Nyttjanderättigheter och hantering av Unix-processer

Kommandon för nyttjanderättigheter

chmod
Med detta kommando bestämmer man rättigheterna till vissa filer och kataloger för användaren själv (user, u), en grupp (group, g) eller övriga användare (other, o). Man anger rättigheterna med plus (+) och avlägsnar dem med minus (-) i samband med kommandot.

Obs: var särskilt försiktig då du använder kommandot chmod så att du inte i misstag ger ut dina filer till alla användare. 

Ställ in rättigheterna för filen my_dear_alisa.txt så att endast användaren (u, user) får läsa och skriva (r, read och w, write) filen:
 % chmod u+rw my_dear_alisa.txt

Ställ in rättigheterna för filen my_dear_alisa.txt så att grupper (g) och övriga användare (o) inte kommer åt filen på något vis (de kan alltså inte läsa den (r, read), skriva den (w, write) eller exekvera (x, execute) filen):
 % chmod go-rwx my_dear_alisa.txt

 

Hantera Unix-processer

Med Unix utförs kommandon och övriga program som såkallade processer. Man kan stoppa eller avbryta processer, eller köra dem i bakgrunden (då programmets utmatningar inte syns på skärmen) och ta fram dem i förgrunden igen (så att de syns på skärmen).

Man kan köra processerna i bakgrunden t.ex. om man har fjärranslutning och vill använda flera program samtidigt. Då kan man starta ett program i bakgrunden och fortsätta utnyttja fjärranslutningen med andra program. När man vill använda det "dolda" programmet kan man öppna det i samma fjärranslutningsfönster eller ett nytt fönster. detta är möjligt eftersom Unix oftast tillåter att man öppnar flera fjärranslutningar till ett och samma system samtidigt.

 

Starta processer

Man exekverar oftast Unix-kommandon och olika Unix-program genom att ge programmets exekveringskommando på kommandoraden. Då körs programmet i förgrunden (foreground run), så att man kan se det på skärmen.

Starta e-postprogrammet pine:
 % pine

Man kan också köra Unix-processer i bakgrunden (background run), d.v.s. så att programmet inte syns på skärmen. Man kan ställa en process i bakgrunden med &-tecknet. Då kan man utföra annat från kommandoraden.

Starta webbläsaren Mozilla i bakgrunden så att man kan använda kommandoraden till andra uppgifter:
 % mozilla &

 

Hantera processer

Då man säger att man kör (run) en process, kan man vid behov avbryta (terminate) hela processen eller stoppa (suspend) den för en viss tid. 

 • Avbryt en process: CTRL-c
 • Stoppa en process: CTRL-z.

Då man gett avbrytningskommandot kan man inte längre återgå till processen, men om man stoppar den, kan man återgå till den senare.

Programmet som finns i förgrunden på skärmen kan stoppas genom att trycka på tangentkombinationen CTRL-z. Ett meddelande om att programmet stoppats visas på skärmen (i exemplet på bilden har programmet pine stoppats):

 % [1] + 26457 Suspended (signal)      pine

jobs
Med detta kommando kan man kontrollera vilka program som körs för tillfället (running) och vilka som har stoppats (suspended).

Visa processer (kommandon skriver ut en lista på startade och stoppade processer på skärmen):
 % jobs
[1] Suspended (signal) pine
[2] - Suspended lynx
[3] + Suspended (signal) tin

bg
Detta kommando fortsätter köra en avbruten process i bakgrunden då man anger id (angett med [ ] i föregående bild) för önskad process åt kommandot.

Starta den stoppade processen #1 i bakgrunden:
 % bg %1
[1] pine &


fg

Med detta kommando tar man fram en stoppad process i förgrunden (= så att den syns på skärmen).

Ta fram process #1 i förgrunden:
 % fg %1

Följande lista visar några andra hanteringskommandon för processer:

 • ps -aux = Visa status för processerna
 • top = Visa processer som belastar serverns processor
 • kill = Döda en process.

Lär dig mera om ovanstående kommandon med man-kommandot.