Följ upp studieprestationerna och hantera den egna informationen

Insyn i studieprestationerna

Du ser dina studieprestationer under Prestationer i menyn Egna studier i WebOodi.

På sidan Prestationer ser du en lista över prestationer som förts in i WebOodi. Registrerade studiehelheter visas under rubriken för helheten (till exempel Allmänna, språk-, och grundstudier). Om du vill se studieavsnitten i dessa helheter klickar du på +-tecknet bredvid rubriken och du får fram alla avsnitten under rubriken. Nere på sidan ser du också det sammanlagda antalet studiepoäng som du har avlagt.

Studier

Beställ studieregisterutdrag

Välj Prestationsutdrag på fliken Verktyg i WebOodi. Om alternativet inte syns klickar du först på Egna studier för att öppna menyn ytterligare så att du får fram alternativen under rubriken.

Välj omfattningen studiepoäng som ska skrivas ut på prestationsutdraget och utdragets språk och tryck sedan på knappen Beställ. Prestationsutdraget som du beställer kommer att finnas på ingångssidan till WebOodi cirka 10 minuter efter att du lämnade beställningen. Du får ett meddelande om den utförda beställningen till din e-postadress förnamn.efternamn@helsinki.fi. Under en dag kan du beställa tio prestationsutdrag. I WebOodi kan det finnas högst tre beställningar på prestationsutdrag på samma gång. Prestationsutdragen förvaras tre dagar på WebOodis ingångssida efter att beställningen har genomförts.

Hantera egna uppgifter

Om din adress eller övriga kontaktuppgifter förändras ska du anmäla det till universitetet via WebOodi. För att kunna ändra dina uppgifter i WebOodi väljer du Personuppgifter i inloggningsmenyn i WebOodi.

På sidan ser du den information som har sparats om dig i studieregistret (till exempel utbildningsprogram och närvaroinformation). Ändra informationen vid behov med funktionen Ändra.