Oodis ISP

Oodis ISP är ett verktyg som används via WebOodi, med vilken studenterna kan skapa på nätet sina egna ISP:er, dvs. Individuella Studieplaner (ytterligare information om WebOodi hittar du på denna sida). Med Oodis ISP kan du kontrollera vilka kurser är förutsättningar för att avlägga din examen, samt vilka kurser du kan delta i. Med verktyget kan du dessutom anmäla dig till sådana kurser som ingår i din studieplan och vars anmälningstid i WebOodi är på gång.

Observera, att ISP-funktionen syns i WebOodis meny endast om din institution och din fakultet har förberett Oodi för användning av verktyget. Det lönar sig att fråga efter ISP-praktikerna hos din egen institution: Oodis ISP är inte ett system som går att använda utan att ha bekantat sig med fakultetens och institutionens ISP-anvisningar. Det är viktigt att läsa igenom anvisningarna, för i ISP-planeringen ingår i de flesta fallen bl. a. möten, diskussioner och dylika uppgifter, och för att flera institutioner har förknippat ISP:n med prestationen av ett visst studieavsnitt. Dessutom är det viktigt att du i förhand tar reda på när du är förväntad att lämna in ditt ISP-föreslag att godkännas.

Hur man börjar använda ISP-verktyget

Du hittar din egen ISP-sida med att logga in till WebOodi med din primärbehörighet och med att klicka på länken ”ISP” i ”Mina studier”-menyn på framsidans vänstra sida.

I nästa ruta, lik bilden nedan, ser du din examens uppgifter (eller dina examinas, om du har rättighet att avlägga flera examina). Börja skapa din ISP med att välja och spara från rullgardinsmenyn beräknade utexamineringsåret och med att trycka på Skapa en ny ISP på högra sidan bredvid examens namn. Nästa steg är att välja en lämplig examensstruktursram.

När du matat in ett namn för din ISP och gjort de krävda valen angående t.ex. specialiseringslinjer och sidoämnen är du klar att börja redigera din egen elektroniska ISP.

Hur man rör sig på flikarna

De mest väsentliga funktionerna för att skapa din personliga studieplan finns bakom flikarna som syns i bilden nedan. Flikarnas funktioner presenteras i mera detalj nedan.

Med dessa flikar kan du redigera olika saker i ISP:n:

  • Kurserna som är tillfogade i din ISP ser du på ISP-struktur -fliken, var du också kan bygga en tidtabell för dina kurser samt tillägga kommentarer till dina kurser
  • Tidtabell-fliken kan du fastställa vilket år och i vilken period du tänker genomföra dina planerade kurser
  • Ersätta kurser -fliken kan du ersätta någon ISP-kurs med en annan kurs, en redan utförd studieprestation eller egen tillagd text. Ersättande kurser kan vara till exempel kurser utförda vid Öppna universitetet eller andra alternativt utförda kurser.
  • Obundna prestationer -fliken visar de utförda kurserna som du inte ännu placerat i din ISP. På samma flik kan du placera sådana kurser till de ställen som tillåter det.
  • På den sista, Handledarnas kommentarer -fliken ser du ISP-handledarnas möjliga kommentarer angående din egen ISP.

ISP-struktur

På denna flik syns dina kurser som du planerat och utfört ordnade enligt studiehelheter. Du kan skriva ut ISP-vyn på denna, samt alla andra, flik med att klicka på Skriv ut din ISP -länken. Du kan också konvertera vyn till PDF eller HTML.

Med att klicka på identifikationsnumret på studieavsnittets vänstra sida får du tilläggsuppgifter om kursen och kommer åt möjliga kursanmälningen. Om ett studieavsnitt har undervisning vars anmälningstid är på gång, syns det en liten lärarikon efter studieavsnittets namn. Med att klicka på bilden förs du vidare till anmälningen. Med att klicka på pappersarkikonen på högra sidan av kursens namn öppnas kursens målsättnings- och responsruta, var du kan skriva in dina målsättningar och självvärderingar om kurser du genomfört. Efter att ha matat in en kommentar blir pappersarkikonen gul. Om du vill, kan du välja att dina kommentarer syns även för din handledare. Ett grönt tecken framför en kurs menar att du fått en påteckning för den kursen. Påteckningarna uppdateras genast när dom registrerats i Oodi.

Med Lägg till -knappen kan du lägga till föreslagna eller alternativa kurser till din studieplan. När det är möjligt att fritt lägga till kurser till en studiehelhet, syns det en länk Lägg till studieperioder i punkten ’XXX’ efter helheten. Då kommer du till en vy där du kan fritt söka studieavsnitt med olika söktermer.

Kolumnerna på ISP-struktur-vyns högra sida visar kursens standardomfattning i studiepoäng och studiepoängen du fått för kursen, ditt vitsord och prestationsdatum, om du redan genomfört kursen. Med Ange tid -knappen kan du fastslå en utförandetidtabell för planerade kursen i din studieplan.

Om du vill redigera din examensstruktur, till exempel byta specialiseringsalternativ eller examensfordringarnas år, kan du göra det med att klicka på Ändra på examensstrukturen -länken i vyns övre kant.

Kursernas tidtabeller

I vyn på denna flik kan du skapa en tidtabell för kurserna du tillfogat i din ISP. I praktik borde du märka på denna sida för varje planerade kurs vilket läsår och i vilken period du tänker genomföra den (information om föreläsningarnas och annan undervisnings tidtabeller får du med att klicka på kursens identifikationsnummer eller din egen studiehandbok). I bilden nedan visas ett exempel med några kurser med tidtabell. Observera, att om kursen fortsätter längre än en period, kan du sätta ett kryss på flera ställen.

Välj läsår och period med att klicka på dem på varje kursrad tills du har fastslagit en tidtabell för var kurs. När du är klar, tryck på Spara-knappen för att spara din tidtabell. Efter det ser du hur många studiepoäng du planerat att utföra per period och sammanräknat under hela läsåret.

Kursersättningar

På denna flik kan du ersätta en kurs som är en förutsättning i din examen med en annan kurs eller studieprestation. Du kan också lägga till en anteckning om att du utfört eller tänker utföra kursen på ett alternativt sätt. Sådana alternativa kurser är bland annat kurser i Öppna universitetet eller kurser utförda på annat alternativt vis. Nedan ser du ett exempel på en vy på Ersätta kurser -fliken.

Kom ihåg att du måste alltid be om godkännande av din institution för planerade ersättningar! Det lönar sig alltså att först diskutera ersättningarna med din ISP-handledare för att vara säker att allt går som planerat.

Annan studieprestation

Obundna prestationer -fliken visar de kurserna du redan utfört godkänt och som registrerats i ditt studieprestationsregister i WebOodi, men som inte blivit fogade till din ISP. Du kan göra det på denna sida med att välja från rullgardinsmenyn vid var kurs den rätta studiehelheten och med att trycka på Lägg till ISP -knappen höger om menyn. I bilden nedan visas en exempelstudents studieprestationsvy.

Observera, att i denna ruta syns endast de kursprestationer som är registrerade i WebOodi. Det lönar sig att ta i beaktande när du bygger din ISP, att det alltid är ett dröjsmål mellan kursutförande och påteckning.

Egen målsättning och självvärdering

Du kan reflektera djupare din ISP med att klicka på Målen för ISP -länken i övre kanten. Då öppnas två lådor: Mina mål och Självutvärdering. I båda lådorna ryms det flera sidor text. Du kan välja om du vill att också din handledare ser dina kommentarer eller inte. Du kan också skriva ut sidan med att klicka Skriv ut.

Godkännande av ISP

När din studieplan är färdig, kan du skicka din färdiga ISP till din egen handledare med att klicka på länken Sänd för godkännande i övre kanten. Du måste dock innan det byta din ISP:s status från skiss till primär med att klicka på Gör till primär -länken.

Efter att du klickat på Sänd för godkännande -länken, välj från menyn som öppnades din egen ISP-handledare. Därefter måste du läsa och godkänna villkoren för förpliktelsen gällande ISP:ns sändning för godkännande. Efter det, tryck på Sänd för godkännande -knappen för att skicka ISP:n för kontroll och godkännande. Du kan återkalla ISP:ns sändning med Ångra sändning -knappen så länge din handledare inte mottagit ISP:n du skickat

Du kan inte redigera din ISP medan din hand kontrollerar den, först efter att den skickats tillbaka åt dig med din handledares kommentarer bifogade. Då kan du göra de ändringarna din handled möjligtvis föreslagit. När din ISP är godkänd, blir du informerad om det via e-post och du kan fortskrida enligt de instruktionerna din institution ger dig.