt behandling av bilden. I det här skedet kan du t.ex. rotera bilden i önskad riktning om du vill.
 4. Bestäm önskad upplösning med hjälp av skannerprogrammet (i följande exempel är upplösningen 200 dpi).skannaus_vanha
 5. När du har ställt in skannerprogrammet kan du klicka på programmets skanningsknapp. Då skanningen har utförts kommer den skannade bilden att synas i bildbehandlingsprogrammet. Observera alltså att bilden som skannerprogrammet visar endast är en förhandsvisning (preview image) och inte den slutliga skannade bilden.
 6. Stäng till slut av skannerprogrammet och lagra bilden med hjälp av bildbehandlingsprogrammet.
 7. Glöm inte bilden i skannern.  🙂

Ändra resolution efteråt

Om du för in en skannad bild på till exempel ett ark i ett layoutprogram kommer bildens storlek på arket att bestämmas av resolutionsvärdet i bildfilen. Om resolutionsvärdet i bildfilen är fel, kan bilden överta hela arket (se bilden nere till vänster). Detta händer ofta om man t.ex. för in en 72 dpi:s bild tagen med digitalkamera i ett layoutprogram. Om man däremot har ställt in en lämplig resolution (t.ex. 150-300 dpi), placeras bilden sannolikt på önskat vis på arket (se bilden till höger).

Man kan ändra resolutionen på en bild med de flesta bildbehandlingsprogram. Kom dock ihåg att det inte är samma sak att ändra resolutionen efter att man skannat bilden som att ställa in resolutionen då man skannar bilden! Om man ökar eller minskar på resolutionen då man skannar in en bild, ökar eller minskar man på mängden information som “läses” ur bilden, medan om man ändrar på resolutionen med ett bildbehandlingsprogram specificerar man hur skarpt (bildpunkter/tum) bilden visas i layoutprogram eller på skärmen, t.ex. Om man ändrar på resolutionen efter att man skannat in bilden påverkar man alltså inte bildkvaliteten.

Man kan kontrollera resolutionen hos en bild genom att öppna menyn Image i bildbehandlingsprogrammet och välja Image information. Exemplet nedan visar att den aktuella bilden har en resolution på 72 pixlar per tum:

Man kan ändra resolutionen genom att öppna menyn Image och välja Resize, där man kan ange en ny resolution (se följande bild). När man har ställt in önskad resolution klickar man på OK.